kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1992 586 1990 2508 18/02/1992
 
ÖMERLİ BARAJININ UZUN MESAFELİ KORUMA ALANINDA, DERENİN İSE KISMEN MUT
LAK KISMEN DE KISA MESAFELİ KORUMA ALANINDA KALAN TAŞINMAZIN KARAYOLLA
RI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YOL EMNİYET SAHASI SERVİS ALANI TESİS EDİLMESİ
AMACIYLA KAMULAŞTIRILMASINDA KAMU YARARI İLKESİNE UYARLIK BULUNMADIĞI
HK.<
Dava, taşınmazın Kınalı-Sakarya otoyolu, Çamlıca-Gebze kesimi yol in-
şaat, emniyet sahası servis alanı tesis etmek amacıyla kamulaştırılma-
sına ilişkin davalı idare işlemin iptali isteğiyle açılmış, İdare Mah-
kemesince, kamulaştırılan taşınmazın Ömerli Barajı uzun mesafeli koru-
ma alanında koruma altına alınan derenin ise kısmen mutlak kısmende
kısa mesafeli koruma alanında kaldığı, bu nedenle de söz konusu tesi-
sin su toplama havzası içerisinde kurulmasının uygun olmadığının bu
konuda görevli kamu kuruluşu olan İSKİ Genel Müdürlüğünce belirtilmiş
olması karşısında kamu yarırı ile yapılacak otoyolun servis alanının
su havzasına kirletecek bir konumda bulunan davacı taşınmazı kamulaş-
tırılarak oluşturulmasında kamu yararı ilkelerine uyarlık görülmediği
gerekçesiyle kamulaştırma işleminin iptaline karar verilmiş, bu karar
davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem
yize konu İstanbul 1.İdare Mahkemesinin 22.6.1990 günlü, 1990,1022 sa-
yılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesi
nin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından
bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına
karar verildi.BŞ/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA