kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1995 5080 1993 4992 07/12/1995
 
İLANEN TEBLİGATIN HANGİ HALLERDE YAPILACAĞI HK.<
1986 yılının 9., 10., 11. ve 12.dönemlerine ilişkin olarak resen salı-
nan kaçakçılık cezalı katma değer vergisi ile bunlara ait gecikme fai-
zinin tahsili amacıyla yükümlü şirket adına düzenlenip tebliğ olunan
ödeme emrini; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka-
nunun 55. ve 58.maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93., 102.
ve 103.maddelerinden bahisle, söz konusu kanun hükümlerine göre, tahak
kuk fişinden gayrı, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bi
lumum vesikalar ve yazıların, adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişile
re posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinme-
yenlere de ilan yoluyla tebliğ edileceği, muhatabın zarf üzerinde yazı
lı adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması halinde posta
memurunun durumu zarf üzerine yazacağı, keyfiyetin muhatabın komşula-
rından biri veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut
bir zabıta memuru huzurunda gerçekleştirileceği ve taahhüt ilmühaberi-
ne yazılıp, tarih konularak imzalanacağı ve tebliğ konusu evrakın pos-
ta idaresince tebliği çıkaran mercie geri gönderileceği, bu durumda da
söz konusu tebliğin ilan yoluyla yapılacağı, olayda ise, ödeme emrine
konu kamu alacağına ilişkin ihbarnamenin, davacıya "Yeni Bosna Çoban-
çeşme Sanayi Cad. No.16" adresinde posta vasıtasıyla tebliğ edilmek
istendiğinin, ancak, tebliğ zarfı üzerine posta memurunca 31.1.1992 ta
rihinde, "Adı geçen firma adresten ayrıldı, yeni adresi bilinmiyor"
şeklinde şerh verilerek, tebliğ evrakının vergi dairesine iade edildi-
ğinin, bunun üzerine de vergi dairesince ilanen tebligat yapıldığının,
ancak söz konusu şerhle ilgili olarak tebliğ zarfı üzerinde mahalle
muhtarının imzası bulunmadığının, öte yandan dava konusu ödeme emrinin
de ihbarnamenin tebliğ edilemediği belirtilen adreste tebliğ edildiği-
nin, davalı vergi dairesince, yükümlü şirketin anılan adresi terk etti
ğine ilişkin olarak ibraz edilen adres tespit tutanağının da ilanen
tebliğ tarihinden sonra düzenlenmiş olduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla
ilanen tebligat koşullarının oluşmadığı, bu nedenle ödeme emrine konu
kamu alacağının kesinleştiğinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle iptal
eden İstanbul 2.Vergi Mahkemesinin 21.6.1993 gün ve 1993/664 sayılı ka
rarının; 1986 yılı 9 ila 12.dönemlerine ilişkin beyannamelerin verilme
mesi nedeniyle resen salınan cezalı katma değer vergisine ilişkin ih-
barnamelerin posta aracılığıyla tebliğ edilemeyip iade edilmesi üzeri-
ne, memur eliyle tebliğ edilmek istendiği, ancak yükümlü şirketin anı-
lan adreste bulunmadığının ve tanınmadığının mahalle muhtarının da im-
za mührünü taşıyan tutanak ile tespit edildiği, tutanak üzerindeki ta-
rihin zaman aşımı süresini belirtmek için konulmuş bir tarih olup, tu-
tanağın tanzim tarihi olmadığı, dolayısıyla ilanen tebligatın yerinde
olduğu, ödeme emrinin de dairede elden tebliğ edilmesine rağmen, alın-
dı üzerine sehven bilinen eski adresin yazıldığı ileri sürülerek bozul
ması istenilmektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının bozulma-
sını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine, ka-
rarın onanmasına karar verildi.

BŞ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA