kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2004/2534 E.N , 2007/2426 K.N.

İlgili Kavramlar

ÖĞRENCİ İŞLERİ
KAZANILMIŞ HAK

Özet
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA CEZASI İLE CEZALANDIRILAN VE YARGI KARARINA DAYANILARAK ÖĞRENCİLİĞE DÖNDÜRÜLMESİ ÜZERİNE, BAŞARILI OLARAK MEZUN OLAN DAVACININ, YARGI KARARINA DAYANILARAK SAĞLADIĞI BU BAŞARININ, KENDİSİ İÇİN KAZANILMIŞ HAK OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olan davacının Yükseköğretim Kurumundan çıkarılmasına ilişkin 8.5.2002 günlü, 05 sayılı Yönetim Kurulu Kararının iptali istemiyle açılan davada; Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen ve Danıştay
Sekizinci: Dairesinin 17.2.2004 günlü, E:2003/2947, K:2004/711 sayılı bozma kararına uyulmayarak dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrar edilmesine ilişkin bulunan 24.6.2004 günlü, E:2004/1841, K:2004/1026 sayılı kararı, davalı idare temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti: İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Muhsin Yıldız'ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Radiye Tiryaki'nin Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen karârların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen İdare Mahkeme ısrar kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olan davacının Yükseköğretim Kurumundan çıkarılmasına ilişkin 8.5.2002 günlü, 05 sayılı Yönetim Kurulu Kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 8. İdare Mahkemesinin 28.2.2003 günlü, E:2002/1484, K:2003/132 sayılı kararıyla; dosyanın incelenmesinden, davacının mezuniyet şartlarını taşımadığı halde, Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlettirdiği veya düzenlenen belgeyi almakta bir sakınca görmediği hususunun açık olduğu anlaşılmakla birlikte bu belgeyi mesleki faaliyette kullanmadığı, olaydan büyük pişmanlık duyduğu ve olayı itiraf ettiği ve daha önce bir disiplin cezası almadığı, bu nedenle yargılandığı davadan beraat ettiği hususları da gözetilerek bir alt ceza verilmesi gerekirken, bu hususlar gözetilmeksizin tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Anılan kararı temyizen inceleyen Danıştay Sekizinci Dairesi 17.2.2004 günlü, E:2003/2947, K:2004/711 sayılı kararıyla; olayda davacının disiplin dışı fiil ve hareketlerinin sabit olduğu; eyleminin amacı, niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında davacı hakkında Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin bir alt ceza verilmesi konusunu düzenleyen 30. maddesinin uygulanamayacağının açık olduğu; bu nedenle davacının yükseköğretim kurumundan çıkarılmasına ilişkin işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi bozma kararına uymayarak, davacının Mahkemelerince verilen ilk iptal kararından sonra Fakülteye döndürüldüğü ve sorumlu olduğu dersleri vererek mezun olduğu ve ruhsat alarak eczane açtığı hususu da dikkate alındığında davacı açısından fiili bir durumun oluştuğu gerekçesini de eklemek suretiyle dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 24.6.2004 günlü, E:2004/1841, K:2004/1026 sayılı bu ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54. maddesi ile 65. maddesinin a/9 bendine dayanılarak yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5-10. maddelerinde öğrencilere verilecek disiplin cezaları ile bu cezalan gerektiren fiil ve haller tek tek sayılmış, 10. maddesinin (d) bendinde de, bir kimseyi veya grubu tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamanın yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektirdiği belirtilmiştir. Aynı yönetmeliğin 11. maddesinde ise Yönetmelikte sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlık itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezalarının verileceği öngörülmüştür.

Öte yandan Yönetmeliğin 30. maddesinde; disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurullarının bu cezalardan birini tayin ve takdir ederken disiplin suçunu oluşturan fiil ve hareketlerin ağırlığını, sanık öğrencinin hangi maksatla hareket ettiğini ve amacını, daha önce disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, üstlendiği fiil ve hareket dolayısıyla nedamet duyup duymadığını dikkate alacağı kuralına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından mezun olan öğrenciler ile ilgili yapılan araştırmada, kayıtlara göre halen öğrenci olan davacı adına "Geçici Mezuniyet Belgesi" düzenlendiğinin görüldüğü, yapılan soruşturma sonucu davacının bu belgeyi aldığını itiraf ettiği, sahte belgeyi hazırlayan memur ile davacının olayın başlangıcı konusunda sorumluluğu birbirlerine yükledikleri görülmekle birlikte sahte belge düzenleme fiilinin gerçek olduğu, davacının içinde bulunduğu öznel durumdan ötürü bu yola başvurduğunu ve büyük üzüntü duyduğunu belirterek pişman olduğunu ifade ettiği, Soruşturma Komisyonunun hazırladığı rapordaki öneri doğrultusunda Gazi Üniversitesi Yönetim Kurulunun 8.5.2002 günlü, 05 sayılı toplantısında alınan karar ile davacının 2547 Sayılı Yasanın 54, ilgili Yönetmeliğin 10/d maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası ile tecziye edildiği ve bu karara istinaden Fakülteden kaydının silindiğinin 2.9.2002 günlü, 2133 sayılı yazısı ile davacıya bildirildiği, öte yandan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 17.10.2002 günlü, E:2002/150, K:2002/283 sayılı kararı ile davacının resmi evrakta sahtecilik suçunu işlediğine ilişkin mahkumiyetine yeter inandırıcı kanıt elde edilemediğinden beraat kararı verildiği anlaşılmaktadır.

Olayda davacının disiplin dışı fiili ve hareketi sabit olup, eyleminin amacı, niteliği ve ağırlığı dikkate alındığından davacı hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin . Yönetmeliğimin 30. maddesinin uygulanamayacağı açık bulunmakla birlikte; Ankara 8. İdare Mahkemesinin dava konusu işlemin iptali yönünde verdiği ilk kararın yürütmenin durdurulması istemli olarak temyiz edildiği ve Danıştay Sekizinci Dairesinin 17.10.2003 günlü, E:2003/2947 sayılı kararıyla yürütmenin durdurulması isteminin reddedilmesi sonrasında davacının Eczacılık Fakültesi öğrenciliğine döndürüldüğü ve sorumlu olduğu 12 dersi 2003 Bahar Döneminde vererek Fakülte'den mezun olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yargı kararına dayanılarak öğrenciliğe döndürülmesi sonucu başarılı olarak mezun olduğu görüldüğünden; davacının yargı kararına dayanılarak sağladığı bu başarının kendisi için kazanılmış hak olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile Ankara 8. İdare Mahkemesinin 24.6.2004 günlü, E:2004/1841, K:2004/1026 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, 29.11.2007 günü esasta ve gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY Davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Ankara 8. İdare Mahkemesinin ısrar kararının Danıştay Sekizinci Dairesinin 17.2.2004 günlü, E:2003/2947, K:2004/711 sayılı kararı doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara karşıyız.

GEREKÇEDE KARŞI OY X- Davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan Ankara 8. İdare Mahkemesinin 24.6.2004 günlü, E:2004/1841, K:2004/1026 sayılı kararının aynen onanması gerektiği oyuyla, karara gerekçe yönünden karşıyız.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA