kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2005/381 E.N , 2005/2293 K.N.

İlgili Kavramlar

İDARİ PARA CEZALARI
KARAR DÜZELTME TALEBİ
KARAR VERİLMEDEN ISRAR KARARI VERİLMESİ

Özet
KARAR DÜZELTME İSTEMİ DAİRECE KARARA BAĞLAMAKSIZIN ISRAR KARAN VERİLMESİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 24.12.2004 güniü, E:2004/3647, K:2004/2497 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davalı idare tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Mahkemece verilen ısrar kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Tuncay Dündar'ın Düşüncesi: Karar düzeltme talebinin incelenebilmesi için ısrar kararının kaldırılması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mehmet Karaoğlu'nun Düşüncesi: Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı davrandığı ileri sürülerek 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 4487 sayılı Kanunla değişik 47/A maddesi uyarınca davacıya idari para cezası verilmesine ilişkin Kurul işleminin iptali istemiyle açılan dava sonunda, davacının idari para cezasına konu eylemlerinin 4487 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu, davacının işlendiği tarih itibariyle suç niteliği taşıyan eylemlerine ağır para veya hapis cezası öngören yasal düzenlemenin 4487 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırıldığı ve idari para cezası uygulamasının getirildiği, bu nedenle, eylem tarihinde yürürlükte bulunmayan yasa kuralına göre davacıya verilen idari para cezasının hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin İptaline dair verilen idare mahkemesi kararının Danıştay Onuncu Dairesince bozulması üzerine idare mahkemesinin eski kararında ısrar edilmek suretiyle işlemin iptaline ilişkin olarak verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

2499 sayılı Yasanın "Cezai sorumluluk" başlıklı 47. maddesinin 1. fıkrasının B bendinin (S) nolu alt bendinde, bu Kanunda yazılı yetkilere dayanılarak kurul tarafından çıkarılacak yönetmelik ve tebliğlere, düzenlenen standart ve formlara, alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket edenlerin 100 milyon liradan 500 milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılacakları kuralı bulunmaktaydı. Bu kural, 15.12.1989 günlü 4487 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış. Kanuna "idari para cezalan" başlıklı 47/A maddesi eklenerek,Kurulca sermaye piyasası mevzuatına aykırı davrandığı saptanan gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekçesi belirtilmek suretiyle 2 milyar liradan 10 milyar liraya kadar para cezası verileceği hükmü getirilmiştir.

Dava konusu uyuşmazlık, 18.12.1999 gününde yürürlüğe giren 4487 sayılı Yasadan -önce gerçekleşen davacı eylemlerine 2499 sayılı Yasaya 4487 sayılı Yasayla eklenen 47/A maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bulunmaktadır.

Davacının işlendiği tarihte sermaye piyasası mevzuatına aykırı nitelik taşıdığı ileri sürülen eylemleri, 4487 sayılı Yasanın 47/A maddesine göre de aynı niteliği taşımakta, ancak bu eylemlere 2499 sayılı Yasanın 47.maddesinde öngörülen ağır para cezası yerine 4487 sayılı Yasanın 47/A maddesinde öngörülmüş olan idari para cezası uygulanmaktadır. Başka bir anlatımla, davacının eylemleri 4487 sayılı Yasayla suç olmaktan ve cezalandırılmaktan çıkarılmamıştır. Aksi düşünce 4487 sayılı Yasayla getirilen "idari para cezası" sisteminden önceki eylemlerin cezalandırılmaması sonucunu doğurur.

Bu nedenle, Kurulca yürürlükte olan mevzuat gereği işlem tesis edilmesi hukuka uygun bulunduğundan, İdare Mahkemesince verilen iptal kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesinin ısrar kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarenin yürütmenin durdurulmasına ilişkin istemi görüşülmeksizin işin esası incelendi, gereği görüşüldü:

Dava, Metaş Yönetjm Kurulu üyesi olan davacıya, Metaş'ın özel denetim şirketi ile olan ilişkisini Sermaye Piyasası Kurulunun izni olmadan feshetmesi nedeniyle 4.000.000.000 lira idari para cezası verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 7. İdare Mahkemesi 11.4.2002 günlü, E:2001/931, K:2002/385 sayılı kararıyla dava konusu işlemin İptaline karar vermiş, bu karar temyiz incelemesi sonucu Danıştay Onuncu Dairesinin 10.5.2004 günlü, E:2002/4956, K:2004/4529 sayılı kararıyla bozulmuş, davacı vekilinin karar düzeltme süresi içinde verdiği ve İstanbul İdare Mahkemesi kayıtlarına 9.11.2004 günü, Ankara 7. İdare Mahkemesi kayıtlarına 27.1.2005 günü giren karar düzeltme dilekçesi bulunmasına karşın, farkedilmeyerek Dairesince karar düzeltme talebi karara bağlanmadan mahkemece esasa ilişkin olarak (ısrar) karar verildiği anlaşılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 14. maddesi uyarınca, tarafların Dairece verilen kararın tebliğini izleyen onbeş gün içinde maddede yazılı hallerin bulunması halinde kararın düzeltilmesi isteminde bulunabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Kanun yollarından biri olan kararın düzeltilmesi yolu ile belli bir süre içinde ve kanunda belirtilen nedenlerden dolayı nihai olarak verilmiş bir yargı kararının yeniden gözden geçirilmesi yolu ile muhtemel sakatlıkların önlenmesinin amaçlandığı,karar düzeltme yolunun kendine özgü bir kanun yolu olduğu, bilimsel içtihatlarla belirlenmiştir.

Dolayısıyla mahkemece ısrar (direnme) karan verilmesi için davacının talep ettiği kanun yolunun tüketilmesi, yani karar düzeltme istemi hakkında Dairece karar verilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle davacının karar düzeltme istemi Dairece karara bağlanmaksızın ısrar kararı verilmesinde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle Ankara 7. İdare Mahkemesinin 24.12.2004 günlü, E:2004/3647, K:2004/2497 sayılı ısrar kararının bozulmasına 6.10.2005 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA