kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2004/776 E.N , 2005/3356 K.N.


Özet
TIBBİ BİYOKİMYA VE TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ALANLARINA YALNIZCA TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARININ TERCİH EDİLEBİLECEKLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMENİN TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNÜN GEÇİCİ 5. MADDESİ UYARINCA HUKUKA UYGUN BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü: Dava; 2002 Yılı Eylül Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı Başvuru Kılavuzunun Tablo 3'e ilişkin açıklamalar ve dipnotlar bölümünde yer alan Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık alanlarını yanlızca tıp fakültesi mezunlarının tercih edebileceklerine ilişkin düzenlemelerin ve davacının Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçlarına göre herhangi bir alana yerleştirilmemesi yönündeki işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal haklarının yasal faizi ile birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.

Danıştay Sekizinci Dairesi 12.1.2004 günlü, E:2002/5371, K:2004/3 sayılı kararıyla, 19.6.2002 günlü, 24790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 37. maddesi ile 1973 tarihli Tababet Uzmanlık Tüzüğünün yürürlükten kaldırıldığı, 14. maddesi ile, asistanlık; giriş sınavına (TUS, DUS) başvurabilmek için Türkiye'de tıp doktoru veya diş hekimliği mesleğinde yetkili olmaları şartının getirildiği, Geçici 5. maddesinde ise, 11.4.1928 günlü ve 992 sayılı Kanun ile 5.4.1973 günlü, 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 6. maddesi hükümlerine göre uzman olma hakkı tanınanlar için kendi alanlarına ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar, bu Tüzük hükümlerinin uygulanacağının öngörüldüğü, 5.4.1973 günlü, 7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanan ve 18.4.1973 günlü, 14511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tababet Uzmanlık Tüzüğünün, asistan olma şartları başlıklı 6. maddesinin (B) fıkrasında, asistanlığa atanabilmek için; Türkiyede tabiplik yapmaya yetkili olmak ya da,...mikrobiyoloji, klinik mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitimi için fen fakültesi biyoloji bölümü ya da veteriner fakültesi, biyokimya ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi için fen fakültesi ya da dengi fakültelerin kimya, biyoloji bölümü, kimya yüksek okulu, eczacılık fakültesi, eczacılık yüksek okulu ya da veteriner fakültesi mezunu olmak, (C) fıkrasında ise, asistanlık sınavını kazanmış olmak şartlarının öngörüldüğü, Geçici 5. madde ve 1973 tarihli Tüzüğün 6. maddesi uyarınca, fen fakültesi biyoloji bölümü mezunları da kendi alanlarıyla ilgili düzenlemeler yapılıncaya kadar Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümleri uyarınca yapılan sınavlara girebilecekleri, ancak, ana dal, yan dal, rotasyon, eğitim süresi gibi hususlarda 2002 tarihli Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine tabi oldukları, nitekim Sağlık Bakanlığının belirlediği ilkeler doğrultusunda hazırlanan 2003 Nisan Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Kılavuzunda biyoloji bölümü mezunları ile ilgili bir kısıtlama getirilmediğini bu nedenle dava konusu başvuru kılavuzunun Tablo 3'de yer alan "bu kadro yanlız Tıp Fakültesi mezunu adaylar içindir" yolundaki düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı gibi, biyoloji bölümü mezunu olup 2002 Eylül dönemi sınavına başvurusu kabul edilerek sınava alınan ve önceki dönemdeki en düşük puanların üzerinde puan alan davacının, Tıp Fakültesi mezunu olmadığı için yerleştirme işlemine tabi tutulmamasına ilişkin işlemde de hukuka uyarlık bulunmadığı, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının tazmini istemine gelince, davacı aldığı puana göre yerleştirme işlemine tabi tutulup, tercihleri ve aldığı puana göre bir programa yerleşip yerleşmeyeceği kesin olmadığından, ortada tazmini gereken oluşmuş bir zarar bulunmaması nedeniyle ihtimale dayalı zarara hükmedilemeyeceğinden, davanın bu kısmının reddi gerektiği gerekçesiyle dava konusu düzenlemenin ve işlemin iptaline, tazminat isteminin ise reddine karar vermiştir.

Davalı idarelerden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı dava konusu işlemlerin mevzuata uygun olarak tesis edildiğini belirterek kararın iptale ilişkin kısmını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Sekizinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın iptale ilişkin kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarelerden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının temyiz isteminin reddine, Danıştay Sekizinci Dairesinin 12.1.2004 günlü, E:2002/5371, K:2004/3 sayılı kararının onanmasına, 29.12.2005 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA