kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2005/2107 E.N , 2005/3348 K.N.


Özet
HUKUK MÜŞAVİRLERİNİN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDAKİ HİYERARŞİK YAPILANMADA, SİCİL AMİRLERİ VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİKLERİNDE, EK GÖSTERGE, ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE YAN ÖDEME CETVELLERİNDE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI YA DA DAİRE BAŞKANLARIYLA AYNI KONUMDA DEĞERLENDİRİLDİĞİ VE AYNI ORANLARDA PARASAL HAKLARA SAHİP OLDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN, DÖNER SERMAYEDEN YAPILACAK OLAN EK ÖDEMELER AÇISINDAN ÇOK DAHA ALT SIRALARDA BELİRLENMESİ YOLUNDAKİ DÜZENLEMEDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarelerin yürütmenin durdurulması istemleri görüşülmeyerek, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava, Sağlık Bakanlığında hukuk müşaviri olarak görev yapan davacılar tarafından, 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51/ş maddesine dayanılarak hazırlanan, Maliye Bakanlığının 1.7.2003 günlü, 12703 sayılı yazısı ile uygun görülen ve Sağlık Bakanlığının 4.7.2003 günlü, 2146 sayılı onayı ile yürürlüğe giren, Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı ile Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin eki Ek Ödeme Tavan Oranlarını Gösteren Cetvelin hukuk müşavirleri ve avukatlara ilişkin oranları gösteren 12. sırasının iptali ile belirlenecek yeni oranlara göre yapılması gereken ödeme miktarı ile 1.4.2003 tarihinden itibaren ödenmiş olan tutar arasındaki farkın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.

Danıştay Onbirinci Dairesi 11.4.2005 günlü, E:2003/3071, K:2005/1818 sayılı kararıyla, 4383 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51. maddesinin (ş) bendinde yer alan kural uyarınca Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinden Merkeze Aktarılan Tutarın Dağılım ve Sarfı ile Bu Tutardan Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin 4. maddesinin (e) bendinde; (b) bendinde belirtilen ihtiyaçlar karşılığı asgari miktar ayrıldıktan sonra kalan kısmın bu Yönerge esasları çerçevesinde personele unvanı, görevi, hizmete katkısı ve verimliliği gibi unsurlar dikkate alınarak ek ödeme olarak dağıtılacağı, anılan Yönergenin 6. maddesinin 2. fıkrasında da; Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan personel için en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) Ek-1'deki cetvelde yer alan oranların uygulanması suretiyle tavan ek ödeme tutarının hesaplanacağının Öngörüldüğü, bu hüküm uyarınca düzenlenen Yönergenin eki Ek Ödeme Tavan Oranlarını Gösterir Cetvelde kadro ve görev unvanlarının 16 ayrı grup olarak sınıflandırılarak döner sermaye ek ödeme oranlarının belirlendiği, 12. sırasında ise, Hukuk Müşavirleri ve Avukatların dereceleri karşılığında yararlanacakları ek ödeme oranlarının gösterildiği, Bakanlık Merkez Teşkilatındaki hiyerarşik yapılanmada, gerek Sicil Amirleri ye Disiplin Amirleri Yönetmeliklerinde, gerekse Ek Gösterge, Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödeme Cetvellerinde Genel Müdür Yardımcıları ya da Daire Başkanlarıyla aynı konumda değerlendirildiği ve ödemeler açısından aynı oranlarda parasal haklara sahip olduğu anlaşılan Hukuk Müşavirlerinin, döner sermayeden yapılacak olan ek ödemeler açısından çok daha alt sırada yer aldığı ve düşük oranlarda ek ödemeden yararlandırıldıklarının görüldüğü, davalı idareler tarafından getirilen savunmada, döner sermaye gelirlerinin mahiyetleri itibariyle doğrudan doğruya personelin katkısı, etkinliği ve verimliliği ile ilgili olduğu ve döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödeme oranlarının tespitinde yalnızca bu katılım, etkinlik ve verimin gözönüne alındığı, personelin statüsü, unvan ve görevlerinin esas alınmadığı, dolayısıyla hukuk müşavirlerinin de ek ödemeden, döner sermayeye katkısı doğrultusunda Yönergenin eki Cetvelde belirlenen oranlarda yararlandırılmaları gerektiğinin belirtildiği, söz konusu Cetvelin düzenlenmesinde esas alınan Yönergenin 4. maddesinin (e) bendinde, personele unvanı, görevi, hizmete katkısı ve verimliliği gibi unsurlar-dikkate alınarak ek ödeme dağıtılacağının öngörülmesine karşın, anılan Cetvelin düzenlenmesinde Yönergede belirtilen unvan ve görev gibi kriterlerin gözardı edildiği ve yalnızca hizmete katkı ve verimliliğin dikkate alındığı yolundaki gerekçede mevzuata uyarlık bulunmadığı gibi, Cetvelin düzenlenmesinde yapılan sıralama ve belirlenen oranların, personelin etkinliği, hizmete katkısı ve verimliliği açısından, ne şekilde tespit edildiğine ilişkin herhangi bir somut veri de görülmediğinden, anılan Cetvelin Hukuk Müşavirlerine yönelik 12. sırasında hukuka uyarlık bulunmadığı, davacıların, dava konusu düzenlemenin iptali üzerine belirlenecek yeni oranlara göre. yapılması gereken ödeme miktarı İle 1.4.2003 tarihinden itibaren ödenmiş olan tutar arasındaki farkın yasal faiziyle birlikte tazmini yolundaki istemlerine gelince: anılan Yönergenin eki Ek Ödeme Tavan Oranlarını Gösterir Cetvelin 12. sırasının iptali edilmesi üzerine, Ek Ödeme Yönergesi eki Cetvelde yeniden düzenleme yapılacağı, ancak, yeniden yapılacak düzenleme sonucunda davacıların yararlanabilecekleri ek ödeme oranlarının belirlenmesinden sonra, bu yöndeki kayıplarının hesaplanabilmesinin ve tazmin edilebilmesinin mümkün olması karşısında, davanın bu aşamasında tazminat istemi hakkında karar verilmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu yönerge eki cetvelin 12.sırasının "Hukuk Müşavirleri" yönünden iptaline, davanın tazminata ilişkin kısmı hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir.

Davalı idareler, bu kararın iptale ilişkin bölümünü temyiz etmekte ve yönerge ile belirlenen kriterlerin esas alındığını, genel idari hiyerarşi içindeki sıralama ile aynı oranda ek ödeme oranının tespiti gerektiği sonucuna varılmayacağını, üst sıralarda yer alan kişilerin yürüttüğü görevin önem ve güçlüğü, sorumlulukları, unvanı, hizmete katkısı ve verimliliğinin hukuk müşavirlerinden farklı olduğunu öne sürerek bozulmasını istemektedirler.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onbirinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçelerde ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarelerin temyiz istemlerinin reddine, Danıştay Onbirinci Dairesinin 11.4.2005 günlü, E:2003/3071, K:2005/1818 sayılı kararının temyiz edilen bölümünün ONANMASINA, 29.12.2005 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA