kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1992 4321 1992 184 09/12/1992
 
AMELİYAT SONRASINDA TEDAVİ VE BAKIMININ GEREĞİNCE YAPILMAMASI SONUCUN-
DA BACAĞI KESİLEN İLGİLİNİN UĞRADIĞI ZARARIN HİZMETİ KUSURLU YÜRÜTEN
İDARECE TAZMİNİ GEREKTİĞİ HK.<
Davacının Devlet Hastanesinde yapılan ameliyat sonrasında hatalı bakım
ve tedavi sonucunda sol ayağının diz altından kesilmesi nedeniyle uğ-
radığını ileri sürdüğü maddi ve manevi zararın tazmini istemiyle açtı-
ğı dava sonucunda; Ankara 6.İdare Mahkemesince, yaptırılan bilirkişi
incelemesi sonucunda, davacının Mersin Devlet Hastanesinde yapılan sol
diz dış yan bağ ameliyatı sonrasında bacağının alçıya alındığı, ameli-
yatın ertesi günü hastanın ayağının şiş ve mor olduğunu, ızdırap çek-
tiğini görmesi üzerine hemşirenin tedbir olarak alçıyı açtığı ve hafta
sonu olması nedeniyle nöbetçi doktora durumu bildirdiği, doktorun ise
ameliyatı yapan doktora haber verilmesini söylediği, sonuçta doktorun
pazartesi gününe kadar gelmediği, bu arada hastaya yalnızca hemşire
tarafından normal tedavi yapılmaya devam edildiği, hasta iki gün sonra
doktor tarafından görülünce müdahale edildiği, ancak, başarı elde edi-
lememesi üzerine sevkedildiği Hacettepe Hastanesinde bacağının kesil-
diği, olayda alçıya ait komplikasyon geliştiği, fakat nöbetçi doktor,
ameliyatı yapan doktor ve hastane arasında irtibat kurulamadığı için
komplikasyona zamanında müdahale edilemediği, ameliyat sonrasında te-
davi ve bakımın aksadığı, gerekli tedavinin yapılmadığı hususlarının
belirlendiği, bu udurumda hizmet kusuru açık bulunan idarece, doğan
zararın tazmini gerektiği gerekçesiyle takdiren 10.000.000 lira maddi
ve 15.000.000 manevi tazminat isteminin kabulü, fazlaya ilişkin manevi
tazminat isteminin reddi yolunda verilen 10.10.1991 günlü ve 1991/1579
sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanun ile de-
ğişik 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde müm-
kündür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sü-
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın
onanmasına karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:87)


(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA