kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1985 582 1983 2062 14/02/1985
 
FİNANSMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 10.8.1970 GÜNÜNDEN SONRA BİTİRİ-
LEN BİNALARIN EMLAK ALIM VERGİSİNE TABİ OLACAĞI HK. <
Dava konusu uyuşmazlığın çözümü, zemin kat üzerine yapılan iki kat ve
teraslı otel inşaatının bitim tarihinin 1971 yılı içinde olup olmadığı
nın saptanmasına bağlı bulunmaktadır.
198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanununun 1.maddesinin birinci fıkrasına
1318 sayılı kanunun 81 maddesiyle eklenip 10.8.1970 tarihinde yürürlü-
ğe giren "arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle meydana getiri
len bağımsız bölüm veya katların emlak alım vergisine tabi olacağına"
ilişkin hüküm fıkrası, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan inşaat
larla meydana getirilen bağımsız bölüm ve katları kapsamına almakta,bu
tarihten önceki inşaatlarla, meydana getirilen bağımsız bölüm ve katla
rı, geçmişe teşmil edici herhangi bir hüküm fıkrası bulunmadığından
kapsamına almamaktadır.
Bir örneği dosyada mevcut; emlak alım vergisine tabi tutulan zemin kat
üzerine iki kat ve teras halindeki otel inşaatının; kullanımı için tan
zim edilip İznik İlçesi Belediyesi Fen memuru ile hükümet tabibi tara-
fından imzalanmış ve Ali Bahacan'a ait otelin yapılan kontrolünde Sıh-
hi ve Fenni bakımdan bir mahzurun bulunmadığından Elektrik ve Su ve-
rilmesinde sakınca olmadığı yolundaki 28.4.1970 tarihli istimal raporu
na göre sözü edilen otel inşaatının bu tarihten önce veya en geç bu ta
rihte tamamlanmış olduğunun kabulü gerekmektedir.
Herne kadar, bozulması istenen itiraz komisyonu kararında, anılan rapo
run, binanın 1967 yılında biten zemin katı için verildiğinden bahisle
otel inşaatını kapsamına almadığı gerekçesine dayanarak inşaatın bitim
tarihinin tesbitinde bu raporu nazarı itibare almamış ise de; raporun
içeriğinde otel için verildiği açıkça belirtildiğine göre otel inşaatı
nın bitim tarihinin bu rapora dayanılarak saptanması kanuna uygun ola-
caktır. Esasen 1967 yılında inşa edilerek 1968 yılında 10 yıllığına is
kan ruhsatı alınmak suretiyle Türkiye |ş Bankası A.Ş.ne kiraya verildi
ği anlaşılan zemin kat için tekrar bu yolda bir rapor verildiğinin ka-
bulüde mümkün değildir.
En geç 28.4.1970 tarihinde inşaatının bitmiş olduğu kabul ettiğimiz ze
min kat üzerine iki kat ve teraslı otel inşaatını, 10.8.1970 tarihinde
yürürlüğe giren yukarıda açıkladığımız kanun hükmüne tabi tutmak imka-
nı olmadığından bu inşaatı yapan davacının, Emlak Alım Vergisi mükelle
fi addedilmesinde kanuna aykırılık açıktır.
Bu sebeplerle İtiraz Komisyonu kararının bozulmasına ve 198 sayılı ka-
nunun 1.maddesini değiştiren 1318 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan
10.8.1970 gününden önce inşaası biten bina dolayısıyla salınan emlak
alım vergisi ve kesilen kaçakçılık cezasında kanuna aykırılık açık bu-
lunduğundan tarhiyatın terkinine karar verildi.RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA