kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2004/2765 E.N , 2007/2420 K.N.

İlgili Kavramlar

ÜNİVERSİTE MENSUPLARI
SİCİLE İLİŞKİN OBJEKTİF KRİTERLER
OLUMSUZ SİCİL

Özet
UZUN YILLARDIR PROFESÖR UNVANI İLE GÖREV YAPAN VE ANABİLİMDALI BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTEN İLGİLİ HAKKINDA, HERHANGİ BİR BELGEYE DAYANMAKSIZIN SİCİLİNDE YER ALAN "ÖĞRETİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA YETENEĞİ" HANESİNİN ZAYIF KANAATİ İLE DOLDURULMASINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI GİBİ DAVACIYA VERİLEN AYLIKTAN KESME CEZASINA KONU FİİLİN NİTELİĞİ İTİBARİYLE DE, SİCİLİN OLUMSUZ DÜZENLENMESİNE DAYANAK ALINAMAYACAK OLMASI KARŞISINDA, DAVANIN REDDİ YOLUNDAKİ KARARDA HUKUKİ İSABET BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Erzurum İdare Mahkemesince verilen 30.3.2004 günlü, E:2004/339, K:2004/258 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

YÖK'ün Savunmasının Özeti : İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nün Savunmasının Özeti:Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Tuncay Dündar'ın Düşüncesi:Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Sekizinci Dairesinde yer alan gerekçe doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ülkü Erbük'ün Düşüncesi : Davacının 2 gün süreyle göreve gelmemek ve ikamet ettiği ilin sınırlarını izinsiz terk etmek fiillerinden dolayı 2000 yılı içinde hakkında açılan soruşturma sonucunda 1/30 oranında maaş kesim cezası alması 2000 yılı sicillinin olumsuz düzenlenmesine dayanak alınamayacağı gibi, idarece 2000 yılı sicilinin olumsuz düzenlenmesine neden olan olguların somut olarak ortaya konulmamış olması 2000 yılı sicilinin objektif olarak doldurulmadığı sonucunu doğuracağından, olumsuz sicilin iptali istemiyle açılan davanın mahkemece reddi yolundaki ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Mahkeme kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:

Dava, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olan davacının olumsuz olarak düzenlenen 2000 yılı sicilinin ve buna yönelik itirazının reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Erzurum İdare Mahkemesi 23.10.2001 günlü, E:2000/1434, K:2001/1265 sayılı kararıyla, önceki yıllara nazaran dava konusu 2000 yılı sicilinde bariz bir değerlendirme farkının bulunmadığı, sicil amirlerinin objektif kriterlerden uzaklaştıkları yada davacıya yönelik öznel bir tutum içinde oldukları yönünde bilgi ve belgenin de olmadığı, ilgilinin iki gün süreyle göreve gelmemek ve ikamet ettiği ilin sınırlarını izinsiz terketmek fiilinden dolayı 1/30 oranında maaş kesim cezası ile tecziye edildiği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Bu karar temyiz incelemesi sonucu; Danıştay Sekizinci Dairesinin 11.11.2002 günlü, E:2002/431, K.2002//5185 sayılı kararıyla, davacının almış olduğu aylıktan kesme cezasına konu fiilin niteliği itibariyle sicilin olumsuz düzenlenmesine dayanak alınamayacağı ayrıca sicilin olumsuz olarak düzenlenmesine neden olan diğer olguların davalı idarece somut bilgi ve belgelerin ortaya konulmadığından sicilin objektif doldurulmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de, İdare Mahkemesi bozma kararına uymayarak dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu belirterek ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı, Erzurum İdare Mahkemesinin 30.3.2004 günlü, E2004/339, K:2004/258 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliğinin 2. maddesinde "sicil amirlerinin, sicil raporu düzenlerken tam bir tarafsızlık içinde hareket etmesi esastır. Garazla veya özel amaçla gerçeğe aykırı düşünce sicil raporuna yazılamaz" kuralı yer aldıktan sonra; sicil raporlarının doldurulması başlıklı 8. maddesine göre "... sicil raporları açık ve seçik olarak doldurulur. Kanaatlerin olumsuz olması halinde kanaati doğrulayan raporların eklenmesi şarttır..." şeklinde düzenlenmiştir.

Buna göre sicil amirleri sicil belgesi düzenlerken tam bir tarafsızlık içinde hareket etmeleri ve kanaatlerinin olumsuz olması halinde de bunu doğrulayan belgelerin eklenmesi şarttır.

Olayda, davacının olumsuz düzenlenen 2000 yılı sicili incelendiğinde "öğretim, araştırma ve uygulama yeteneği" sorusuna ikinci sicil amiri tarafından zayıf olarak takdir edildikten sonra nihai kanaatinde zayıf olarak doldurulduğu görülmektedir. Uzun yıllardır profesör unvanı ile görev yapan ve anabilim dalı başkanlığı görevini yürüten ilgili hakkında anılan yönetmelik hükmü uyarınca herhangi bir belge eklenmeksizin belirtilen hanenin zayıf kanaati ile doldurulmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gibi davacıya verilen aylıktan kesme cezasına konu fiilin niteliği itibariyle de sicilin olumsuz düzenlenmesine dayanak alınamayacak olması karşısında davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesince verilen ısrar kararında hukuki isabet bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulü ile Erzurum İdare Mahkemesince verilen 30.4.2004 günlü, E:2004/339, K:2004/258 sayılı ısrar kararının bozulmasına, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine 29.11.2007 günü oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Davacının temyiz isteminin reddi ile, hukuk ve usule uygun bulunan Erzurum İdare Mahkemesinin 30.3.2004 günlü, E:2004/339, K:2004/258 sayılı ısrar kararının onanması oyu ile karara karşıyız.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA