kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2005/2161 E.N , 2005/2292 K.N.


Özet
DAVACI VEKİLİNİN TEMYİZ DİLEKÇESİ İLE BİRLİKTE SUNDUĞU "3 GÜN İSTİRAHATİNİN UYGUN OLDUĞU"NA DAİR UZMAN TABİP RAPORUNUN, 2577 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN TEMYİZ SÜRESİNİ UZATABİLECEK NİTELİKTE OLMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:

İzmir İli, ... İlçesi, ... Köyü ... mevkiinde bulunan, tapuda ... pafta, 146 ada, 2 parselde kayıtlı davacıya ait ruhsatsız yapı için para cezası verilmesine ilişkin 9.5.2002 günlü, 4694 sayılı işlemin iptali istemi ile açılan davada; İzmir 2. İdare Mahkemesince verilen ve Danıştay Altıncı Dairesinin 6.12.2004 günlü, E:2003/3060, K:2004/6185 sayılı bozma kararına uyulmayarak, davanın reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmesine ilişkin bulunan 31.3.2005 günlü, E:2005/297, K:2005/324 sayılı kararı, davacı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 46. maddesinin 2. bendinde; "Özel Kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay Dava Daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde Danıştay'da temyiz yoluna başvurulabileceği hükme bağlanmıştır.

Temyiz edilen karara ilişkin dosyanın incelenmesinden; İzmir 2. İdare Mahkemesinin, davanın reddine ilişkin ısrar kararının temyiz isteminde bulunan davacı vekiline 7.6.2005 günü tebliğ edildiği, temyiz dilekçesinin ise 11.7.2005 tarihinde verildiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca davacı vekilinin temyiz dilekçesi ile birlikte sunduğu "3 gün istirahatının uygun olduğu"na dair uzman tabip raporu da, bu süreyi uzatabilecek nitelikte görülmemiştir.

Bu durumda, 2577 sayılı Yasada belirtilen temyiz süresi geçirildikten sonra yapılan temyiz başvurusunun incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle, davacının temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle reddine, dosyanın İzmir 2. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 6.10.2005 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA