kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 1176 1987 425 15/12/1987
 
KAMULAŞTIRMAYA KONU TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BARAKA ŞEKLİNDEKİ BASİT
YAPININ DEĞER TAKDİR EDİLMEMESİNİN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİ KUSURLANDIR-
MAYACAĞI HK.<
Dava, davacının zilyedi olduğu, taşınmazın PTT hizmet binası için ka-
mulaştırılmasına ilişkin davalı idare işleminin iptali isteğiyle açıl-
mış, İdare Mahkemesince kamulaştırmaya konu olan arsa üzerinde bina
için kıymet takdiri edilmediği, bu eksikliğin kamulaştırma işleminin
tamamını sakatlar nitelikte görüldüğü gerekçesiyle dava konusu kamulaş
tırma işleminin iptaline karar verilmiş ve bu karar davalı tarafından
temyiz edilmiştir.
Devlet ve Kamu Tüzel Kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde,
özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir bölümünü
kanunla gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya yetkilidirler.
Olayda da davalı idarenin yasal görevini yerine getirmek amacıyla onay
lı imar planında PTT yerine ayrılan taşınmazı PTT Hizmet binası yapımı
için kamulaştırılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
Öte yandan dosyada yer alan belge ve fotograflardan, kamulaştırılan ta
şınmaz üzerindeki çok basit ve yığma niteliğinde olduğu anlaşılan bara
kaya değer takdir edilmemesi kamulaştırma işlemini kusurlandırıcı nite
likte görülmemiştir.
Açıklanan nedenle temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasına,
dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler dava hakkında karar vermeye
yeterli görüldüğünden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.
maddesinin 2.bendi uyarınca incelenen davanın yukarıda belirtilen ne-
denlerle reddine karar verildi.


BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA