kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1991 1234 1989 1041 20/05/1991
 
DAVACI MÜESSESENİN MAHKEME KARARI UYARINCA MüTESELSİL SORUMLU SIFATIY-
LA ZARAR GÖREN KİŞİYE ÖDEDİĞİ TAZMİNATIN DİĞER MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL
BORÇLU OLAN BELEDİYEDEN HİZMET KUSURU ORANINDA TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇI-
LAN DAVANIN ADLİ YARGININ GÖREVİNE GİRDİĞİ HK.<
Dava, davacı müessesenin mahkeme kararı uyarınca müteselsil sorumlu
sıfatıyla zarar gören kişiye ödediği tazminatın diğer müşterek ve mü-
teselsil borçlu olan Kestel Belediyesinden hizmet kusuru oranında taz-
mini istemiyle yaptığı başvurunun zimnen reddi yolundaki davalı idare
işleminin iptali dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesince, açılan davanın
adli yargı yerince verilen kararın uygulanmasından sonra ödenen para-
nın rücu davası yoluyla diğer borçlu olan Kestel Belediye Başkanlığın-
dan tazmin talebine yönelik olduğu, 2577 sayılı Yasanın 2.maddesinde
sayılan İdari dava türleri arasında ise böyle bir dava türü bulunmadı-
ğı, rücu davası niteliğindeki bu davanın adli yargıda çözümleneceği
gerekçesiyle görev yönünden reddedilmiş, bu karar davacı vekili tara-
fından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın yukarıda özetle-
nen gerekçeyle görevden reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi
kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin
1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından
bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına
karar verildi.(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA