kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1984 50 1982 5172 18/01/1984
 
2022 SAYILI YASAYA GÖRE BAĞLANAN MUHTAÇ AYLIĞININ, İDARECE İLGİLİNİN
BAĞLANAN AYLIKTAN DAHA FAZLA GELİRİ OLDUĞU KESİN OLARAK SAPTANMADAN
KESİLEMEYECEĞİ HK.<
Dava, 2022 sayılı Yasaya göre davacıya bağlanan aylığın muhtaç olmadı-
ğından bahisle kesilmesine ilişkin T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.
2022 sayılı yasanın 1.maddesinde, 65 yaşını doldurmuş; kendisine bak-
makla yükümlü kimsesi bulunmayan, iş görme ve çalışma gücünden yoksun,
sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık almayan, nafaka bağ-
lanmamış, mahkeme kararıyle veya kanunla bağlanmış devamlı geliri ol-
mayan Türk vatandaşlarına yaşadıkları sürece 60 gösterge rakamının her
yıl bütçe kanunu ile devlet memurları için tesbit edilecek katsayı ile
çarpımından bulunacak miktarda aylık bağlanacağı öngörülmüştür.
Aynı maddede, iş görme ve çalışma gücünden yoksunluğun tam teşekküllü
hastahane sağlık kurulu raporu ile, muhtaçlığın il veya ilçe idare ku-
rulu kararıyle kanıtlanacağı ve öngörülen miktardan fazla devamlı ge-
lir sağlayanlara aylık bağlanmayacağı açık hükme bağlanmıştır.
2022 sayılı kanunun 2.maddesinde "... aylıklar hak sahiplerine Emekli
Sandığı aracılığı ile bağlanır ve ödenir ..." denildikten sonra 8.mad-
desinde "T.C.Emekli Sandığı, il veya ilçe idare heyetlerinin, soruş-
turma ve kararları dışında gerektiğinde ilgililerin, gelir, kazanç ve
malları hakkında çeşitli soruşturma yaptırmaya, resmi ve özel idare,
müessese ve ortaklıklardan ve şahıslardan bilgi istemeye yetkilidir."
hükmüne yer verilmiştir.
Nafaka bağlanma esasları da Medeni Kanunun 315 ve 316.maddelerinde dü-
zenlenmiştir.
Yine yasa hükmüne göre, davacının gayrimenkulleri varsa, ne miktar ol-
duğu ve bu taşınmazların günün ekonomik koşullarına göre ayda ne kadar
gelir getireceği ve çocuklarının gelir durumları ile bu gelirlerden na
faka bağlama esasları içinde ana ve babalarına ayırabilecekleri aylık
miktar saptanarak ve elde edilen bu gelir verilerinin tüm gelirlerle
bir arada toplamının, muhtaç aylığı olarak bağlanması gereken miktarı
aşıp aşmadığı araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi zorunlu-
dur. 2022 sayılı yasada belirtilen koşulları taşımadığı halde, kendile
rine yanlışlıkla aylık bağlananların aylıklarının kesilmesi yoluna gi-
gileceği de açıktır.
Dava dosyası ile dosya içinde mevcut işlem dosyasının incelenmesinden;
2022 sayılı yasa gereğince aylık isteminde bulunan ve düzenledikleri
mal bildirim belgelerinde malı, gelir ve kazancı olmayıp oğullarından
nafaka almadıklarını beyan ederek İlçe İdare Kurulu kararları ile eşi
ile birlikte muhtaçlığı kabul edilen davacıya T.C.Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğü Müdürler Kurulu kararı ile 1.8.1977 tarihinden itibaren % 50
arttırımlı aylık bağlandığı, sonradan ilgili hakkında yapılan şikayet
sebebiyle İlçe İdare Kurulunca yeniden yapılan inceleme sonucunda ka-
rarda; davacının üzerine kayıtlı 2 dönüm sebze tarlası, 42 dönüm ekin
tarlası ve bir adet traktörü bulunduğu tesbit edilmekle ve aylık geli-
rinin toplamı 720 TL.aştığı gerekçesiyle davacı hakkında verilen muh-
taçlık kararının iptal edilerek muhtaç olmadığının belirtilmesi üzeri-
ne davacıya % 50 arttırımlı olarak bağlanan aylığın kesildiği, ancak
davacının gerek dava dilekçesinde gerekse işlem dosyasındaki davalı
idareye verdiği dilekçelerde ve dilekçe eki belgelerinde de görüldüğü
üzere adına kayıtlı bulunan 3000 m2 (3 dönüm) tarlasından başka gayri-
menkulleri olmadığı gibi traktörlerinin de bulunmadığı ve başkaca da
hiçbir yerden gelir elde etmedikleri iddiaları ile bu iddiaların dava-
lı idare tarafından Danıştay'a dava açılmasından sonra dikkate alına-
rak ilgilinin menkul ve gayrimenkul mallarının miktarı ile bunlardan
sağlayabileceği gelirin tesbiti ve ayrıca nafaka vermekle yükümlü oğ-
lunun gelir durumu, bu gelirlerden babasına ayırabileceği yardım mik-
tarının takdiri ile her türlü gelirleri toplamının bağlanacak aylık
miktarını aşıp aşmadığı konusundaki Kaymakamlık görüşünün istendiği
hususu da gözönünde tutularak davacının arazilerinin ne miktar olduğu,
traktörü bulunup bulunmadığı, sağladığı gelir miktarı ile çocuklarının
gelir durumları ve bu gelirlerden nafaka bağlama esasları içinde ebe-
veynlerine ayırabilecekleri aylık miktar saptanmadan ve elde edilen
tüm gelirler toplamının muhtaç aylığı olarak bağlanacak % 50 arttırım-
lı miktarı aşıp aşmadığı araştırılmadan dava konusu işlemin tesis
edildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda gelir durumu yeterince araştırılmadan, bağlanan aylıktan
daha fazla geliri olup olmadığı kesin olarak saptanmadan taşınmazları-
nın ve traktörünün bulunduğundan söz edilerek davacıya bağlanan aylı-
ğın kesilmesi yolunda verilen kararda 2022 sayılı yasa hükümlerine
uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının gelir durumu araştırılıp saptandıktan
sonra yeniden işlem tesis edilmek üzere, davacıya bağlanan yaşlılık
aylığının kesilmesi yolundaki T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Yöne-
tim Kurulu kararının iptaline karar verildi.


(MS/MÜ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA