kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1991 722 1990 1278 10/04/1991
 
BELEDİYEDE GÖREV YAPAN KİŞİNİN 2 YIL İÇERİSİNDE AYNI BELEDİYE ALEYHİNE
AVUKAT OLARAK DAVA AÇAMAYACAĞI HK.<
Dava, davacının inşaat ruhsatı verilmesi yolundaki isteminin reddine
ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahke-
mesince hukuken geçerliliğini sürdüren imar planı ve düzenleme işlem-
lerine göre inşaat ruhsatı verilmesi gerekirken aksine tesis edilen
işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar veril-
miş, bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 14.maddesinin 3.fıkrasında "Devlet,
belediye, İl Özel İdare ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren İktisadi Devlet Te-
şekkülleri ile Kamu İktisadi Kuruluşları ve bunların Müessese, bağlı
ortaklık ve iştiraklerinde çalışanlar, buralardan ayrıldıkları tarih-
ten itibaren iki yıl geçmeden ayrıldıkları idare aleyhine dava alamaz
ve takipte bulunamazlar" denilmek suretiyle, çalışma yeri ve niteliği
ile ayrılma şekli üzerinde durulmaksızın belirtilen yerlerde çalışmış
olanların ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmeden ayrıldıkları
idare aleyhine dava alamayacakları kurala bağlanmıştır.
Olayda ise, Büyükşehir Belediyesinden 27.4.1989 tarihinde ayrılan Avu-
kat tarafından, bu tarihten itibaren iki yıl geçmeden, ayrıldığı Bele-
diye aleyhine 4.7.1989 tarihinde dava açılmasında, 1136 sayılı Yasanın
14.maddesinin 3.fıkrası hükmüne aykırılık açık bulunduğundan işin esa-
sına girilerek karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar ve-
rildi.
(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA