kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2005/3242 E.N , 2005/2801 K.N.


İçtihat Metni

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 16. maddesinde tanınan otuz günlük cevap verme süresinin aynı Kanunun 8. maddesi kapsamında olduğu, yine aynı Kanunda yürütmeyi durdurma istemli davalarda sürelerin hesabında 8. maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmayacağı konusunda bir düzenleme bulunmadığı hakkında.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:

Dava, memur olarak görev yapan davacının, görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali, yoksun kaldığı mali ve özlük haklarının işlemin uygulanma tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.

Gaziantep 1. İdare Mahkemesi 30.4.2004 günlü, E:2003/754, K:2004/570 sayılı kararıyla; dava konusu edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir.

Anılan karar temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Onikinci Dairesinin 14.1.2005 günlü, E:2004/3018, K:2005/34 sayılı kararıyla; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 8 ve 16. maddelerinden bahsedilerek, dava dilekçesinin 8.7.2003 tarihinde tebliği üzerine davalı idarenin süresi içerisinde verdiği birinci savunmanın davacıya tebliğ edilmeksizin dava konusu uyuşmazlık hakkında karar verildiği, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 16. maddesi hükmü uyarınca usulüne uygun olarak dosyanın tekemmülü sağlandıktan sonra işin esası hakkında karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması istemli davalarda, davalının adli tatilin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi günün sonuna kadar savunma dilekçesini gönderebileceğinin kabulü halinde dava dosyasının bu tarihin sonuna kadar bekletilmesi gibi bir sonucun doğacağı, ancak bu sürenin sonunda yürütmenin durdurulması isteminin görüşülebileceği dolayısıyla 2577 sayılı Kanunun 8/3 maddesinde öngörülen "süre uzatım halinin" yürütmenin

durdurulması kararı verilmesi istemini taşıyan davalar için kabul edilemeyeceğini belirterek dosyanın tekemmül ettiği konusunda ısrar ederek davanın esastan reddine karar vermiştir.

Davacı, Gaziantep l.İdare Mahkemesinin 11.7.2005 günlü, E:2005/375, K:2005/1229 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 16. maddesinde tanınan otuz günlük cevap verme süresi aynı Kanunun 8. maddesi kapsamında olup, yine aynı kanunda yürütmeyi durdurma istemli davalarda sürelerin hesabında 8. maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmayacağı konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla dava konusu olayda dava dilekçesi 8.7.2003 tarihinde davalı idareye tebliğ edilmiş olup, davalı idarenin savunma dilekçesi 19.8.2003 tarihinde Ankara İdare Mahkemesi, 26.8.2003 tarihinde ise Gaziantep İdare Mahkemesi kayıtlarına geçmiş olduğundan süresi içinde verilen bu savunmanın davacıya tebliğ edilmeksizin işin esası hakkında karar verilmesinde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Bu durumda İdare Mahkemesince dosyanın usulüne uygun olarak tekemmül ettirildikten sonra işin esası hakkında karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin 11.7.2005 günlü, E:2005/375, K:2005/1229 sayılı kararının, yukarıda belirtilen gerekçeyle bozulmasına 15.12.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA