kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1992 1556 1988 2518 25/05/1992
 
MÜBAŞİRLERİN CUMARTESİ, PAZAR VE BAYRAM TATİLLERİNDE NÖBET LİSTESİNE
DAHİL EDİLMELERİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Davacılar, 3005 sayılı Kanuna göre Cumartesi, Pazar ve Bayram tatille-
rinde nöbete tabi tutulmalarına ilişkin Adli Yargı Adalet Komisyonu ka
rarının iptali istemiyle dava açmışlardır.
İdare Mahkemesi kararıyla, 3005 sayılı Kanun ve bu kanununun uygulanma
sı ile ilgili yönetmeliğin, suçüstü nöbetinin mahkemelere göre düzen-
lenmesi işlemleriyle ilgili olup, davacıların nöbete dahil edilmeleri
işlemine uygulanma olanağının bulunmadığı, Devlet Tarafından Kullanı-
lan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 38.maddesinde
merkez daireleriyle, İl hükümet konaklarında ve en büyük amirlerince
lüzum görülecek diğer daire ve kurumlarda resmi tatil ve bayram günle-
rinde de mevcut hizmetliler arasında sıra ile nöbet tutulacağının hük-
me bağlandığı, bu durumda davacı mübaşirlerin Cumartesi, Pazar ve bay-
ram tatillerinde nöbet listesine dahil edilmelerine ilişkin kararda hu
kuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacılar, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını
istemektedirler.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanu
nunun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde
halinde mümkündür. İzmir 2.İdare Mahkemesince verilen 18.2.1988 günlü
1988/150 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup,
bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin
reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.

ŞT/NÇ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA