kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2004/2182 E.N , 2007/353 K.N.


Özet
GÖMME BALKONUN ALÜMİNYUM ÇERÇEVE VE CAM İLE KAPATILMAK SURETİYLE YAPILARI DEĞİŞİKLİĞİN RUHSAT GEREKTİRMEDİĞİ, ANILAN TADİLATIN YIKTIRILMASINA VE PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Temyiz isteminde Bulunan (Davacı)

Vekili:Av....

Karşı Taraf (Davalı): Karşıyaka Belediye Başkanlığı

Vekili: Av....

İstemin Özeti: İzmir, Karşıyaka İlçesi, Mavişehir Mahallesi Emlakbank Konutlarındaki davacıya ait bağımsız bölümdeki balkonun kapalı haie getirilmesinin ruhsat ve projeye aykırı olduğundan bahisle anılan tadilatın 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına, aynı kanunun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine, takdir olunan para cezasının l/5'l oranındaki tutarın davacıdan ayrıca tahsil edilmesine ilişkin Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılan davada; izmir 4. İdare Mahkemesince, Danıştay 6. Dairesinin 19.11,2003 günlü E:2003/2920, K:2003/5974 sayılı bozma kararına uyulmayarak verilen ve dava konusu Encümen kararının yıkıma ilişkin kısmı ile davacıya para cezası verilmesine İlişkin kısmın reddi yolundaki ilk kararında ısrara ilişkin bulunan 31,3.2004 günlü, E:2004/443, K:2004/523 sayılı kararı, davacı temyiz etmekte ve bozulmasını İstemektedir.

Savunmanın Özeti : Davacının temyiz isteminin kabulü ile İzmir 4. idare Mahkemesinin ısrar kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Emin Sınmaz'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile İzmir 4, İdare Mahkemesinin ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Sedat Larlarhın Düşüncesi : İzmir 4.İdare Mahkemesince verilen ve mahkemenin, davanın kısmen reddine dair olan İlk kararında ısrarına ilişkin bulunan 31,3.2004 gün E:2004/443, K'2004/523 sayılı kararı, Danıştay 6.Dairesince verilen 19,11.2003 gün E:2003/2920, K;2003/5974 sayılı bozma kararında belirtilen hukuki ve yasal nedenler karşısında yerinde görülmediğinden temyiz isteminin kabulüyle mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:

Dava, İzmir, Karşıyaka, Mavişehir Mahallesi, Emlakbank konutlarındaki davacıya ait bağımsız bölümdeki balkonun kapalı hale getirilmesinin ruhsat ve projeye aykırı olduğundan bahisle anılan tadilatın 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına, aynı Kanunun 42.maddesi uyarınca para cezası verilmesine, takdir olunan para cezasının 1/51 i oranındaki tutarının davacıdan ayrıca tahsil edilmesine ilişkin belediye encümeni kararının İptali İstemiyle açılmıştır,

İzmir 4. idare Mahkemesi, 31.1.2003 günlü, E;2002/686, K:2003/93 sayılı kararıyla, davacıya ait bağımsız bölümde yer alan, projenin hazırlanması ve İnşaat ruhsatının düzenlenmesi sırasında yapı inşaat alanı hesabına dahil edilmemiş bulunan açık alan niteliğindeki balkonun sabit doğrama yapılmak ve cam takılmak suretiyle! kapalı alana dönüştürülmesinin ruhsat alınmadan yapılabilecek nitelik taşımadığı, tadilat sonucu kapatılan balkonun gömme veya çıkma olmasının, oluşan kapalı atanın salona dahil edilip edilmemesinin uyuşmazlığın çözümünde bir etkisinin olmadığı, bu nedenle dava konusu işlemin söz konusu tadilatın yıktırılmasına ve bu tadilat nedeniyle para cezası verilmesine ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın bu kısmının reddine, dava konusu işlemin davacıya para cezasının l/5'ı oranında arttırılarak verilmesine ilişkin kısmının iptaline karar vermiştir.

Bu kararın redde yönelik kısmı temyiz İncelemesi aşamasında, Danıştay Altıncı Dairesinin 19,11.2003 günlü, E:2003/2920r K:2003/5974 sayılı kararıyla bozulmuş ise de, İzmir 4, İdare Mahkemesi 31.3.2004 günlü, E:2Ü04/443, K:2004/523 sayılı kararıyla, dava konusu encümen kararının yıkıma ilişkin kısmı ile davacıya para cefası verilmesine ilişkin davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiş olup, davacı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

3194 sayılı İmar Kanununun 21.maddesinin 3.fıkrasında, derz, iç ve dış sıva, boya badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik, sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratların ruhsata tabı olmayacağı hükme bağlanmıştır.

İzmir Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin olay tarihinde yürüdükte bulunan 3.40. maddesinde; "Kitlelerde ebat küçültme tadilatları, gabarisi değişmemek kaydıyla yapılan kot tadilatları, çatıya çıkış merdiveni (oturtma çatı) yapılması, binaya giriş merdiven sahanlığı, ışıklık, asansör cephelerindeki kapı pencere ve balkon küçültmeleri, kömürlük, kapıcı ve kalorifer dairesi, bahçe duvarı gibi binanın müşterek mahallerinde yapılacak olan tadilatlar ruhsatnameye tabı olmadan kat maliklerinin muvafakatine bağlı olarak proje üzerinden onaylanır. Ayıca ruhsatname tanzim edilmez. Bağımsız bölümlerdeki dahili tadilatlar (hacim ve alan birimi olarak) herhangi bir artış olmamak kaydıyla ruhsata tabi olmayıp bağımsız bölüm malikinin tapusu ile birlikte dilekçeyle müracatı halinde proje üzerinden onaylanır" kuralı yer almıştır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19,maddesinin 2.fıkrasında, kat maliklerinden birinin bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça ana gayrimenkulun ortak yerlerinde, inşaat onarım ve tesisleri, değişik renkte dış badana ve boya yaptıramayacağı, kendi bağımsız bölümünde ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Danıştay Altıncı Daire kararında da belirtildiği gibi, olayda, davacının maliki olduğu bağımsız bölümde ruhsat eki projesinde açık olan balkonu kapalı hale getirdiğinin belirlenmesi üzerine dava konusu yıkım ve para cezasına ilişkin işlem tesis edildiği, İdare mahkemesi kararına dayanak alınan bilirkişi raporunda, dava konusu balkonun tünel kalıp yapım tekniğine bağlı olarak taban alanı sınırlarım belirleyen, zemin ile irtibatlı, betonarme perde düşey elemanların arasında ve taban alanı içinde imal edildiği için çıkma niteliğinde olmadığı, gömme niteliğinde olduğu, açık bir kullanım mekanı olan bu balkonun ön cephesinin sabit alüminyum çerçeve ve cam ile kapatılmak suretiyle açık kullanım alanının kapalı kullanım alanına dönüştürüldüğünün belirtildiği, gömme balkonun kapatılması suretiyle taban alanı dışında yeni ve fazladan bir alan kazanılmadığı, çekme mesafesinin ihlal edilmesinin söz konusu olmadığı, tadilatın taşıyıcı unsurları etkilemediği, cephe görünümde meydana gelen değişikliğin İse yukarıda anılan Yasa ve Yönetmelik hükümleri uyarınca ruhsat gerektirmediği anlaşıldığından, anılan tadilatın yıktırılmasına ve para cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesinin ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile İzmir 4. İdare Mahkemesinin 31.5.2004 günlü, E:2004/443, K:2004/523 sayılı ısrar kararının Danıştay Altıncı Daire karan doğrultusunda BOZULMASINA, dosyanın İzmir 4, idare Mahkemesine gönderilmesine 15.3.2007 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA