kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1985 166 1984 1750 06/02/1985
 
ESKİ YÜKSEK HAKİMLER KURULUNCA VERİLMEKLE BİRLİKTE, 2461 SAYILI YASA
İLE OLUŞTURULAN VE KARARLARINA KARŞI YARGI YOLU KAPALI OLAN HAKİMLER
VE SAVCILAR YÜKSEK KURULUNCA, İLGİLİNİN İTİRAZI REDDEDİLMEK SURETİYLE
KESİNLEŞTİRİLEN YER DEĞİŞTİRME CEZASININ DAVA KONUSU EDİLEMEYECEĞİ
HK.<
Dava, hakim olan davacıya yer değiştirme cezası verilmesine ilişkin Es
ki Yüksek Hakimler Kurulu Üçüncü Bölümü kararının iptali istemiyle
açılmıştır.
14.5.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2461 sayılı Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu Kanununun 12.maddesinde, kurulca verilecek kararlara
karşı tebliğinden itibaren 10 gün içinde itirazları inceleme kuruluna
itiraz edilebileceği ve itirazlar üzerinde verilecek kararların kesin
olduğu bu kararlara karşı idari ve kazai mercie başvurulamıyacağı hük-
mü yer almıştır.
Aynı yasanın Geçici 7.maddesi 2.bendi "Birinci fıkra hükümlerine göre
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna intikal eden işlerden daha önce
yetkili kurullarca karara bağlanmış olupda bu kanunun yürürlüğe girdi-
ği tarihte itiraz süresi dolmamış olanlar hakkında ilgililerin Hakim-
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunun göreve başladığı tarihten itibaren 10
gün içinde itiraz hakları ve kanuni şekil ve süresi içinde aşağıdaki
üçüncü fıkra esaslarına göre dava açma hakları saklıdır." hükmü taşı-
maktadır.
Bu durumda, Eski Yüksek Hakimler Kurulunca 13.5.1981 tarihinde verilen
ve davacıya 20.7.1981 tarihinde tebliğ edilen karara karşı 14.5.1981
tarihinde kurulan Hakimler ve Savcılar Kuruluna yapılan itiraz üzerine
itirazın reddi yolundaki karar kesinleştiğinden, dava yolu bulunmamak-
tadır.
Açıklanan nedenlerle, inceleme olanağı bulunmayan davanın reddine ka-
rar verildi.

AYRIŞIK OY:
2461 sayılı Kanunun Geçici 7.maddesinin 3 numaralı bendine uygun ola-
rak ve süresinde açıldığı anlaşılan bu davanın incelenmesinde yasal
bir engel bulunmadığı oyuyla karara karşıyım.


(BŞ/MÜ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA