kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1983 972 1982 766 25/04/1983
 
MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE İTHALAT YAPAMADIĞINI SÜRESİNDE BELGELENDİREME-
DİĞİ, ESASEN MÜCBİR NİTELİĞİNDE OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN DURUMUN ORTAYA
ÇIKIŞINDAN ÖNCE KENDİLİĞİNDEN İTHALAT YAPMAKTAN VAZGEÇTİĞİ ANLAŞILAN
ŞİRKETİN İTHALAT İÇİN YATIRDIĞI TEMİNATIN İDARECE HAZİNEYE İRAT KAYDE-
DİLMESINDE MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava; Davacı şirket adına düzenlenmiş bulunan 26.3.1980 günlü ithal
izin belgesine ilişkin olarak aracı bankaya yatırılmış olan 3.304.364
liralık teminatın, İthalat Yönetmeliğinin 17.maddesinde kayıtlı mücbir
sebeplerden birini içeren belgenin 25.maddenin 11.bendinde belirtilen
süre içinde ibraz edilmemiş olması nedeniyle iade edilemeyeceği yolun-
daki davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
Davacı şirket 1980 yılı İthalat Rejimi kararına göre 2 sayılı Liberas-
yon Listesinden, Batı Almanya'daki bir şirketten saç ithal etmek için
ithal izni aldığını ve malın bir yıl kredili olarak kendisine gönderil
mesi için mal bedelinin %20 sini bankaya teminat olarak yatırdığını ve
izin belgesinin döviz tahsisi belgesine bağlanması işlemini yerine ge-
tirmeye hazır olduğunu yabancı şirkete bildirdiğini ve bunun üzerine
yabancı şirketin, hammadde sağlanmasındaki imkansızlık karşısında mal-
larıgönderemeyeceğini belirttiğini, bu haber karşısında yabancı firma-
dan malın gönderilmesinin imkansızlaştığının bir belge ile tevsik edil
mesinin istendiğini ve firmanın, Türkiye mümessilliğine 24.6.1980 günü
gönderdiği telekste ve 27.6.1980 günü gönderdiği mektupta, hammadde
sağlanmasındaki imkansızlıktan dolayı malların gönderilemiyeceğini bil
dirdiğini, bu teleks ve mektubun şirketleri tarafından aynı gün aracı
bankaya ibraz edildiğini, ancak bu belgelerin yabancı firma Temmuz-
Ağustos aylarında tatilde olduğuiçin yetkililerce imzalanamadığını ve
yetkili kişilerce imzalanmayan belgeninde onaylanmasının mümkün olma-
dığını, onaylı belgenin ise yetkililerin Ağustos ayından tatilden dön-
meleri üzerine hemen gönderildiğini, aracı bankanın şirkete gönderdiği
yazıda ibraz edilen belgede ileri sürülen mücbir sebebin yönetmelikte
öngörülen mücbir sebep halleri arasına girmediği ve mücbir sebep belge
sinin yönetmelikte öngörülen bir aylık süre içinde ibraz edilmediğin-
den bahisle teminatın hazineyi irad kaydedildiğinin belirtildiğini,
Ticaret Bakanlığınca da mücbir sebep belgesinin süresinde verilmemesi
nedeniyle teminatın irad kaydının uygun bulunduğunu, ancak belirtildi-
ği üzere onaylı mücbir sebep belgesinin süresi içinde ibraz edilmemesi
ninde yine bir mücbir sebebe dayandığını ve bu nedenle de teminatın
iadesi isteminin reddi ile hazineye irad kaydının yerinde olmadığını
iddia etmektedir.
25.1.1983 gününde yapılan duruşmada davalı idarece, davacı şirketin
tüm bu işlemlerden önce ithalattan vazgeçtiğini ve teminatın iadesi is
teğini belirtmesi üzerine dairemizce çıkarılan ara kararına verilen ce
vapların ve gönderilen belgelerin incelenmesinden, davacı şirketin ya-
bancı firmadan gelen ve hammadde yokluğu nedeniyle malların gönderile-
meyeceğini bildiren 24.6.1980 günlü teleks ve 27.6.1980 günlü onaysız
mektuptan önce kendiliğinden 17.6.1980 günlü dilekçeyle aracı bankaya
başvurarak 10.3.1980 tarih ve 405 sayılı makbuzla ithal izni almak
için teminat olarak yatırılan 3.304.364 liranın, ithalatı yapmaktan
vazgeçtiklerinden hesaplarına geçirilmesini istedikleri anlaşıldığın-
dan; açıkça ithalatı yapmaktan kendilerinin vazgeçmesinden sonra itha-
latın mücbir sebepler nedeniyle yapılmadığı ve bu mücbir sebebin yine
başka bir mücbir sebep nedeniyle onaylı bir belge ile süresinde belge-
lenemediği iddiasını artık dikkate almaya olanak bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, onaylı mücbir sebep belgesinin şirketin imza yetkileri
nin Temmuz-Ağustos aylarında tatilde olmaları nedeniyle süresi içinde
alınamadığı iddiası dikkate alınmış olsa bile; onaysız mektup ve te-
leks, yabancı firmadan Haziran ayında gönderildiğinden ve firmanın Tem
muz-Ağustos aylarında tatilde olup Haziran ayında faaliyette bulunduğu
anlaşıldığından ve davacı şirketin Haziran ayı içinde onaylı mücbir se
bep belgesini almaya olanakları bulunduğundan, imzaya yetkili kişile-
rin tatilde olması nedeniyle belgenin süresinde alınmadığını kabul et-
mekte söz konusu olamaz.
Açıklanan nedenlerle, 1980 yılı ithalat rejimi kararı ve yönetmeliği
uyarınca alınmış olan ithal iznine dayalı olarak yapılması gereken it-
halattan davacı şirketin kendiliğinden vazgeçtiği sonucuna varıldığın-
dan ithalat gerçekleştirilmediğinden ithalat için yatırılmış olan te-
minatın hazineye irad kaydında mevzuata aykırılık bulunmadığından da-
vanın reddine karar verildi.

BŞ/MÜ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA