kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1997 3900 1996 5596 31/10/1997
 
MEMUR EYLEMİ NEDENİYLE BEYANNAMENİN YASAL SÜRESİNDEN SONRA VERİLMESİN-
DE, ÖDEME AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 41.MADDE-
SİNDE ÖNGÖRÜLEN ÖZEL ÖDEME ŞEKİLLERİNDEN BİRİ KULLANILARAK YAPILABİLE-
CEĞİNDEN BU DURUMUN MÜCBİR SEBEP OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ VE PİŞMAN-
LIK DİLEKÇESİNİN BULUNMAMASININ TAMAMEN ŞEKLE İLİŞKİN BİR EKSİKLİK O-
LUP PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAYA ENGEL KABUL EDİLEMEYECEĞİ
HK.<
1995/5 inci ayına ilişkin muhtasar beyannamesini yasal süresinden son-
ra veren davacı adına kusur ve usulsüzlük cezaları kesilmiştir. İstan-
bul 5. Vergi Mahkemesi 13.6.1996 günlü ve 1995/1556, ... sayılı kara-
rıyla; olayda beyannamenin süresinden iki gün sonra verildiği ve ver-
ginin de süresinden sonra ödendiği ihtilafsız olduğundan kesilen ceza-
larda yasaya aykırılık bulunmadığı, davacının 20.6.1995 günü memur ey-
lemi nedeniyle beyannamesinin vergi dairesi veya PTT tarafından alın-
madığını iddia etmesine rağmen dosyada mevcut tahakkuk bordrolarının
incelenmesinden, anılan günde davalı vergi dairesinin günlük işlemle-
rini yaptığı anlaşıldığından aksi yöndeki iddiaların kabul edilemeye-
ceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacı, memur ey-
lemi nedeniyle vergi dairesi ve postanelerin kapalı olmasının mücbir
sebep oluşturduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
Uyuşmazlıkta, 1995/5 inci ayına ilişkin muhtasar beyannamesini
yasal süresinden sonra veren davacı adına kesilen kusur ve usulsüzlük
cezalarına karşı açılan davanın reddi yolundaki mahkeme kararının bo-
zulması istenilmektedir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un
39 uncu maddesinde özel kanunlarında ödeme yeri gösterilmemiş amme a-
lacaklarının, borçlunun ikametgahının bulunduğu yer tahsil dairesine
ödeneceği, 41 inci maddesinde de Maliye Bakanlığı'nın tayin edeceği
yerlerde nevileri yine aynı Bakanlıkça tespit edilecek amme alacakla-
rının, bankalar veya postaneler vasıtasıyla tahsilat yapılmasını dü-
zenlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmış olup, Maliye Bakanlığı'nca bu
konuya ilişkin düzenlemeler yapıldığı bilinmektedir.
Dava konusu olayda, 1995/5 inci ayına ilişkin muhtasar beyanna-
me ve damga vergisi beyannamesinin 22.6.1995 günü verildiği anlaşıl-
makta olup, beyannamenin geç verilmesinin vergi dairesi ve postanele-
rin çalışmamasından kaynaklandığı ve bu durumun mücbir sebep oluştur-
duğu ileri sürülmektedir. Davacı, vergi borcunu memur eylemi nedeniyle
Vergi Dairesi Müdürlüğüne ödeyemediğini iddia etmekte ise de, ödemeyi
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 nci maddesinde ö-
zel ödeme şekillerinden birini kullanarak yapma imkanına sahip iken bu
yola başvurmamıştır. Davacının süresinde vergisini tahakkuk ettirmemek
ve ödeme yapmamak suretiyle vergi ziyaına neden olduğu anlaşılmakta-
dır.
Ancak, davacı beyanname verme süresinden sonra ikinci gün için-
de kendiliğinden beyannamesini vermiş ve vergisini de ödemiştir. Dava-
cının bu tutumunda Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesindeki pişman-
lık hükümlerinden yararlanması için gerekli şartlardan sadece keyfiye-
ti dilekçe ile bildirmesi noksandır. Tamamen şekle ilişkin olan bu
noksanlığın, davacının pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını engelle-
diği kabul edilemez. Bu durumda davacı hakkında kesilen usulsüzlük ce-
zası yerinde ise de, pişmanlık hükümlerine göre pişmanlık zammının he-
saplanıp istenmesi ile yetinilmesi gerekirken, kusur cezası kesilmesi
yerinde bulunmamaktadır. Kusur cezasına ilişkin davanın reddinde isa-
bet görülmemiştir.
Bu nedenle, yükümlü temyiz isteminin kısmen kabulüyle İstanbul
5. Vergi Mahkemesinin 13.6.1996 günlü ve 1996/1232 sayılı kararının
kusur cezasına ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına, usulsüzlük ceza-
sına ilişkin temyiz iddialarının reddine karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:95)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA