kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 310 1986 36 31/01/1986
 
HACİZ UYGULAMA İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA KONUSU UYUŞMAZLI
ĞI ÇÖZMEYE BU ALACAKLA İLGİLİ ÖDEME EMRİNİ DÜZENLEYEN YER VERGİ MAHKE-
MESİ OLDUĞU HK.<
Vergi Mahkemesine yetkili Vergi Mahkemesinin saptanması için 2577 sayı
lı İdari Yargılama Usulü Kanununun 43.maddesinin 1-b fıkrası uyarınca
Danıştay'a gönderilen dava dosyası incelendi ve işin gereği görüşülüp
düşünüldü:
Davacı tarafından Eskişehir İki Eylül Vergi Dairesi Müdürlüğüne karşı
açılan davada, Bursa Çekirge Vergi Dairesi Müdürlüğünce salınan vergi
ve kesilen cezaların vadesinde ödenmemesi nedeniyle düzenlenen ödeme
emrine karşı kanuni sürede dava açılmaması ve borcun ödenmemesi üzeri-
ne aynı vergi dairesince alacağın haczen tatbiki işlemlerine başlanıla
rak haciz kararı alındığı, davacının ikametgahı ve haciz konusu malla-
rın Eskişehirde bulunduğunun tesbiti üzerine de Eskişehir İki Eylül
Vergi Dairesi Müdürlüğüne talimat verildiği, talimat uyarınca davacıya
ait kamyonun haczedilmesi üzerine haciz kararının kaldırılması isten-
miş olup, davaya bakan Eskişehir 2.Vergi Mahkemesi kararıyla ve haciz
kararının Bursa Çekirge Vergi Dairesi Müdürlüğünce verilmesi ve işle-
min de Bursa Çekirge Vergi Dairesi Müdürlüğü adına yapılması nedeniyle
karar vermeye Bursa Vergi mahkemesinin yetkili bulunduğu gerekçesiyle
dava dosyasının açılan mahkemeye gönderilmesine karar verilmesi ancak
Bursa 2.Vergi Mahkemesince ise, uyuşmazlığın konusunu haciz kararının
değil, haciz işleminin uygulanmasının teşkil ettiği ve bu durumu da
2577 sayılı Kanunun 37.maddesinin c bendi kapsamına girdiğine göre da-
va konusu işlemi yapan Eskişehir 2 Eylül Vergi Dairesinin bulunduğu
yerdeki Eskişehir Vergi Mahkemelerinin yetkili bulunduğu gerekçesiyle
dava yetki yönünden reddedilerek dosya yetkili mahkemenin saptanması
için Danıştay Başkanlığına gönderilmiş bulunmaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Vergi Uyuşmazlıklarında
yetkiyi düzenleyen 37.maddesinin b fıkrasında; Amme alacaklarının Tah-
sil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen dai
renin bulunduğu yerdeki Vergi Mahkemesinin uyuşmazlığı çözmeye yetkili
olduğu hükme bağlandığına göre; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın
da Kanunun uygulanması nedeniyle eğer bir ödeme emri düzenlenmiş ise
bu ödeme emri uyuşmazlık konusu edilmemiş olsa bile uyuşmazlığın çözüm
lemeye bu ödeme emrini düzenleyen vergi dairesinin bulunduğu yerdeki
vergi mahkemesinin yetkili olduğunun kabulü gerekir.
Olayda da kesinleşen kamu alacağı için ödeme emri Bursa Vergi Dairesi
Müdürlüğünce düzenlenmiş bulunduğuna göre ödeme emrine konu kamu alaca
ğının süresinde ödenmemesi sebebiyle aynı Vergi dairesi Müdürlüğünce
alınan haciz kararının iptali istemiyle açılan dava konusu uyuşmazlığı
çözmeye de Bursa Vergi Dairesi Müdürlüğünün bulunduğu yer vergi mahke-
mesi olan Bursa Vergi mahkemesi yetkili bulunmaktadır.
Bu sebeplerle yetkili Vergi Mahkemesinin Bursa Vergi Mahkemesi olduğu-
na ve dosyasının anılan Vergi Mahkemesine gönderilmesine karar veril-
di.
RD/EK


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA