kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2003/1081 E.N , 2007/350 K.N.


Özet
YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBUNDA ŞEF KADROSUNA ATANABİLMEK İÇİN BAŞVURABİLECEK KADROLAR ARASINDA, DAVACININ KADROSUNUN BULUNDUĞU GRUBUN GÖSTERİLMEDİĞİ GİBİ; İLGİLİNİN ÖZEL BİR MESLEK BİLGİSİNE VE İHTİSASA İHTİYAÇ GÖSTEREN BÎR GÖREV YAPMASI NEDENİYLE, DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

Vekili:Av....

Karşı Taraf (Davacı) :

İstemin Özeti:Danıştay Beşinci Dairesinin 27.3.2003 günlü, E:200l/3743, K:2003/1038 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davalı İdare tarafından İstenilmektedir,

Savunmanın Özeti : Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde Öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Tuncay Dündar'ın Düşüncesi : Temyiz İsteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir,

Danıştay Savası Saadet Ünal'ın Düşüncesi: Danıştay dava dairelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabiliri esi için-, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADIMA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri kurulunca dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarenin yürütmenin, durdurulmasına ilişkin İstemi görüşülmeyerek, işin esası incelendi, gereği görüşüldü:

Mütercim olarak görev yapan davacı tarafından, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin "Görevde Yükselme" başlıklı 6. maddesinin (B) bendinin (S/C) bölüntü ile buna dayanılarak şef kadrosu için yapılacak görevde yükselme sınavına katılmasının mümkün olmadığına ilişkin 30.7.2001 günlü, 8332 sayılı işlemin iptali istemiyle dava ağlın ıştır.

Danıştay Beşinci Dairesi 27.3.2003 günlü, E:2001/3743, K;2Ü03/1036 sayılı kararıyla, dava konusu Yönetmeliğin 20,4.2002 gün ve 24732 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren T.C, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 32. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ise de, dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibariyle yürürlükte olduğundan anılan Yönetmeliğin esasının incelenmesine karar verildiği. Genel Çerçeve Yönetmelikteki esaslara göre hizmet gruplarının oluşturulması ve bu hizmet grupları arasında üst görevde yükselme sınavlarına girebilmeye hak kazanabilmek, yükselinecek her unvan için belli unvanlarda bulunma ve/veya belli hizmet kıdemlerinin doldurulması şartı aranmasında hukuka aykırılık bulunmadığı; davacının şef kadrosu için yapılacak görevde yükselme sınavına katılam ayacağına ilişkin 30,7.2001 günlü, 3532 sayılı İşlemin iptali istemi hakkında ise; dava konusu Yönetmeliğin "Geçişler" ballıklı 7. maddesinin (a) bendinde; Yönetmeliğin S. maddesinin (c) bendinin (i), (2) ve (3) atamalar hariç olmak üzere, ana hizmet grupları arasında veya aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grupları arasındaki geçişler, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen genel şartlar yanında atanılacak unvan için belirlenen şartların da taşınması kaydıyla görevde yükselme sınavının kazanılması halinde mümkün olduğu hükmüne yer verildiği, davacının 7. maddede yer alan bu düzenleme uyarınca şefliğe atamasının genel koşullan olarak sayılan fakülte veya yüksek okul mezunu olmak ve en as 5 yıl sandıkta hizmeti olmanın yerine getirilmesi halinde görevde yükselme sınavını kazanması halinde şefliğe atanmasının hukuken mümkün bulunduğu, Yönetmeliğin 6. maddesinin (B) bendinin S/c fıkrasında yer alan "sandıkta memur" ibaresinin geniş anlamlı olarak anlaşılması ve unvanlı kadrolan kapsayacak şekilde yorumlanması gerektiği, bu durumda, davacının görevde yükseline sınavına katılma talebinin 6.maddenin (B) bendinin G/ç alt bendinde yer alan kadrolarda görev yapmadığı, mütercim kadrosunda görev yaptığı için reddedilmesi yolunda dava konusu 30.7.2001 gün ve 8332 sayılı davalı idare işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin "Görevde Yükselme" başlıklı S. maddesinin (B) bendinin (8/C) bölümünün İptaline yönelik kısmının reddine, davacının şef kadrosu için yapılacak görevde yükselme sınavına katlamayacağına ilişkin 30.7.2001 günlü, 8332 sayılı İşlemin iptaline karar vermiştir.

Davalı idare işlemin mevzuatı uygun olduğunu belirterek kararın iptale ilişkin kısmını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan T.C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 5. maddesinde hizmet grupları sayılmış olup bunlar sırasıyla a)Yönetim hizmetleri grubu, b) Hukuk araştırma ve planlama grubu, c) Bilgi İşlem hizmetleri grubu, d) Sivil savunma hizmetleri grubu, e) Büro ve destek hizmetleri grubu olarak belirlenmiştir.

Mütercim olarak görev yapan davacının kadrosu "hukuk, araştırma ve planlama" grubunda yer almakta İken, görevde yükselme yoluyla atanmak istediği "şef kadrosu "yönetim hizmetleri grubunda" yer almakta olup; Yönetmeliğin şef olarak atanabilmek için özel şartların belirlendiği 6. maddesinin 8[c). bendinde sandıkta memur, veri hasırlama ve kontrol işletmeni veya daktilograf kadrolarında çalışanların bu kadroya atanabileceği belirtilmiş, bu maddede belirtilen kadroların da "büro ve destek hizmetleri grubu"nun (1). bendinde yer aldığı anlaşılmıştır.

Mütercim unvanlı personele duyulan ihtiyaç nedeniyle 11.12.1593 tarihlinde yazılı, 25.12,1993 tarihinde sözlüsü yapılan mütercim sınavı sonucu davacının bu kadro unvanına atandığı, kişinin özel bir meslek bilgisine ve ihtisasa ihtiyaç gösteren bir görev yaptığı dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.

Yönetmeliğin yukarıda belirtilen maddesi İncelendiğinde, Yönetim hizmetleri grubundaki şef kadrosuna atanabilmek için başvurabilecek kadrolar arasında davacının da kadrosunun bulunduğu hukuk, araştırma ve planlama grubunun gösterilmediği,yönetim hizmetleri grubundaki şef kadrosuna atanabilmek için büro ve destek hizmetleri grubunun kaynak grup olarak gösterildiği anlaşılmakta olup ayrıca İlgilinin uzmanlığa dayalı bir kadroda görev yapması nedeniyle de dava konusu İşlemde mevduata aykırılık bulunmamıştır

Açıklanan nedenlerle davalı İdarenin temyiz isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesinin 27.3,2003 günlü, E:2001/3743, K;2003/1038 sayılı kararının davacının şef kadrosu için yapılacak görevde yükselme sınavına katılamayacağına ilişkin 307,2001 günlü, 8332 sayılı işlemin iptaline ilişkin kısmının BOZULMASINA 15.3.2007 günü oyçokluğu İle karar verildi.

KARŞI OY

Davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile Danıştay Beşinci Dairesinin 27.3.2003 günlü, E:2001/3743, K:2003/1038 sayılı kararının iptale ilişkin kısmı hukuka ve usule uygun olup onanması gerektiği oyu ile karara karşıyız.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA