kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 1992/316 E.N , 1992/164 K.N.


Özet
DİSİPLİN KURULU KARARLARININ SAĞLIKLI, OBJEKTİF OLMASI, KARARI VEREN KURUL ÜYELERİNİN, OLAYI OBJEKTİF DEĞERLENDİREBİLMELERİYLE MÜMKÜNDÜR. BU İTİBARLA, DİSİPLİN SORUŞTURMASIYLA GÖREVLENDİRİLEN KİŞİNİN, DELİLLERİ TOPLAYIP, İLGİLİNİN SAVUNMASINI ALIP, KENDİ KANAATINI DA BELİRTİR ŞEKİLDE HAZIRLADIĞI SORUŞTURMA RAPORUNUN, DİSİPLİN KURULUNA İNTİKALİNDEN SONRA, KURULA KATILARAK OY KULLANMASI DİSİPLİN HUKUKUNDA KABUL EDİLMEMEKTEDİR.


İçtihat Metni

İstemin Özeti: İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi olan davacıya "bir yarıyıl yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma" cezası verilmesine ilişkin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulunun 16.2.1990 günlü, 3 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada, Malatya İdare Mahkemesince verilen ve mahkemenin, Danıştay Sekizinci Dairesinin 16.9.1991 günlü, E: 1991/183, K: 1991/1339 sayılı bozma kararına uymayarak, dava konusu işlemin iptaline dair ilk kararında ısrarına ilişkin bulunan 26.3.1992 günlü, E: 1991/647, K: 1992/116 sayılı kararının; mevzuatta soruşturmacının, disiplin kuruluna katılmasını engelleyen bir hüküm bulunmadığı, kurulun diğer üyelerinin soruşturmacının kullandığı aydan etkilenmelerinin düşünülemeyeceği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: M. C.

Danıştay Savcısı B. K.`nın Düşüncesi: Öğrenci olan davacıya ( bir yarıyıl uzaklaştırma ) cezası verilmesine ilişkin işlemi iptal eden Malatya İdare Mahkemesi kararının Danıştay Sekizinci Dairesinin yasa ve yönetmeliklerde aksine bir kural olmadıkça, kurul üyesi olan bir soruşturmacının disiplin kuruluna katılıp oy kullanmasının verilen kararı sakatlamayacağı gerekçesiyle bozulması üzerine mahkemece ilk kararda ısrar edilmektedir. Davacı ile ilgili olarak soruşturma yapmakla görevli kişinin disiplin kuruluna katılması, diğer üyeleri etkileyebilmesi ve kurulca objektif değerlendirme yapılabilmesinin engellenebilmesi açısından sakıncalı olup, mahkemece belirtilen diğer iptal nedenleri de dikkate alınarak ısrar kararının onanmasına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü:

Öğrenci olan davacıya "bir yarıyıl yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma" cezası verilmesine ilişkin, İnönü Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulunun 16.2.1990 günlü, 3 sayılı kararının iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Malatya İdare Mahkemesinin 4.12.1990 günlü, E: 1990/114, K: 1990/661 sayılı kararıyla, disiplin soruşturması ile görevlendirilen kişinin disiplin kuruluna katılarak oy kullanmasının hukuka uygun bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Bu karar, temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Sekizinci Dairesinin 16.9.1991 günlü, E: 1991/183, K: 1991/1339 sayılı kararıyla, 2547 sayılı Yasa ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde disiplin soruşturması yapan disiplin kurulu üyesinin, cezayı verecek olan kurula katılıp, oy vermesini engelleyen bir kural bulunmadığı, olayda soruşturmacının kurula katılmaması halinde dahi, disiplin kurulunun toplanma ve karar verme yeter sayısının bulunduğu, soruşturmacının kullandığı oyun, sonucu etkileyecek durumda olmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; idare mahkemesi bozma kararına uymayarak, 26.3.1992 günlü, E: 1991/647, K: 1992/116 sayılı kararıyla, dava konusu işlemin iptaline dair ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare, ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Disiplin Kurulu Kararlarının sağlıklı, objektif olması, kararı veren kurul üyelerinin, olayı objektif değerlendirebilmeleriyle mümkündür. Bu itibarla, disiplin soruşturmasıyla görevlendirilen kişinin, delilleri toplayıp, ilgilinin savunmasını alıp, kendi kanaatını da belirtir şekilde hazırladığı soruşturma raporunun, disiplin kuruluna intikalinden sonra, kurula katılarak oy kullanması disiplin hukukunda kabul edilmemektedir.

Nitekim, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin "Görüşme Usulü" başlığını taşıyan 26 ncı maddesinde, kurulun, gerekli görürse soruşturmacıları da dinleyebileceği belirtilmek suretiyle esasen, soruşturmacıların disiplin kurulunda bulunamayacakları zımnen kabul edilmiştir.

Sonuç olarak, soruşturmacının disiplin kuruluna katılarak oy kullanması, bu disiplin kurulu tarafından verilen disiplin cezasını hukuken sakatlar.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin REDDİNE, usul ve hukuka uygun bulunan Malatya İdare Mahkemesinin 26.3.1992 günlü, E: 1991/647, K: 1992/116 sayılı kararının ONANMASlNA, dosyanın İdare Mahkemesine iadesine 23.10.1992 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Danıştay Sekizinci Dairesinin 16.9.1991 günlü, E: 1991/183, K: 1991/1339 sayılı, idare mahkemesi kararının bozulmasına dair kararında yer alan gerekçelerle temyiz isteminin kabulü ile Malatya İdare Mahkemesinin ısrar kararının bozulması gerektiği oyuyla, verilen karara karşıyız.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA