kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1995 2030 1995 759 22/06/1995
 
NAFAKA GELİRİNİN, HAYAT STANDARDI ESASINA GÖRE KAZANCIN TESPİTİNDE
İZAH NEDENİ OLARAK KABUL EDİLEBİLECEĞİ HK.<
1993 takvim yılına ilişkin Gelir Vergisi beyannemesini ihtirazi kayıt-
la veren davacının hayat standardı esasına göre kazancının tesbitinde
eşinden aldığı nafaka gelirinin izah nedeni olarak kabul edilmeyerek
adına yapılan tahakkuk işleminin nafakaya ilişkin kısmının iptali iste
miyle açılan davayı; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 35.mad-
desine 3946 sayılı Kanunun 27.maddesiyle eklenen 7.fıkrasında mükellef
ler kendilerine ve eşlerine ait emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı
bulunduğunu belgelendirdikleri takdirde, bu gelirlerin hayat standardı
esasına göre kazancın tesbitinde izah nedeni gelir olarak kabul edile-
ceğinin hükme bağlandığı, dosyanın incelenmesinden yükümlünün 1993 yı-
lında boşandığı eşinden elde ettiği 29.400.000 lira nafaka gelirinin
hayat standardı esasının tesbitinde izah nedeni olarak kabul edilmedi-
ğinin anlaşıldığı, her ne kadar yukarıda açıklanan madde hükmünde nafa
ka geliri hayat standardı esasına göre kazancın tesbitinde izah nedeni
olarak kabul edilen gelirlerin arasında sayılmamakta ise de, nafaka ge
liri, maddede sayılanların benzeri aylıklardan olduğundan, hayat stan-
dardı esasına göre kazancın tesbitinde izah nedeni olarak kabulü gerek
tiği gerekçesiyle kabul ederek tahakkuk işleminin nafaka gelirine isa-
bet eden 29.400.000 liralık kısmını iptal eden İzmir Birinci Vergi Mah
kemesinin 24.11.1994 gün ve 1994/1191 sayılı kararının; Gelir Vergisi
Kanununun geçici 35.maddesinin 7.bendinde her gelirin adının ayrı ayrı
belirtildiği ve "benzeri" deyiminin kullanılmadığı, ayrıca nafaka üze-
rinden Gelir Vergisi tevkifatı yapılmadığından, hayat standardı esası-
na göre kazancın tesbitinde izah nedeni gelir olarak kabul edilemeyece
ği ileri sürülerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:91)


BŞ/NÇ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA