kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1991 849 1990 2006 02/05/1991
 
ÜÇ YILLIK DOKTORA EĞİTİMİNİN İKİ YILINI YURT DIŞINDA TAMAMLAYAN VE ÜÇ
YIL SÜREYLE GÖREVLENDİRİLMESİ UYGUN GÖRÜLMESİNE KARŞIN MEVZUAT GEREĞİ
İKİ YIL SÜRE VERİLEN İLGİLİNİN GÖREV SÜRESİNİN BİR YIL DAHA UZATILMA-
SINA, BÜTÇE OLANAKLARININ YETERSİZLİĞİNİN NEDEN OLAMAYACAĞI HK.<
2547 Sayılı Yasanın 260 sayılı yasa hükmünde kararname ile değişik 33.
maddesi uyarınca yükseköğretim kurulunca 3 yıl süre ile doktora yapmak
amacı ile yurt dışında görevlendirilmesi uygun görüldüğünden Gazi Üni-
versitesi Rektörlüğünce aynı amaç için 2 yıl süre ile İngiltere'ye
gönderilen Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde araştırma gö-
revlisi olan davacının, 2 yıllık sürenin bir yıl daha uzatılması iste-
minin reddine ilişkin Rektörlük işlemine karşı açılan davayı ödenek
yetersizliği nedeniyle tesis edilen işlemde Yurtiçi ve Dışında Görev-
lendirilmelerde uyulacak esaslara ilişkin Yönetmeliğine aykırılık bu-
lunmadığı gerekçesiyle reddeden İdare Mahkemesi kararının temyizen in-
celenerek bozulması istemidir.
2547 sayılı Yasanın 260 sayılı Yasa Hükmünde Kararname ile değişik 33.
maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca Gazi Üniversitesi Teknik Eği-
tim Fakültesinde araştırma görevlisi olan davacının doktora yapmak
üzere 3 yıl süre ile İngiltere'de görevlendirilmesi uygun görülmüştür.
2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının 3.maddesinin t/2 fıkrası uyarınca
da doktora, lisansa dayalı en az altı yarıyıllık programı kapsayan ve
orjinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlıyan bir yük-
sek öğrenimidir.
Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yö-
netmeliğin 5.maddesinin d bendinde ise, Araştırma görevlilerinin mec-
buri hizmet yüklenmek koşulu ile yurtdışında iki yıla kadar görevlen-
dirilebileceği ancak bu görev sürelerinin 5 yıla kadar uzatılabileceği
kuralı yer aldığından, Rektörlükçe hizmet yüklenmesi karşılığı davacı-
nın iki yıl süre için İngiltere'ye gönderilmesine karar verilmiştir.
Yükseköğretim Kurulunca verilen 3 yıl süre ile yurtdışında doktora
yapmak amacı ile görevlendirilme kararına uygun biçimde 3 yıl süreli
bir lisans üstü eğitim programına başlıyan davacı anılan yönetmelik
kuralı uyarınca doktora eğitimini tamamlama amacı ile çalışmalarında
başarılı olduğunu belgelendirerek İngiltere'deki görev süresinin bir
yıl uzatılmasını istemiş ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu iste-
mi uygun görülmesine karşın, Üniversite Yönetim Kurulu bütçe olanakla-
rını öne sürerek dış görev süresinin uzatılmaması yolunda karar verdi-
ğinden, Rektörlükçe istemi reddedilmiştir.
Yurtdışında 3 yıllık doktora eğitimi yapması Yükseköğretim Kurulunca
uygun görülenin İngiltere'de bu süreyi kapsıyacak bir doktora eğitim
programına yazılması doğaldır. Sırf anılan yönetmelik kuralı gereği
olduğu için doktora eğitim süresine yetmiyen 2 yıllık süre için yurt-
dışında görevlendirilenin doktora eğitimini tamamlamaya engel geçerli
neden bulunmayan durumlarda doktora eğitim süresini tamamlıyacak bi-
çimde dış görev süresinin uzatılması hizmet gereklerine uygundur.
1989 yılında yurtdışında lisans üstü eğitim amacı ile yeni öğrencile-
rin gönderilmesi uygulamasının sürdürüldüğü gözönünde tutulduğunda,
bütçe olanaklarının yetersizliği savı, üç yıllık doktora eğitiminin
2 yılını tamamlıyanın, yurtdışındaki görev süresinin uzatılmamasının
nedeni olarak kabul edilemez.
Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve dosya-
nın geri gönderilmesine karar verildi.


(DAN-DER, SAYI:84-85)
(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA