kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1984 487 1982 4312 06/03/1984
 
5917 SAYILI YASAYA GÖRE HAKLARINDA ALINAN TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ KARARI-
NIN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIKLARI DAVA SONUNDA DANIŞTAY'CA LEHLERİNE KA-
RAR VERİLEN KİŞİLERİN, TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİ YÖNÜNDEN UYUŞMAZLIĞA DÜŞ-
TÜKLERİ KİŞİLERLE ANLAŞMA YAPMALARI NEDENİYLE DANIŞTAY'IN SÖZ KONUSU
İPTAL KARARINI UYGULAYAMAYAN İDARENİN TAZMİN SORUMLULUĞU BULUNMADIĞI
HK.<
Dava, Kaymakamlıkca 5917 sayılı yasaya göre verilen ve davacının teca-
vüzünün men'ine ilişkin bulunan kararın Danıştay Onikinci Dairesince
iptal edilmesine rağmen, kaymakamlıkça uygulanmaması ve uyuşmazlık ko-
nusu gayrimenkullerin 1982 mahsul yılında, daha önceki iptal kararında
karşı taraf olan kişilere ektirilmesine izin verilmemesi, kendilerine
ektirilmemesi ve Danıştay kararının gereğinin yerine getirilmemesi ne-
deniyle uğranılan maddi zararın davalı kaymakamlıktan tazmini istemiy-
le açılmıştır.
Dava tarihinde yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 132.mad-
desi yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uy-
mak zorunda olduğunu, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştireme-
yeceklerini ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceklerini
hükme bağlamakta, 521 sayılı Danıştay Kanununun 95.maddesi de, idare-
nin Anayasa'nın 132.maddesi gereğince Danıştay ilamlarının icaplarına
göre işlem veya eylem tesis etmeye mecbur olduğunu, etmeyen idare aley
hine, Danıştay'da tazminat davası açılabileceğini belirtmektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacı ve arkadaşları tarafından, Kay
makamlık aleyhine men'i müdahale kararının iptali istemiyle açılan da-
va sonucunda Danıştay 12.Dairesince "uyuşmazlık konusu taşınmazların
Toprak Tarım Reformu Müsteşarlığınca kamulaştırıldığı, ancak dağıtıl-
madığı, menlerine karar verilen davacıların bir yıldır buraları ekip
biçtikleri ve zilyed olduklarının anlaşıldığı" gerekçesiyle iptal ka-
rarı verildiği, 10.2.1981 tarihinde kaymakamlığa tebliğ edilen bu ka-
rarımızın uygulanmasının kaymakamlıkça 25.2.1981 günlü yazıyla Jandar-
ma Komutanlığından istenildiği ve taraflarada tebliğ edildiği, ancak
davacı ve arkadaşlarının Danıştay'ın iptal kararından önce, men'i mü-
dahale kararındaki diğer taraf olan kişilerle 28.10.1980 günlü anlaş-
mayı, daha sonra da 2.5.1981 tarihli anlaşmayı imzaladıkları ve bu an-
laşmalarla 1981 mahsul yılında arazilerin diğer tarafça kullanımını
kabul ederek, yerleri onlara bıraktıkları, diğer taraftan da 1981 yılı
Temmuz ayında Toprak Tarım Reformu Müsteşarlığınca söz konusu yerlerin
1982 yılı Temmuz ayına kadar davacı ve arkadaşlarınca anlaşma yapılan
kişilere kiraya verildiği anlaşılmaktadır.
Bu şartlarda, Danıştay'ca verilmiş bulunan iptal kararının Kaymakam-
lıkça uygulanmaması söz konusu olmadığı gibi, uygulamanın sonuçsuz
kalmasında davacıların sözü edilen anlaşmalarının neden olduğu gibi
kaymakamlıkça karşı tarafa ekim izni verilip kendilerine ektirilmeme-
si nedeniyle zarara uğranıldığı iddiası yerinde bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dayanağı bulunmayan tazminat isteminin reddine
karar verildi.


(MS/MÜ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA