kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2005/275 E.N , 2005/x K.N.


İçtihat Metni

İstemin Özeti: Danıştay Beşinci Dairesince verilen ve yürütmenin durdurulması istemi hakkında kısmen karar verilmesine yer olmadığına, kısmen reddine ilişkin bulunan 9.2.2005 günlü, E:2004/5961 sayılı kararın redde ilişkin kısmına, davacı itiraz etmekte ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini istemektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Mürteza Güler'in Düşüncesi : itirazının reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mehmet Akkaya'nın Düşüncesi : İtiraz dilekçesinde ileri sürülen nedenler, Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kısmının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, itirazın reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay idari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:

Ankara Numune Hastanesinde iç hastalıkları uzmanı kadrosunda başasistan olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce, eğitim hastanelerinde başasistan olarak görev yapan tabiplerin Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22. maddesinin 3. fıkrasına göre başasistanlıkta geçen sürelerin tamamlanması halinde uzman olarak atanacaklarına dair hususun, eğitim hastanelerinde görev yapan başasistanlara iletilerek, iletildiğine dair tebellüğ belgesinin en geç 30.8.2004 tarihine kadar toplanıp kura evrakı ile birlikte Bakanlığa gönderilmesinin Valiliklerden istenilmesine ilişkin 25.8.2004 günlü, 132074 sayılı genel yazının ve 8.6.2004 günlü, 25486 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 4. maddesinin (g) bendinin, 7. maddesinin, 22. maddesinin 3. fıkrası ile EK-1 cetvelinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada; Danıştay Beşinci Dairesince verilen ve Yönetmeliğin 4/g, 7, 22. maddesinin 3. fıkrası ile Ek 1 cetveli yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine, dava konusu genel yazıya yönelik yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin bulunan 9.2.2005 günlü, E:2004/5961 sayılı kararın redde ilişkin kısmına, davacı itiraz etmekte ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini istemektedir.

2577 sayılı îdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesine göre, ancak idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.

Dava dosyasının incelenmesinden, 2577 sayılı İdari-Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için kanunun aradığı koşulların gerçekleşmemiş olduğu dikkate alınarak 8.6.2004 günlü, 25486 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22. maddesinin 3. fıkrası ve Ek-1 cetvelinin yürütülmesinin durdurulması istemi reddedilmiş olup, bu gerekçe Kurulumuzca da uygun görülmüştür.
Dava konusu Yönetmeliğin 4. maddesinin (g) bendi yönünden itiraz incelendiğinde;

Sözü edilen Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin (g) bendinde; "Hizmet Grubu; Personel dağılım cetveline göre karşılama oranları çerçevesinde belirlenen il gruplarını ifade eder" şeklinde tanımlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yer değiştirme suretiyle atanma" başlıklı 72. maddesinde; "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır." hükmü yer almıştır.

Dava konusu Yönetmeliğin dayanağı olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmeliğin 3. maddesinde; yer değiştirme suretiyle atanma, aynı kurumda çalışan memurların, bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76. maddesindeki esaslar çerçevesinde atanması şeklinde tanımlanmış olup; Yönetmeliğin temel ilkelerin belirlendiği 4. maddesinde; yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanlarının gözönünde bulundurulacağı; yer değiştirme suretiyle atamaların ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılacağı; bu atamalarda, memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamanın esas olduğu ilkeye bağlanmıştır.
Ayrıca sözü edilen Genel Yönetmeliğin 9. maddesinde; yer değiştirme suretiyle atanmaların, Devlet memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan dahilinde yapılacağı öngörülmüştür.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 7. maddesiyle, personelin yer değiştirme suretiyle atanması sırasında, hizmet bölgesi esası yanında, Genel Yönetmelikten farklı olarak hizmet grubu esası da benimsenmiş ve bütün unvan ve branşlarda hesaplanan personel dağılım cetveli karşılama oranlarına göre illerin, her unvan ve branşa göre en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C ve D hizmet grubunda mütalaa edileceği belirtilmiştir.

Ancak, Yönetmelik bir bütün olarak incelendiğinde; unvan ve branşlar itibariyle her ilin standart kadro sayısının nasıl belirleneceğine ilişkin herhangi bir objektif kriterin öngörülmediği, unvan ve branşlar itibariyle her ilin standart kadro sayısının objektif bir şekilde belirlenmediği bir durumda personel karşılama oranının nasıl ve neye göre hesaplanacağının belirsiz hale geldiği, her ilin unvan ve branşlara göre standart kadro sayısının belli olmadığı bir durumda, idare tarafından oluşturulacak personel dağılım cetveline göre esas alınacak olan personel karşılama oranlarının illere göre farklı belirlenebileceği ve davalı idarenin keyfi uygulamalarına yolaçabileceği anlaşıldığından, hizmet grubu tanımının belirtilen çerçevede yeniden yapılması zorunlu olup, Yönetmeliğin 4. maddesinin (g) bendinde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Dava konusu Yönetmeliğin 7. maddesi yönünden itiraz istemine gelince; Bir başka davada; Danıştay Beşinci Dairesince verilen ve Yönetmeliğin 7. maddesinin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine ilişkin bulunan 14.2.2005 günlü, E:2004/5292 sayılı karara yapılan itiraz üzerine, Danıştay idari Dava Daireleri Kurulunun 7.7.2005 günlü, YD.İtiraz No:2005/374 sayılı kararı ile Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 7. maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunduğundan, 7. madde yönünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacı itirazının, 8.6.2004 günlü, 25486 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22. maddesinin 3. fıkrasına ve Ek-1 cetveline yönelik kısmının REDDİNE, anılan Yönetmeliğin 4. maddesinin (g) bendi yönünden KABULÜNE ve Yönetmediğin 4. maddesinin (g) bendinin yürütülmesinin durdurulmasına, 7. maddesinin yürütülmesinin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, 7.7.2005 günü oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA