kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 1720 1984 1082 30/04/1986
 
ZİRAİ DONATIM KURUMUNUN BİNA İNŞAAT, İMAR RUHSAT, PLAN TASDİK HARÇLA-
RINDAN MUAF TUTULAMAYACAĞI HK.<
Uyuşmazlık; T.Zirai Donatım Kurumunun Bina İnşaat, İmar Ruhsat ve Plan
Tasdik Harçlarından muaf olup olmayacağına ilişkin bulunmaktadır.
4604 sayılı Zirai Donatım Kurumu Kanununun 16.maddesinin 1.fıkrasında;
kurum, şube ve müesseselerin kuruluş muameleleri ile ikraz ve istik-
raz, menkul ve gayrimenkul alım satım işlerinde ve sair muamelelerinde
vergi resim ve harçlardan muaf olduğu gibi taksitle yapılan muameleler
için tanzim edilecek senetlerin Damga Resminden ve tasdik harcından mu
af olacağı hükme bağlanmıştır.
Anılan madde hükmü ile kurumun her türlü muameleleri vergi resim ve
harçtan muaf tutulmayıp bazı muameleleri muafiyet kapsamına alınmıştır
Uyuşmazlık konusu Bina İnşaat İmar Ruhsat ve Plan Tasdik Harçları sö-
zü edilen maddede sayılan muafiyetler arasında yer almadığı gibi sair
muamele kapsamına girdiği de kabul edilemez.
Ayrıca yükümlü kurum; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda muafi-
yet tanınan kuruluşlar arasında yer almıştır.
Bir itibarla uyuşmazlık konusu harçların yükümlü kurum adına tahakkuk
ettirilmesi yerinde olup, mahkemece tarhiyatın kaldırılmasında yasal
isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne Vergi Mahkemesinin ka-
rarının bozulmasına, tarhiyatın onanmasına karar verildi


BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA