kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 1992/391 E.N , 1992/168 K.N.


Özet
DAVACI HAKKINDA YAPTIRILAN SORUŞTURMA SONUCUNDA, SAĞLIK OCAĞININ SORUMLU HEKİMİ OLMASINA RAĞMEN, MESAİYE UYMADIĞI GİBİ, DİĞER PERSONELİN GÖREVE DEVAMLARINI DA SAĞLAYAMADIĞI, DİSİPLİN VE OTORİTEYİ KURAMADIĞI, YÖNETİM GÖREVİNİ TAM OLARAK YERİNE GETİRMEDİĞİ, BU SURETLE HİZMETİN AKSAMASINA SEBEBİYET VERDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. DİĞER YANDAN, HALK ARASINDA DAVACININ SİYASET YAPTIĞININ ŞUYU BULDUĞU DİKKATE ALINDIĞINDA, DAVAYA KONU NAKİL İŞLEMİNDE KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ AÇISINDAN HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEMEKTEDİR.


İçtihat Metni

İstemin Özeti: Davacının Uşak İli, Banaz İlçesi, Merkez Sağlık Ocağı sorumlu doktorluğundan alınarak, Siirt İli, Sason İlçesi, Yücebağ Sağlık Ocağı Tabipliğine naklen atanmasına ilişkin Sağlık Bakanlığının 8.6.1989 günlü, 2/6882 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, Diyarbakır İdare Mahkemesince verilen ve Mahkemenin Danıştay Beşinci Dairesinin 24.4.1991 günlü, E: 1990-3269, K: 1991-754 sayılı bozma kararına uymayarak, dava konusu işlemin iptaline dair ilk kararında ısrarına ilişkin bulunan 21.1.1992 günlü, E: 1991-364, K: 1992-27 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: M. C.

Danıştay Savcısı S. E.`nin Düşüncesi: Davacının naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali yolundaki Diyarbakır İdare Mahkemesi kararının Danıştay Beşinci Dairesince bozulması üzerine anılan mahkemece verilen dava konusu işlemin iptali yolundaki ısrar kararının davalı idarece temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü:

Davacının, Uşak İli, Banaz İlçesi, Merkez Sağlık Ocağı sorumlu doktorluğundan alınarak, Siirt İli, Sason İlçesi, Yücebağ Sağlık Ocağı Tabipliğine naklen atanmasına ilişkin Sağlık Bakanlığının 8.6.1989 günlü, 2/6882 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, Diyarbakır İdare Mahkemesince verilen 17.5.1990 günlü, E: 1989-558, K: 1990-309 sayılı iptal kararı; temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Beşinci Dairesinin 24.4.1991 günlü, E: 1990-3269, K: 1991-754 sayılı kararıyla bozulmuş ise de; mahkeme, bozmaya uymayarak, iptal kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare, Diyarbakır İdare Mahkemesinin 21.1.1992 günlü, E: 1991-364, K: 1992-27 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Danıştay Beşinci Dairesi, Diyarbakır İdare Mahkemesinin 17.5.1990 günlü, E: 1989-558, K: 1990-309 sayılı kararını, sorumlu doktor olan davacının, işyerinde normal çalışma saatlerine uymadığı gibi maiyetindeki personelin devamını da sağlayamadığı, disiplin ve otoriteyi kuramadığı, Devlet memurları için 657 saylılı Kanunda öngörülen siyasi faaliyet yasağına uymadığının soruşturma raporundan anlaşıldığı, bu itibarla üzerindeki yönetim görevi de alınmak suretiyle yapılan davaya konu nakil işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı, belirtilen durumlar gözardı edilerek, işlemin iptali yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle bozmuştur.

Diyarbakır İdare Mahkemesince, davacının mesaiye uymadığı, iş disiplinini sağlayamadığı hususunun sabit olduğu, ancak, bu fiilinden dolayı "kınama" cezası ile cezalandırılmış olduğu da gözönüne alındığında; sorumlu hekimlik görevinin üzerinden alınmasını gerektiren davranışının, naklen tayin edilmesine sebep oluşturmayacağı, siyasi faaliyette bulunduğu hususunun ise subut bulmadığı, nitekim hakkında yapılmış yasal bir işlem de olmadığı, kaldı ki, davacı hakkındaki soruşturmanın, bir Uşak Milletvekilinin siyasi baskısı sonucunda, önyargılı olarak yapıldığı vurgulanarak, dava konusu işlemin iptaline dair ilk kararlarında ısrar edilmiştir.

Temyiz dosyasının incelenmesinden, davacı hakkında yaptırılan soruşturma sonucunda, sağlık ocağının sorumlu hekimi olmasına rağmen, mesaiye uymadığı gibi, diğer personelin göreve devamlarını da sağlayamadığı, disiplin ve otoriteyi kuramadığı, yönetim görevini tam olarak yerine getirmediği, bu suretle hizmetin aksamasına sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Diğer yandan, siyasi faaliyette bulunduğu yolunda somut kanıtlar olmamakla birlikte, soruşturma sırasında ifadelerine başvurulan kişilerce, siyasi çalışmalar yaptığı yolunda duyumları olduğunun belirtildiği, halk arasında davacının siyaset yaptığının şuyu bulduğu dikkate alındığında, davaya konu nakil işleminde kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından hukuka aykırılık görülmemektedir.

Uşak Milletvekili olan bir şahsın şikayeti üzerine yaptırılan soruşturma sonucunda, dinlenen tanıkların ifadelerinin yanısıra, davacının ikrarı ile de subut bulan davranışları nedeniyle hizmetin düzenli ve verimli yürütülebilmesi amacıyla dava konusu nakil işleminin tesis edildiği görülmekle, siyasi saikle ve önyargılı olarak soruşturma yapıldığı yolundaki idare mahkemesi gerekçesine katılmak mümkün görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin KABULÜ ile, Diyarbakır İdare Mahkemesinin 21.1.1992 günlü, E: 1991-364, K: 1992-27 sayılı ısrar kararının BOZULMASlNA, işin esası hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması isteği hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına, dosyanın Diyarbakır İdare Mahkemesine gönderilmesine, esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğuyla 23.10.1992 gününde karar verildi.

GEREKÇEDE KARŞI OY

Uşak İli, Banaz İlçesi, Merkez Sağlık Ocağı sorumlu hekimi olan davacının, mesai saatlerine uyum göstermediği, maiyetindeki personelin göreve devamlarını sağlayamadığı ve hizmetin düzenli yürütülmediğinin soruşturma sonucu, davacının bu durumu doğrular beyanlarıyla da subut bulması üzerine, Siirt İli, Sason İlçesi, Yücebağ Sağlık Ocağına naklen tayin edilmesinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkelerine aykırılık taşımadığı görülmektedir.

Ancak, siyasi faaliyette bulunduğu hususunun da soruşturma konusu yapılmasına rağmen, bu durumu ortaya koyan somut kanıta rastlanılmamıştır. Dolayısıyla, davacının siyasi faaliyette bulunduğu iddiası subuta ermemiştir. Salt bu yönden duyumların olduğu yolundaki ifadelere dayanılarak, bu durumun nakil işleminin tesisi için haklı ve hukuken geçerli bir sebep olarak kabulüne ise imkan bulunmamaktadır.

Bu nedenle, idare mahkemesinin ısrar kararının bozulması yolunda verilen kararın gerekçesinin, davacının siyasi faaliyette bulunduğunun şuyu bulduğu ve naklen tayin edilmesine ilişkin işlemin bu sebeple de hukuka uygun olduğuna dair kısmına katılmıyoruz.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA