kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2004/106 E.N , 2005/3262 K.N.


Özet
DAVACI ŞİKAYETİNİN 4054 SAYILI YASANIN 6. MADDESİ KAPSAMINDA İNCELENEMEYECEĞİ, 4. MADDE KAPSAMINDA YAPILAN İNCELEMEDE İSE ŞİKAYET KONUSU İDDİALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI, BU NEDENLERLE SORUŞTURMA AÇILMASINA GEREK BULUNMADIĞINA İLİŞKİN REKABET KURULU KARARININ, DOSYADAKİ BİLGİ-BELGELERE VE YASANIN AMACINA UYGUN BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, dosyanın tekemmül etmiş olduğu anlaşıldığından, davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkındaki talebi görüşülmeksizin dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; ... Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin yetkili satıcısı olan davacının 15.3.1999 günlü şikayet dilekçesi üzerine, davalı Rekabet Kurulunun 6.10.1999 günlü önaraştırma yapılması yönündeki kararı uyarınca düzenlenen 7.12.1999 günlü önaraştırma raporuna dayalı olarak, davacı şikayetinin 4054 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında incelenemeyeceği, 4. madde kapsamında yapılan incelemede ise şikayet konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, bu nedenlerle ... Otomotiv Sanayi A.Ş. hakkında anılan Yasanın 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek bulunmadığı yolundaki 21.12.1999 günlü, 99-58/624-398 sayılı Rekabet Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Onuncu Dairesinin 7.10.2003 günlü, E:2002/4519, K:20Q3/3811 sayılı kararıyla; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 27. maddesinin (a) bendinde, bu kanunda yasaklanan faaliyetler ve hukuki işlemler hakkında, başvuru üzerine veya resen inceleme, araştırma ve soruşturma yapmanın; bu Kanunda düzenlenen hükümlerin ihlal edildiğinin tespit edilmesi üzerine, bu ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri alıp bundan sorumlu olanlara idari para cezaları uygulamanın Rekabet Kurulunun görevleri arasında sayıldığı, anılan Yasanın "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı 4.maddesinin birinci fıkrasında belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır, hükmüne yer verildikten sonra, devamı olan fıkralarda bu tür karar ve eylemlerin neler olduğunun sayıldığı, aynı Yasanın 5. maddesinde ise, Kurulun, belirli şartların varlığı halinde ilgililerin

talebi üzerine, teşebbüslerarası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birlikleri kararlarının 4'üncü madde hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulmasına karar verebileceği belirtilirken, anılan maddenin son fıkrasında, Kurulun birinci fıkrada gösterilen şartların gerçekleşmesi halinde, belirli konulardaki anlaşma türlerine bir grup olarak muafiyet tanınmasını sağlayan ve bunların şartlarını gösteren tebliğleri çıkarabileceğinin öngörüldüğü, bu amaçla çıkarılan 1998/3 No.lu Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile motorlu taşıtlar dağıtım ve servis anlaşmalarının, bu Tebliğde düzenlenen koşullara uygun olmak kaydıyla, Kanunun 4.maddesindeki yasaklamalardan, Kanunun yukarıda belirtilen 5.maddesinin son fıkrasına dayanılarak grup olarak muaf tutulduğu, anılan Tebliğde, grup muafiyetine giren yükümlülükler ile yine muafiyet kapsamına giren diğer yükümlülükler ve muafiyet verilebilmesi için uyulması zorunlu haller ve son olarak grup muafiyeti kapsamı dışında kalan koşul ve yükümlülüklerin tek tek sayıldığı, 1998/3 No.lu Tebliğin Grup Muafiyeti Kapsamı Dışında Kalan Koşul ve Yükümlülükler başlıklı 7/e maddesine göre, üretici, sağlayıcı veya dağıtım sistemi içindeki diğer teşebbüslerin, anlaşma konusu malların yeniden satışında, satıcının fiyat belirleme ve indirim konusundaki serbestliğini doğrudan ya da dolaylı olarak kısıtlayamayacağı gibi aynı maddenin (h) bendine göre de sağlayıcının, satıcının 4/b-5. maddede yer alan anlaşma konusu mallarla rekabet edebilecek ve onların kalitesine denk olan yedek parçaları dilediği bir üçüncü teşebbüsten elde etme serbestliğini doğrudan ve dolaylı olarak sınırlayamayacağı, ayrıca Tebliğin 7/1-e bendinin, yedek parça üreticilerinin ticaret özgürlüğünü koruyucu hükümler içerdiği, olayda, ... Otosan'ın 7.10.1998 günlü, 528 Ref Nolu yazısı ile satıcıların Ekim 1998 döneminden itibaren yetkili satıcı kar marjlarının % 1 kesintiye maruz kaldığı belirtildikten sonra devamında transit grubu araçlarda yetkili satıcıların yapacakları indirim oranlarının yeraldığı, 1999 yılının ilk yarısı için işçilik ücretlerini belirleyen 31.12.1998 günlü yazıda, ... sigaralarının dağıtımını yapması için ... firmasına ve yetkili bayilerine satılan ... araçlarının işçilik ücretlerinde, yedek parça ve servis işçilik ücretlerinde % 15 indirim yapılacağının belirtildiği, her iki yazının şikayet dilekçesi ekinde yeraldığı, ancak önaraştırma raporunda bu yazılara ilişkin olarak herhangi bir inceleme ve değerlendirme yapılmadığı, diğer yandan ... Otosan'ın "Otomobil Endüstrisinde Sahtecilik" başlıklı yazısında açıkça "... Otosan ile anlaşmalı olarak yedek parça üreten firmaların da ürettiği parçaları doğrudan piyasaya sürdüğü tespit edildiği, anlaşmalı bayilerimizin de bu tip ve daha kötüsü sahte yedek parça sattıkları anlaşıldığı takdirde, ... Otosan gerekli uyarıları yapacak, devam edilmesi halinde anlaşmaların fes edilmesi gündeme gelecektir." ibaresi yer almış iken, önaraştırma raporunda, ... Otosan'ın anılan yazıyla denk kalitede yedek parça kullanımına herhangi bir sınırlama getirmediği, sahte ve kaçak yedek parça kullanılmamasına dikkat çektiği, yetkili satıcılar ile yapılan görüşmelerin de bu değerlendirmeyi doğruladığı sonucuna varıldığının anlaşıldığı, bu durumda, ... Otosan'ın bayilerin fiyat belirleme ve indirim konusundaki serbestliğine müdahale ettiği ve bayilerin rakip ve muadil yedek parça satışını yasakladığı yönündeki iddialarla ilgili olarak yeterli inceleme ve araştırma yapılmadığı, yukarıda yer alan Tebliğ hükümlerinden de anlaşılacağı üzere üretici /sağlayıcı ... Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin dolaylı da olsa anlaşma konusu malların yeniden satışında satıcının fiyat belirleme ve indirim konusundaki serbestliğini kısıtlayamayacağı gibi satıcının anlaşma konusu malların kalitesine denk yedek parçaları dilediği bir üçüncü teşebbüsten elde etme serbestliğini de sınırlandırma olanağı bulunmadığından, Tebliğin 7/1-e ve h bendlerine aykırılık oluşturabilecek yazılı belgelerin ve bu belgelere dayalı iddiaların eksik inceleme ve araştırma sonucunda ciddi bulunmayarak soruşturma açılmaması yönünde alınan kararda Kanunun amacına ve hukuka uyarlık görülmediği, her ne kadar önaraştırma raporunda, müdahil şirketin fiyat belirleme ve indirim konusunda yetkili bayilere gönderdiği yazıların tavsiye niteliğinde olduğu, diğer yetkili bayilerin ifadelerinin de bu doğrultuda olduğu değerlendirmesi yapılmış ise de, yetkili satıcılık belgesinin geçerliliği, müdahil şirketin belirlediği satış koşullarının davacı tarafından yerine getirilmesi şartına bağlandığından, fiyat belirleme ve indirim konusundaki tespit ve değerlendirmelere bu aşamada katılmaya olanak bulunmadığı, diğer yandan, müdahil şirket tarafından, Kadıköy 1. Ticaret Mahkemesinin 31.1.2002 günlü, 2002/49 sayılı kararının Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 29.11.2002 günlü, 2002/7580 sayılı kararı ile bozulduğu ileri sürülerek açılan davanın reddinin gerektiği savunulmuş ise de, bu davanın konusunun Rekabet Kurulu'nun 21.12.1999 günlü, 99-58/624-398 sayılı kararı olduğu ve ayrıca uyuşmazlık konusu olayda sözkonusu olan uygulamaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılık oluşturup oluşturmadıklarının tesbitinin 4054 sayılı Yasanın 9/1.maddesi uyarınca Rekabet Kurulunun yetkisi içinde bulunduğu ve Rekabet Kurulu'nun dava konusu soruşturma açılmamasına yönelik kararının kesinleşmediği bir aşamada, Yargıtay'ın verdiği bozma kararının, 4054 sayılı Yasanın 55/1. maddesinde sayılan kurul kararlarının yargısal denetimine engel teşkil etmediği gerekçeleriyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare ile müdahil şirket anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedirler.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onuncu Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçelerde ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idare ile müdahil şirket temyiz istemlerinin reddine, Danıştay Onuncu Dairesinin 7.10.2003 günlü, E:2002/4519, K:2003/3811 sayılı kararının onanmasına, 22.12.2005 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA