kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2003/1009 E.N , 2006/2127 K.N.


Özet
ZIMNİ RET ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN UYGULAMA İŞLEMİNDEN SONRA, BU İŞLEM DAVA KONUSU EDİLMEKSİZİN, DÜZENLEYİCİ İŞLEME KARŞI AÇILAN DAVANIN, UYGULAMA İŞLEMİNE KARŞI ÖNGÖRÜLEN DAVA AÇMA SÜRESİ İÇERİSİNDE BULUNMASI SEBEBİYLE, DAVANIN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİNE İLİŞKİN DAİRE KARARINDA HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):... adına Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası

Vekili: Av....

Karşı Taraf (Davalı) : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Vekili: Av...., Av. ...

İstemin Özeti : Danıştay Beşinci Dairesinin 10.4.2003 günlü, E:2002/4798, K:2003/1334 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Pınar Kara'nın Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile, davanın süreaşımı nedeniyle reddine ilişkin Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Saadet Ünal'ın Düşüncesi : Dava, davacı sendikanın üyesi olan ...'nın mühendis kadrosuna atanması yolundaki başvurusunun cevap verilmeksizin reddi üzerine, bu işlemin dayanağı olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (n) fıkrası ile 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinin iptali isteğiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7 nci maddesinde dava açma süresinin, özel kanunlarda aynı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde altmış gün olduğu hükme bağlanmış olup, sözü edilen maddenin 4 üncü fıkrasında da, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı; ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin,düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yada her ikisi aleyhine dava açabilecekleri, aynı Kanunun 10 uncu maddesinde de, ilgililerin haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari Makamlara başvurabilecekleri, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, ilgililerin altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay'a İdare ve vergi mahkemelerine dava açabilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda anılan madde hükümlerine göre, davacı sendikanın üyesi olan ...'nın Mühendis kadrosuna atanması için yaptığı 10.7.2002 günlü başvurusunun cevap verilmeksizin zımmen reddedilmesinden dolayı, kişisel işleme veya dayanağı olan düzenleyici işleme yada her ikisine karşı birden dava açma olanağı bulunmaktadır. Kişisel işlemin dava konusu edilmeyerek sadece düzenleyici işleme karşı açılan davanın,kişisel işleme karşı öngörülen dava açma süresi içinde bulunması halinde davanın süre aşımı nedeniyle reddine olanak bulunmamaktadır. Bu durumda, davacının 10.7.2002 günlü başvurusunun zımmen reddi üzerine bu işlemin dayanağı olan düzenleyici işlemin iptali istemiyle 4.11.2002 gününde açtığı dava süresinde olduğundan işin esası incelenerek bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle temyize konu Daire kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:

Dava; 27.6.2001 günlü, 24445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 7. maddesinin (n) fıkrası ile 8., 9., 10., 11., 12. ve 13. maddelerinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Beşinci Dairesinin 10.4.2003 günlü, E:2002/4798, K:2003/1334 sayılı kararıyla; dava konusu Yönetmeliğin 27.6.2001 gün ve 24445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı; bakılan davanın ise 4.11.2002 tarihinde kayda giren dilekçeyle açıldığı, bireysel işlemin dava konusu edilmediği anlaşılmakta olup; Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren 60 gün içinde dava yoluna başvurulması mümkün iken, 10.12.2002 tarihinde açılan davanın süre aşımı nedeniyle incelenmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle, davanın süreaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Davacı; Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesinde belirtilen hükme aykırı olduğunu, zira, düzenleyici işlemin ilgilisine uygulanması halinde bu uygulama işlemi üzerine, kişinin bu işlemlerden biri veya herikisi hakkında dava açabileceğinin açık olduğunu ileri sürerek kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde dava açma süresinin, özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde altmış gün olduğu hükme bağlanmış olup, sözü edilen maddenin 4. fıkrasında da, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı; ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yada her ikisi aleyhine dava açabilecekleri; aynı Kanunun 10. maddesinde de, ilgililerin haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilecekleri, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, ilgililerin altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

Dava konusu edilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği 6.2.2000 tarihli, 23956 sayılı Resmi Gazete'de ve bu Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik de 27.6.2001 günlü, 24445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilmiş ise de, davacı tarafından, mühendis kadrosuna atanmak amacıyla yapılan 10.7.2002 günlü başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddedilmesine ilişkin işlem üzerine, bu işleme veya düzenleyici işleme ya da her iki işleme karşı birden dava açılabileceğinde kuşku bulunmamaktadır.

Buna göre, bakılan davada; zımmi ret şeklinde gerçekleşen uygulama işleminden sonra, bu işlem dava konusu edilmeksizin, düzenleyici işleme karşı açılan dava; uygulama işlemine karşı öngörülen dava açma süresi içerisinde bulunduğundan, davanın süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin Daire kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesinin 10.4.2003 günlü, E:2002/4798, K:2003/1334 sayılı kararının işin esası hakkında karar verilmek üzere BOZULMASINA, dosyanın adı geçen Daireye gönderilmesine 14.12.2006 günü oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞIOY
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin, Danıştay Beşinci Dairesinin 10.4.2003 günlü, E:2002/4798, K:2003/1334 sayılı kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması oyu ile karara karşıyız.

KARŞIOY

X- 2577 sayılı Yasanın 7. maddesinin 4 bendinde; "ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz" düzenlemesi yer almıştır.

Bakılan davada ise; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapmakta iken, 1.3.2002 tarihinde Ziraat Fakültesinden mezun olan davacının, 10.7.2002 tarihinde mühendis kadrosuna atanmak için idareye yapmış olduğu başvurusunun zımmen reddine ilişkin işlem, davacının hukuki durumunda değişiklik yaratan bir işlem olmayıp, 2577 sayılı Yasanın 7. maddesinin 4. bendinde belirtilen uygulama işlemi niteliğinde olmadığından Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılamayan ancak, zımmi ret işlemi üzerine açılan davanın süreaşımı nedeniyle incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

Bu nedenle davanın süreaşımı nedeniyle reddine ilişkin Danıştay Beşinci Daire kararının bu gerekçe ile onanması oyu ile karara karşıyız.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA