kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 2002/784 E.N , 2004/1958 K.N.


Özet
MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASINCA ÇIKARILAN VE MAKİNE MEHİNDİSLİĞİ HİZMETLERİ ÜRETEN KİŞİ VEYA KURULUŞLARA BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİNİ, SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİN YAPILMASINDA UYGULANACAK KURALLARI VE CEZAİ YAPTIRIM VE UYGULAMALARI DÜZENLEYEN DAVA KONUSU YÖNETMELİĞİN, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI GEREKEN YÖNETMELİKLERDEN OLDUĞU, YAYIMLANMAMASI NEDENİYLE HUKUKEN GEÇERLİ DÜZENLEYİCİ İŞLEM NİTELİĞİNDE BULUNMADIĞI, YÖNETMELİĞE DAYALI ÜCRET TARİFESİNİN İPTALİNE VE BU TARİFE UYARINCA DAVACIDAN ALINAN BELGE BEDELİNİN İADESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

Danıştay Sekizinci Dairesinin 1.4.2002 günlü, E:2001/2991, K:2002/1932 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davalılardan TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Mustafa Karabulut'un Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Cem Erbük'ün Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp, Danıştay Sekizinci Dairesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle Daire kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü:

Dava; TMMOB Makine Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 11.07. maddesi uyarınca tespit edilen Tescil Yenileme ve Vizeleme işlemleri Ücret Tarifesinin iptali ile belge verilmesi karşılığında davacıdan alınan 100.000.000.- liranın iadesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Danıştay Sekizinci Dairesinin 1.4.2002 günlü, E:2001/2991, K:2002/1932 sayılı kararıyla; Anayasanın 124. maddesinde, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilecekleri ve hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanacağının kanunla belirleneceği, 135. maddesinde ise, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarının kamu tüzel kişisi oldukları kuralının yer aldığı, 3011 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 1. maddesinin "Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin;

a)İşbirliğine,yetki ve görev alanlarına ait hükümleri düzenleyen,

b)Kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan,

c)Kamuyu ilgilendiren,

Yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlanır. Ancak milli emniyet ve milli güvenlikle ilgili olan ve gizlilik derecesi taşıyan yönetmelikler yayımlanmaz." hükmünü taşıdığı, Anayasanın 135. maddesi uyarınca kamu tüzel kişisi olan Makine Mühendisleri Odasınca çıkarılan ve makine mühendisliği hizmetleri üreten kişi veya kuruluşlara büro tescil belgesi verilmesi, tescil belgesi verilen serbest müşavirlik ve mühendislik bürolarının hak ve sorumlulukları ile büroların mesleki etkinliklerinin denetim kurallarını, serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin yapılmasında uyulacak kurallar ve cezai yaptırım ve uygulamaları düzenleyen dava konusu yönetmeliğin, 3011 sayılı Kanunun 1. maddesinin (a) fıkrası uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanması gereken yönetmeliklerden olduğundan, yayımlanmaması nedeniyle hukuken geçerli düzenleyici işlem niteliğinde bulunmadığı, bu durumda, dava konusu ücret tarifesinin belirlenmesine hukuki dayanak olmaktan yoksun olan anılan Yönetmeliğin 11.07. maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesinde ve davacıya uygulanan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu ücret tarifesinin iptaline, davacıdan alınan 100.000.000 lira belge bedelinin davacıya iadesine karar verilmiştir.

Davalı Makine Mühendisleri Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanununun 35. maddesinde, odaların gelirlerinin sayıldığını, burada belge ücretlerine yer verildiğini, alınan ücretin yasal dayanağının bulunduğunu ileri sürerek kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemekte ise de,dava konusu edilen Yönetmelikte ayrıntılı kurallara yer verildiğinden ve belge ücretlerinin belirlenmesinde oda yönetim kurulunun yetkisi düzenlendiğinden, dava konusu tarifenin dayanağı Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmamış olması nedeniyle verilen kararda hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Sekizinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalılardan TMMOB Makine Mühendisleri Odasının temyiz isteminin reddine, Danıştay Sekizinci Dairesinin 1.4.2002 günlü, E:2001/2991, K-.2002/1932 sayılı kararının onanmasına, 9.12.2004 günü oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞİ OY

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinde idari dava türleri iptal tam yargı ve idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar olarak belirlenmiş, idari mahkemelerin idari eylem ve işlem niteliğinde yargı kara veremeyecekleri düzenlenmiştir. Bunlar dışında kalan bir isteme ilişkin dava hakkında hüküm kurulmasına yasal olanak bulunmamaktadır.

Bu sınıflama içerisinde yer alan tam yargı davalarının ise idari işlem ve eylemlerde dolayı kişisel hakları muhtel olanların, uğramış oldukları zararın davalı idarece tazmini kendilerine ödenmesi istemini içermesi, davaya bakan yargı yerince de tazmine hükmedilmesi gerekmektedir. Nitekim 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun : maddesinin (e) bendinde de yer alan tazminat davalarında hükmedilen tazminatın miktarı kararda yer alacağına ilişkin hüküm de bunu kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık olarak düzenlemektedir.

Temyize konu karara ilişkin davada ücret tarifesinin iptali ile bu ücret tarifesi uyarınca alınan belge bedelinin kendisine iadesi isteminde bulunulmuş, Daire kararında ise bu isteme uygun olarak davacıdan dava konusu ücret tarifesi uyarınca alınan bedelin iadesi yolunda hüküm kurulmuştur. Alınan bedelin davalıdan tazminen tahsili veya davacıya ödeme yapılmamasına ilişkin bir işlemin iptali yolunda olmayan bu hüküm, idari dava türleri içinde değerlendirilemeyeceğinden, idareye işlem tesis etmesi yolunda verilen talimat niteliğinde olması nedeniyle usul hükümlerine aykırı bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, belge bedelinin davacıya iadesine ilişkin kısmının bozulması oyu ile kararın bu kısmına katılmıyoruz.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA