kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 1990 18 1989 430 02/02/1990
 
İPTAL DAVALARINDA, SÜBJEKTİF EHLİYET ŞARTI OLARAK ARANAN MENFAAT İHLA-
LİNİN, CİDDİ VE MAKUL ALAKA ANLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
İskenderun'da, 12 Eylül Caddesi İnönü İlkokulu kavşağı üzerinde bulu-
nan üst geçitin ayakları arasına, büfe yapılmasına ilişkin kararın ip-
tali istemiyle açılan dava, İdare Mahkemesince, inşaatın kaldırıma taş
maksızın yapıldığı, yolu daraltmayacağı için karşısında bulunan işyer-
lerinin faaliyetlerini azaltmayacağının anlaşıldığı, tesis edilen iş-
lemin ilgililer hakkında hemen etken ve zararı gerektiren bir sonuç
doğurmadığı, dolayısıyla aktüel bir menfaatin bulunmadığının görüldü-
ğü, bu nedenle de dava konusu işlemle davacıların hukuken korunabilir
menfaatlerinin ihlalinin söz konusu olmadığı gerekçesiyle ehliyet yö-
nünden reddedilmiş ise de; bu karar, temyiz incelemesi sonucunda Da-
nıştay Sekizinci Dairesinin 1988/797 sayılı kararı ile bozulmuştur.
İdare Mahkemesinin, bozma kararına uymayarak, ilk kararında ısrar et-
mesi üzerine, davacı vekili bu kez, ısrar kararının temyizen incele-
nerek bozulmasını istemektedir.
İptal davalarında, sübjektif ehliyet şartı olarak bulunması gerekli
"menfaat ihlali" hak ihlali anlamında değil, ciddi ve makul alaka an-
lamındadır.
İhlal edilen menfaatin her halde maddi veya ekonomik nitelikte olması
gerekmediği gibi; Mahkemelerce hak ihlali gibi düşünülmesi, en başta
iptal davalarının objektiflik niteliği ile de bağdaşmaz.
İdare Mahkemesinin, davanın ehliyet yönünden reddinde ısrarına ilişkin
kararına gerekçe olarak aldığı hususların hemen hapsi, davacılar ile
iptalini istedikleri işlem arasında yasanın aradığı anlamda menfaat
alakasının bulunduğunu göstermektedir.
Davacıların işyerleri ile cadde arasında ve üstgeçitin ayakları altın-
da büfe yapılmasına ilişkin olarak belediye encümenince alınan karara
karşı açılan davanın esasının incelenip bir karar verilmesi gerekirken
davanın ehliyet yönünden reddinde isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davacıların temyiz isteminin kabulü ile İdare
Mahkemesi kararının bozulmasına, dosyanın anılan mahkemeye gönderil-
mesine karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:80)
(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA