kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2004/712 E.N , 2007/2321 K.N.

İlgili Kavramlar

ÖDEMEYE İLİŞKİN SORUNLAR
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ

Özet
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNDEN ALINMASI YOLUNDAKİ, İŞLEM AÇTIĞI DAVA SONUNDA İPTAL EDİLEN DAVACININ, BU GÖREVİNDEN AYRI KALDIĞI DÖNEMDE MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSU ÜCRETİ, ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRME VE SINAVLARA HAZIRLAMA ÜCRETİ, ÖZEL VE RESMİ KURS ÜCRETİ GİBİ ÖDEMELERDEN; SÖZÜ EDİLEN ÜCRETLERİ GEREKTİREN İŞLERDE FİİLEN GÖREV YAPMAMIŞ OLMASI NEDENİYLE YARARLANAMAYACAĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Davalı idare, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 31.10.2003 günlü, E:2003/832, K:2003/1336 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti : Temyize konu ısrar kararının usul ve hukuka uygun olduğu, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı belirterek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Yalçın Macar'ın Düşüncesi : Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, temyize konu ısrar kararının Danıştay Beşinci Dairesi'nin 25.11.2002 günlü, E:2002/1494, K:2002/4572 sayılı kararında yer alan gerekçeyle bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mehmet Akkaya'nın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlere uygun olup, İdare Mahkemesinin Danıştay Beşinci Dairesinin bozma kararına uymayarak verdiği ısrar kararının dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca, dosyanın tekemmül etmiş olması nedeniyle davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi incelenmeksizin dosya incelendi gereği görüşüldü;

Dava, davacının Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınarak İstanbul İlköğretim Müfettişliğine atanmasına ilişkin 20.7.1998 günlü, 73619 sayılı işlemin iptali ve 400.000.000.-TL. manevi tazminat ile yoksun kaldığı ek ders ücreti, motorlu taşıtlar sürücü kursu ücreti gibi diğer ücretlerin yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

Açılan bu dava sonunda İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 26.10.2001 günlü, E:2001/1250, K:2001/1337 sayılı kararıyla; davacının Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınarak İlköğretim Müfettişliğine atanmasına ilişkin işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı ek ders ücreti, özel ve resmi kurs ve dersanelerin açtıkları kurs ve dersaneler için ödenen ücretlerin ve öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama ücretinin dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, manevi tazminat isteminin kısmen kabulüyle, 200.000.000.-TL. manevi tazminatın davacıya ödenmesine karar vermiş; fazlaya ilişkin manevi tazminat istemiyle hükmedilen manevi tazminata yasal faiz uygulanması istemini reddetmiştir.

Temyiz incelemesi sonunda, Danıştay Beşinci Dairesi'nin 25.11.2002 günlü, E:2002/1494, K:2002/4572 sayılı kararıyla, sözü edilen kararın, dava konusu işlemin iptaline, manevi tazminat ile ek ders ücreti ödenmesine ilişkin kısmının onanmasına, diğer ücretlere ilişkin kısmının ise bozulmasına karar verilmiş ise de; İdare Mahkemesi'nce, davacının Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınması işleminin hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği, bu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı, başka bir ifadeyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine devam etmesi durumunda kendisine ödenecek olan motorlu taşıtlar sürücü kursu ücreti, öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu ücreti, özel ve resmi kurs ve dershanelerin açtıkları kurslar ücretinin davalı idarece hesaplanarak, dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tazmini yolundaki önceki kararında ısrar edilmiştir.

Davalı idare hukuka aykırı olduğu savıyla anılan ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Özel mevzuatında belirtilen motorlu taşıtlar sürücü kursu ücreti, öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama ücreti, özel ve resmi kurs ve dershanelerin açtıkları kurslar ve dershaneler için ödenen ücretlerin verilmesi bu ücretleri gerektiren işlerde fiilen görev yapılması koşuluna bağlı bulunduğundan, İdare Mahkemesi kararında bu yönüyle hukuki isabet görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 31.10.2003 günlü, E:2003/832, K:2003/1336 sayılı ısrar kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkeme'ye gönderilmesine 22.11.2007 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Davalı idare tarafından ileri sürülen nedenler, usul ve hukuka uygun bulunan İdare Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığından, temyize konu İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 31.10.2003 günlü, E.2003/832, K:2003/1326 sayılı ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA