kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1992 4974 1991 4030 16/12/1992
 
2981 SAYILI YASANIN ÖNGÖRDÜĞÜ SÜRE İÇİNDE AF BAŞVURUSUNDA BULUNMAYAN-
LAR İÇİN İŞLEM YAPILMAYACAĞINI ÖNGÖREN 2981 SAYILI YASANIN UYGULANMA-
SINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 18.MADDESİNİN SON BENDİNİN ANILAN YASAYA UY-
GUN OLUP, BU DURUMDAKİLERE TAPU TAHSİS BELGESİ VERİLMEMESİ İŞLEMİNDE
MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, taşınmazda bulunan gecekondu için tapu tahsis belgesi verilmeme-
si ve 2981/3290 sayılı yasa uyarınca yapılan düzenlemeye alınmaması
işlemleri ile 3290 ve 3366 sayılı yasalarla değişik 2981 sayılı yasa-
nın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 18.maddesinin son bendinin ip-
tali istemiyle açılmıştır.
8.3.1984 günlü, 18335 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak aynı gün yü-
rürlüğe giren 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara
Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 1.maddesinde, bu Kanunun amacının;
imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halin-
deki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu iş-
lemlere dair müracaat, tesbit, değerlendirme, uygulama ve duyuru esas-
larını ve ilgili diğer hususları belirlemek olduğu açıklanmış, 2.mad-
desinde Kanunun kapsamı, 3.maddesinde de bu Kanunun uygulanmıyacağı
yerler belirtilmiş, 4.maddesinde Kanun Kapsamında kalan yapılar ve ge-
cekondular için kişilerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren en geç 6 ay içerisinde ilgili idarelere müracaat etmesi (Yurt dı-
şında çalışan işçiler ile daimi görevde bulunanlar ve görevi yurt dı-
şında üç aydan fazla devam edenler için müracaat süresi 12 aydır) ön-
görülmüş, 7.6.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3290 sayılı Kanunun geçi-
ci 3.maddesinde de çeşitli nedenlerle müracaat hakkını kullanmayanlar
için yeniden 6 aylık bir müracaat süresi tanınmış (Yurt dışındakilere
müracaat süresi 12 aydır), 2981 sayılı Kanunun 4.maddesine 3366 sayılı
Kanunla eklenen iki fıkrasında da süresi içinde belediye veya valiliğe
müracaat etmeyen kişilere ait yapıların bu idarelerce, elektrik, su
kaçak zaptı veya benzeri kayıtlar veya haritadan incelenerek ayrıca
mahallinde araştırılarak tesbit ve değerlendirme işlemlerinin tamamla-
nacağı, yine süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat eden fakat
2981 sayılı Kanununa göre kurulan yeminli özel teknik bürolara başvur-
mayan kişilere ait yapıların belediye veya valilikçe tesbit ve değer-
lendirmeye tabi tutulacakları, 2981 sayılı Kanununa göre kurulan ye-
minli özel teknik büroların kendilerine intikal eden müracaatlara
ilişkin tesbit ve değerlendirme işlemlerine ait dosyaları en geç 7 Ey-
lül 1987 tarihine kadar tamamlayarak sonuçlandırması için belediye,
hazine, özel idare veya Vakıflar idaresine teslim etmekle ve bu idare-
lerin de kendilerine intikal eden dosyaları, intikal tarihinden itiba-
ren en geç 3 ay içinde sonuçlandırmakla görevli ve sorumlu oldukları
belirtilmiş bulunmaktadır. Öte yandan, aynı Kanunun 8 ve müteakip mad-
delerinde tesbit ve değerlendirme ve uygulama işlemleri konusunda dü-
zenlemelere yer verilmiş ve değişik 14.maddesinin (f) fıkrasında da
10.11.1985 tarihinden sonra yapılan gecekondular ile inşaasına başla-
nan imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında bu Ka-
nun hükümlerinin uygulanmıyacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen kuralların birlikte değerlendirilmesinden; 2981
sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte inşa edilmiş veya inşa halin-
deki yapılarla 10.11.1985 tarihinden önce yapılmış veya inşaasına baş-
lanmış yapıların bu Kanun hükümlerinden yararlanabileceği, sözü edilen
yapı sahiplerinin en geç 7 Aralık 1986 tarihine kadar ilgili idarelere
başvuruda bulunabilecekleri, tesbit ve değerlendirme dosyalarının ye-
minli özel teknik bürolarca en geç 7 Eylül 1987 tarihine kadar tamam-
laması gerektiği, ilgili idarelerin de bu dosyaları en geç 7 Aralık
1987 tarihine kadar sonuçlandırmak zorunda oldukları, idarelerce
re'sen yapılacak tesbit ve değerlendirme işlemlerinin de ancak genel
olarak tesbit ve değerlendirme işlemleri için öngörülen 7 Aralık 1987
tarihinden önce yapılması gerektiği, dolayısıyla artık tesbit ve de-
ğerlendirme işlemlerinin sonuçlandırılması için öngörülen 7 Aralık
1987 tarihinden sonra idarelerin re'sen tesbit işlemleri yapamayacağı
aksine bir değerlendirmenin, belirli bir dönemde yapılan veya yapıl-
makta olan yapılarla, gecekonduların affını öngören 2981 sayılı Yasa-
nın belirsiz bir zaman süreci içerisinde uygulanması sonucunu doğura-
cağı ki bunun da anılan kanunun amacına aykırı düşeceği sonucuna va-
rılmaktadır.
Bu davanın konusunu oluşturan 2981 sayılı yasanın uygulanmasına iliş-
kin yönetmeliğin 18.maddesinin son bendinde ve yasanın 7.maddesi uya-
rınca 8.12.1986 tarihine kadar ilgili belediye veya valiliğe başvurusu
yapılmamış gecekondular hakkında yasa ve yönetmelik kurallarına göre
işlem yapılamıyacağı kuralı yer almıştır.
Bu haliyle iptali istenilen yönetmelik kuralında yukarıda değinilen
yasa maddesine ve söz konusu maddenin Danıştay kararlarıyla kabul edi-
len yorumuna aykırılık söz konusu değildir.
Kaldı ki davacının 7 Aralık 1986 tarihine kadar dahi af başvurusunda
bulunmadığının tartışmasız olması karşısında, sözü edilen yönetmelik
hükmünün iptali ile elde edebileceği bir hakkının bulunmadığı da orta-
dadır.
Öte yandan, bu nedene bağlı olarak gecekondusu af kapsamına alınmayan
davacı adına tapu tahsis belgesi verilmemesi ve öteki uygulama işlem-
lerinde de mevzuata aykırılıktan söz edilemez.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.


ŞT/NÇ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA