kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1989 824 1988 1838 17/04/1989
 
DAVACI ŞİRKET TARAFINDAN TEŞVİK BELGESİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRA-
CAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İÇİN KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUN-
DAN PİRİM ÖDENMESİ İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN MERKEZ
BANKASI İDARE MERKEZİ KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN DEVLET PLANLAMA
TEŞKİLATI TEŞVİK UYGULAMA BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUNUN DAVA AÇMA SÜ
RESİNİ DURDURMAYACAĞI HK. <
Davacı şirket tarafından teşvik belgesiz olarak gerçekleştirilen ihra-
cat sayılan satış ve teslimler için Kaynak Kullanımı Destekleme Fonun-
dan prim ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Merkez
Bankası İdare Merkezi işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda
İdare Mahkemesince, dava dosyasının incelenmesinden, iptali istenilen
karardan davacı şirketin 11.9.1986 tarihinde muttali olduğu ve bu kara
rın değiştirilmesi için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Teşvik
Uygulama Başkanlığına 11.9.1986 tarihinde başvuruda bulunduğu, sözkonu
su müsteşarlığının 17.12.1986 günlü yazısı ile davacının talebinin uy-
gun görüldüğünden bahisle konu ile ilgili Merkez Bankasına bilgi veril
diği, Merkez Bankasının bu gereği yerine getirmemesi nedeniyle 10.9.
1986 günlü işlemin iptali için 24.12.1986 tarihinde dava açıldığının
anlaşıldığı, Merkez Bankası 1211 sayılı kanuna göre özel hukuk tüzel
kişiliğine haiz bir anonim şirket statüsünde olduğundan ve 14.12.1984
gün ve 18435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 233 sayılı Kanuni İktisa
di Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 58.maddesinde Mer
kez Bankasının bir kanun hükmünde Kararname hükümlerine tabi olmadığı
belirtildiğinden Kamu İktisadi Teşebbüsü sayılmaması nedeniyle bir ba-
kanlık ve kuruluşa bağlı olmayan Merkez Bankası açısından herhangi bir
üst kuruluşun sözkonusu edilemiyeceği, bu durumda Merkez Bankası İdare
Merkezi kararının değiştirilmesi için Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik
Uygulama Başkanlığına yapılan başvurunun dava açma süresini durdurması
na olanak bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı Yasanın 11.maddesi uya-
rınca davanın süre aşımı yönünden reddi yolunda verilen kararın bozul-
ması istenilmektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinde yer alan
sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sü-
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın o-
nanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:76-77)
RD/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA