kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2003/84 E.N , 2005/329 K.N.


Özet
HER NE KADAR DAVALI İDARENİN BAKILMAKTA OLAN DAVA AÇILDIKTAN SONRA DAVA KONUSU YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI, AYNCA YİNE DAVA KONUSU TURİZM DENEME İŞLETME BELGESİNİ İPTAL ETTİĞİ ANLAŞILMAKTA İSE DE, ANILAN İŞLEMLERİ TESİS EDEREK DAVANIN AÇILMASINA NEDEN OLDUĞU GÖRÜLMEKLE DAVALI İDARE ALEYHİNE AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAMAMINA HÜKMEDİLMESİNDE VE POSTA GİDERLERİNİN YANSININ DAVALI İDARE ÜZERİNDE BIRAKILMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Danıştay Altıncı Dairesinin 8.5.2002 günlü, E:2000/4161, K:2002/2592 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davalı idare tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Tuncay Dündar'ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Aynur Şahinok'un Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin l.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp Danıştay 6 Dairesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle daire kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü:

Dava, İstanbul, Aksaray, Dž. Mahallesi, A…….. Sokak, ... kapı sayılı... isimli işletmeye verilen 12.10.1999 günlü, ... sayılı turizm deneme işletme belgesinin, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 18/b, 19 ve 37. maddelerinin ve 14.10.1993 günlü, 21728 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğinin 24, 132,133 ve 134, maddelerinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Altına Dairesi 8.5.2002 günlü, E:2000/4161, K:2002/2592 sayılı kararıyla; T.C. Anayasasının 148. maddesine göre, kanunların Anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli mahkemenin Anayasa Mahkemesi olduğu, Danıştay'ın görevleri de 2575 sayılı Danıştay Kanununda belirtildiği, anılan Yasada Danıştay'a kanunların Anayasaya uygunluğunu denetleme görevinin verilmediği, bu nedenle 2634 sayılı Yasanın 18/b, 19 ve 37. maddelerinin Anayasaya aykırılığı nedeniyle iptali yolundaki istemin incelenme olanağı bulunmadığı, dava konusu edilen Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğin 134. maddesinin 1.6.1996 günlü, 22653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğinin 40. maddesiyle; anılan Yönetmeliğin bütünün ise 6.7.2000 günlü, 24101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Turizm Tesisleri Yönetmeliğinin 53. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığı; R….. isimli işletmeye verilen dava konusu turizm deneme işletme belgesinin ise 20.6.2000 günlü, 584 sayılı Turizm Bakanlığı Belgelendirme Komisyonu kararıyla iptal edildiği anlaşıldığından, davanın Yönetmelik ve turizm deneme işletme belgesine ilişkin bölümünün konusunun kalmadığı gerekçesiyle, davanın 2634 sayılı Yasanın 18/b, 19 ve 37. maddelerinin iptali istemine yönelik bölümünün incelenmeksizin reddine; Yönetmelik ve turizm işletme belgesinin iptali istemine yönelik bölümü hakkında karar verilmesine yer olmadığına, dökümü yapılan ve davacıdan peşin alınan 16.040.000.-lira yargılama giderinin yarısı olan 8.020.000.-liranın davacı üzerinde bırakılmasına, diğer yarısı olan 8.020.000.-lira ile avukatlık asgari ücret tarifesine göre 175.000.000.-lira avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine karar vermiştir.

Davalı idare, bu kararı yargılama giderleri ve avukatlık ücreti yönünden temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Dosyanın incelenmesinden, her ne kadar davalı idarenin bakılmakta olan dava açıldıktan sonra dava konusu Yönetmeliği yürürlükten kaldırdığı, ayrıca yine dava konusu turizm deneme işletme belgesini iptal ettiği anlaşılmakta ise de, anılan işlemleri tesis ederek davanın açılmasına neden olduğu görülmekle; 4.12.2001 günlü, 24603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davalı idare aleyhine avukatlık ücretinin tamamına hükmedilmesinde ve posta giderlerinin yarısının davalı idare üzerinde bırakılmasına hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın usul ve'hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmakla, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Danıştay Altıncı Dairesinin 8.5.2002 günlü, E:2000/4161, K:2002/2592 sayılı kararının ONANMASINA, 28.4.2005 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA