kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 1997/1 E.N , 1997/2 K.N.


İçtihat Metni

Turizm teşvik belgeli yatırım ve işletmelere turizmi teşvik kanunu`nun 33. Maddesinin ( f ) fıkrası gereğince uygulanacak cezalarda bir yıllık sürenin başlangıcı ilk para cezasının verilip ilgiliye tebliğ tarihi olup 34. Maddesinin ( a ) fıkrasının uygulanmasında söz konusu bir yıllık süre dikkate alınmayacağı hakkında.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu`nun bazı hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkan duraksamanın giderilmesi amacıyla istişari düşünce istemine ilişkin Başbakanlığın 16.9.1996 günlü ve Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü B.02.0.KKG/174-173/3830 sayılı Yazısı üzerine Birinci Dairece verilen 15.11.1996 günlü ve E: 1996/189, K: 1996/218 sayılı karar 2575 sayılı Danıştay Kanunu`nun 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının ( e ) bendine göre Danıştay Başkanı tarafından kurula iletilmekle incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü: Üyelerden N.M.`nin "2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu`nun 33 üncü maddesinin ( f ) fıkrasında yer alan bir yıllık sürenin başlangıcına, ilk para cezasının verildiği tarih esas alınmakla birlikte, söz konusu cezanın veriliş tarihinin belirlenmesinde, cezanın kesin bir nitelik kazandığı tarihe itibar edilmesi gerektiği görüşü ile daire kararının ayrışık oyunda belirtilen gerekçeler çerçevesinde çoğunluk kararına katılmıyorum." yolundaki görüşüne karşılık,

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu`nun 33 üncü maddesinin ( f ) fıkrasına göre, bir yıllık sürenin başlangıcında ilk para cezasının verilip ilgilisine tebliğ edildiği tarihe itibar edilmesi gerektiği görüşü ile daire kararının dayandığı gerekçelerle kabulüne oyçokluğuyla,

Üyelerden N.M. ve Y.G.`nin "2634 sayılı Kanun`un 34 üncü maddesinin ( a ) fıkrasının uygulanmasında 33 üncü maddenin ( f ) fıkrasında belirtilen bir yıllık sürenin esas alınması gerektiği görüşü ile daire kararının dayandığı gerekçeler çerçevesinde kabulü gerektiği" yolundaki görüşlerine karşılık,

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu`nun 33 üncü maddesinde, turizm belgeli yatırım ve işletmelere hangi durumlarda ve ne miktarlarda para cezası uygulanacağı altı fıkra halinde sayılmakta, maddenin ( f ) fıkrasında bir yıl içinde aynı veya ayrı nedenlerle en az iki defa para cezası almış olup, yeniden cezayı gerektiren bir fiilin tespit edilmesi halinde yüzbin lira para cezası verileceği belirtilmektedir.

Aynı kanunun 34 üncü maddesinde ise, turizm yatırımı ve turizm işletme belgesinin Turizm Bakanlığınca iptal edileceği durumlar düzenlenmekte, maddenin ( a ) fıkrasında 33 üncü maddenin ( f ) fıkrasında belirtilen cezaları takiben tekrar para cezasını gerektiren bir suçun işlenmesi halinde turizm yatırımı ve turizm işletme belgesinin iptal edileceği öngörülmektedir.

Sözü edilen 34 üncü maddenin ( a ) fıkrası belge iptali cezasını, 33 üncü maddenin ( f ) fıkrasına göre para cezalarının alınmış olması dışında herhangi bir koşula bağlamadığından 34 üncü maddenin ( a ) fıkrasının uygulamasında, 33 üncü maddenin ( f ) fıkrasında öngörülen bir yıllık sürenin esas alınmaması gerektiğine 27.2.1997 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA