kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1988 2349 1988 999 28/12/1988
 
EMEKLİ ASKER KİŞİ OLAN BABASININ ÖLüMüNDEN SONRA YETİM AYLIĞI BAĞLANMA
SI TALEBİYLE YAPTIĞI BAŞVURUSU REDDEDİLEN İLGİLİNİN, ANILAN RED İŞLEMİ
NİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE
DEĞİL, İDARE MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ HK. <
Davacının Jandarma Alay Komutanlığından binbaşı rütbesinde emekli ol
duktan sonra vefat eden babasından dolayı yetim aylığı bağlanması iste
miyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açı-
lan dava sonucunda İdare Mahkemesince davanın görev yönünden reddi yo-
lunda verilen kararın davacı tarafından bozulması istenilmektedir.
1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 2568 sayılı Kanun-
la değişik 20.maddesi, "Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Türk Milleti Adı
na; Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri
ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden do-
ğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı denetimi-
ni ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar. Ancak, askerlik yü-
kümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda, ilgilinin asker kişi olması şartı
aranmaz.
Bu kanunun uygulanmasında asker kişiden maksat; Türk Silahlı Kuvvetle-
rinde görevli bulunan veya hizmetten ayrılmış olan subay, askeri memur
ile sivil memurlardır." hükmünü taşımaktadır.
İdare Mahkemesince, asker kişi iken emekli olan babasından dolayı ay-
lık bağlanmasını isteyen davacının babasının asker kişi olduğu, yukar-
da metni yazılı 1602 sayılı Kanun'un değişik 20.maddesi ve uyuşmazlık
Mahkemesi Hukuk Bölümü'nün 25.1.1983 gün ve 1983-4; K:1983-26 sayılı
kararı uyarınca bu davaya bakmakla Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin
görevli olduğu gerekçesiyle dava görev yönünden reddedilmiş ise de;
davacının kendisine yetim aylığı bağlanması yolundaki talebi askeri
hizmete ilişkin bulunmadığından, yukarıda metni yazılı madde hükmüne
göre, davacının vafat eden babasından dolayı kendisine ölüm aylığı
bağlanıp bağlanamayacağına ilişkin uyuşmazlığın görüm ve çözümü idari
yargının görevinde bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesinin davanın görev yönünden reddi
yolunda vermiş olduğu kararın bozulmasına; 2577 sayılı Yasanın 49.mad-
desi 3.fıkrasına göre dava dosyasının yeniden karar verilmek üzere İda
re Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:74-75)RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA