kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 1992/460 E.N , 1992/184 K.N.


Özet
İDARİ YARGI YERİNDE DAVA KONUSU EDİLEN BİR İŞLEMİN İDARİ DAVAYA KONU OLABİLECEK NİTELİKTE KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKLİ BİR İŞLEM OLARAK KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN; BU İŞLEMİN HER TÜR İDARİ İŞLEMDE BULUNMASI GEREKLİ OLAN SEBEP VE KONU UNSURLARINI İÇERMESİ GEREKİR.


İçtihat Metni

İstemin Özeti: Eskişehir İdare Mahkemesince verilen ve "idari davaya konu olabilecek işlem niteliğinde bulunmayan Osmaneli Mal Müdürlüğünün 27.7.1984 gün ve 4/1107 sayılı işleminin iptali için açılan davanın incelenmeksizin reddine" ilişkin bulunan 28.12.1989 günlü E: 1989-803, K: 1989-1039 sayılı kararı davacı temyiz etmekte ve İdare Mahkemesinin aynı uyuşmazlıkta verdiği 16.10.1986 günlü, E: 1985-111, K: 1986-520 sayılı kararının, Danıştay Onuncu Dairesinin 19.4.1989 günlü, E: 1987-11, K: 1989-848 sayılı kararı ile bozulmuş olmasına rağmen, bozma kararına uyulmasına veya ilk kararda ısrar edilmesine dair bir karar verilmeden, aynı kararın verildiği, kararın usul ve yasalara aykırı olduğu iddiasıyla, bozulmasını istemektedir:

Savunmanın Özeti: Davacının temyiz istemine cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: S. T.

Danıştay Savcısı B. A.`nın Düşüncesi: Bilecik İlinin Osmaneli İlçesi Kazancı Köyü, Kozdere mevkiinde yer alan 146.000 hektar boş arazinin, kayıp şahıslardan hazineye intikal etmiş ve devletin senetsiz olarak tasarruf ettiği yerlerden olması sebebiyle bu yerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 20.9.1955 tarihli genelgesi uyarınca Maliye Hazinesi adına tescili yolunda Osmaneli Mal Müdürlüğünce Tapu Sicil Muhafızlığına, yazılan yazının iptali talebiyle açılan dava üzerine; bu yazının bir işlem niteliğinde olmadığı ve ortada idari davaya konu olabilecek bir işlem bulunmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeden reddine karar veren Eskişehir İdare Mahkemesi kararı; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2 nci maddesi, 1 inci bendi, a fıkrası amir hükmü ile Danıştay Onuncu Dairesinin 19.4.1989 tarih ve E: 1987-11, K: 1989-848 sayılı kararına aykırı bulunduğundan temyiz talebinin kabulü ile Eskişehir İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü:

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bilecik Defterdarlığı, Osmaneli Mal Müdürlüğünün 27.7.1984 günlü 4/1107 sayılı yazısıyla tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan davada Eskişehir İdare Mahkemesince verilen ve "Osmaneli Mal Müdürlüğü tarafından Tapu Sicil Muhafızlığına yazılan yazı, idarelerin iç bünyesini ilgilendiren bir yazışma olup ve idari davaya konu olamayacağından davanın reddine" ilişkin bulunan 16.10.1986 günlü E: 1985-111, K: 1986-520 sayılı karar, davacının temyiz istemi üzerine Danıştay Onuncu Dairesinin 19.4.1989 günlü, E: 1987-11, K: 1989-848 sayılı kararıyla bozulmuştur.

Bozma kararı üzerine dava dosyası Eskişehir İdare Mahkemesine iade edilmiş ve mahkemece bu kez 28.12.1989 günlü, E: 1989-803, K: 1989-1039 sayılı kararla, "İdari davaya konu olabilecek işlem niteliğinde bulunmayan Osmaneli Mal Müdürlüğünün 27.7.1984 gün ve 4/1107 sayılı işleminin iptali için açılan davanın incelenmeksizin reddine" karar verilmiştir.

Davacı bu kez, Eskişehir İdare Mahkemesinin 28.12.1989 günlü, E: 1989-803, K: 1983-1039 sayılı kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Eskişehir İdare Mahkemesince bu iki karardan ilkinde, "davanın reddine", ikincisinde "davanın incelenmeksizin reddine" karar verilmiş ise de; iki karar arasında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmünde 3622 sayılı Kanunla değişiklik yapılmış olduğundan ve "idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı" hususuna ilk inceleme konuları arasında yer verildiğinden; İdare Mahkemesince, Danıştay Onuncu Dairesinin bozma kararından sonra verilen kararın, içerik ve nitelik itibariyle ısrar kararı olduğu sonucuna varılmıştır.

Uyuşmazlık, Osmaneli İlçesi, Kazancı Köyü, Kozdere mevkiinde 146.000 m2 boş arazinin mütegayyip eşhastan hazineye intikal etmiş ve devletin senetsiz olarak tasarruf ettiği yerlerden olduğunun anlaşılması nedeniyle bu yerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 20.9.1955 günlü, 1251 sayılı genelgesi uyarınca hazine adına tescili gerektiği yolunda davalı idarece tesis edilen 27.7.1984 günlü ve 4/1107 sayılı işlemden doğmaktadır.

Dava ve temyiz dosyasındaki belgelerin incelenmesinden; uyuşmazlık konusu taşınmaz malın, tapu siciline hazine adına kaydedilmesinin dayanağını, söz konusu yerin, müteagayyip eşhastan hazineye intikal etmiş yerlerden olduğu ve Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunduğu yolundaki dava konusu işlemin oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Her ne kadar, uyuşmazlık konusu taşınmazın "mütegayyip eşhastan hazineye intikal etmiş ve devletin senetsiz olarak tasarruf ettiği yerlerden olduğu" yolundaki idari kararın, yazılı ifadesi, Osmaneli Mal Müdürlüğünün aynı yer Tapu Sicil Muhafızlığına yazdığı 27.7.1984 günlü 4/1107 sayılı yazı ile ortaya çıkmış ise de; bu yazıyı, İdare Mahkemesi kararında ifade edildiği şeklde "sadece Malmüdürlüğü ile Tapu Sicil Muhafızlığı arasında bir yazışma olup bir işlem niteliğinde değildir." şeklinde nitelendirmek mümkün görülmemiştir. Zira bazı idari işlemler, doğrudan üçüncü kişileri muhatap olarak tesis edilebildikleri gibi diğer bazıları, bir başka idareye hitaben yazılmış olmakla beraber, niteliği ve sonuçları itibariyle üçüncü kişileri etkileyebilirler. Bu davadaki idari işlem de sonuçları itibariyle, davacıyı etkilemekte ve niteliği itibariyle idari işleyiş içerisinde, kesin ve yürütülmesi gerekli sonuç doğurmaktadır. Ayrıca tapuya tescil işleminin bir başka idare tarafından yapılması ve tescilin yargısal denetiminin adli yargı yerine ait bulunması, bu işlemin sebebini oluşturan ve kesin ve yürütülmesi gerekli olduğu tescil işleminin yapılması ile de belirgin hale gelen idari işlemin, idari yargı yerince denetlenmesine engel teşkil etmemektedir.

Bu durum karşısında, idare mahkemesince, dava konusu edilen idari işlemde yeralan hususların, hukuken varit olup olmadığının yargısal olarak değerlendirilmesi gerekirken, bu yapılmayarak davanın incelenmeksizin reddedilmesinde usul ve yasaya uyarak görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin KABULÜNE, Eskişehir İdare Mahkemesince verilen 28.12.1989 günlü, E: 1989-803, K: 1989-1039 sayılı kararın BOZULMASlNA, dosyanın anılan Mahkemeye iadesine 6.11.1992 günü oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

İdari yargı yerinde dava konusu edilen bir işlemin idari davaya konu olabilecek nitelikte kesin ve yürütülmesi gerekli bir işlem olarak kabul edilebilmesi için; bu işlemin her tür idari işlemde bulunması gerekli olan sebep ve konu unsurlarını içermesi gerekmektedir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, Osmaneli Mal Müdürlüğünün 27.7.1984 günlü 4/1107 sayılı yazısının, bir istekten ibaret olduğu, söz konusu yazıda isteğin sebebinin açıklandığı, ancak bu yazının idari işlemin konu unsurunu içermemesi nedeniyle hukuksal sonuçlarının Tapu Sicil muhafızlığının tescil işlemi ile ortaya çıktığı ve bu haliyle bir idari işlem niteliği taşımadığı anlaşılmaktadır.

Tapu Sicil Muhafızlığının tescil işlemi ile ortaya çıkan durumun, hukuksal değerlendirmesinin ise adli yargı yerince yapılacağı kuşkusuzdur.

Açıklanan nedenle davacıların temyiz isteminin reddi ve Eskişehir İdare Mahkemesinin 28.12.1989 günlü, E: 1989-803, K: 1989-1039 sayılı kararının onanması oyuyla, kaara karşıyız.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA