kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 1992/310 E.N , 1992/159 K.N.


Özet
2577 SAYILI YASANIN, 3622 SAYILI YASANIN 6 NCI MADDESİ İLE DEĞİŞİK 4 ÜNCÜ FIKRASINDA , İLK İNCELEME ÜZERİNE DANIŞTAY VE MAHKEMECE VERİLEN KARARLARA KARŞI, BU MADDENİN 1/C VE 1/D BENTLERİNDE YAZILI HALLER DIŞINDA TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULABİLECEĞİ HÜKMÜNE YER VERİLMİŞTİR. BAŞKA BİR DEYİŞLE 15 İNCİ MADDENİN 1/D BENDİ UYARINCA VERİLEN DİLEKÇENİN REDDİ KARARLARINA KARŞI, TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULAMAYACAĞI İFADE EDİLMİŞTİR.


İçtihat Metni

İstemin Özeti: Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünde şef olan davacının, Gümrük Yönetmeliğinin 1511 inci maddesinin ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının, bu madde ile ilgili 6.5.1985 günlü 86 sayılı genelgesinin iptali ile % 20`lik fazla çalışma ücretinin 1983 yılındaki komisyon kararı esaslarına göre ödenmesine, yapılacak ödemeye en yüksek banka mevduat faizi uygulanmasına karar verilmesi istemiyle açtığı dava sonucunda, Danıştay Beşinci Dairesince verilen 8.4.1992 günlü, E: 1991-965, K: 1992-813 sayılı dava dilekçesinin reddine dair kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: M. C.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü:

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünde şef olan davacı tarafından, Gümrük Yönetmeliğinin 1511 inci maddesinin ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının, bu madde ile ilgili 6.5.1985 günlü, 86 sayılı genelgenin iptali ve % 20`lik fazla çalışma ücretinin 1983 yılındaki komisyon kararı esaslarına göre ödenmesine, yapılacak ödemeye en yüksek banka mevduat faizi uygulanmasına karar verilmesi istemiyle dava açılmıştır.

Danıştay Beşinci Dairesinin 8.4.1992 günlü, E: 1991-965, K: 1992-813 sayılı kararıyla; davacının % 20`lik fazla çalışma ücretinin 1983 yılındaki komisyon kararı esaslarına göre ödenmesini isteği ancak, gerek dava dilekçesinde, gerekse başvuru dilekçesinde, söz konusu % 20`lik fazla çalışma ücretinden 1985 yılından itibaren yararlandırılmasını istediğinin anlaşıldığı ve her yıl için yapılacak ödemeler yönünden farklı hukuki durumlar oluştuğundan, 2577 sayılı Yasanın 3622 sayılı Yasa ile değişik 15/1. ( d ) maddesi gereğince ve bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde 5 inci maddeye uygun olarak düzenleyeceği dilekçelerle her yıla alt istemi için ayrı ayrı dava açmakta serbest olmak üzere, dilekçenin reddine karar verilmiştir,

Davacı, bu kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının ( g ) bendinde, dava dilekçelerinin 3 üncü ve 5 inci maddeye uygun olup olmadığı yönünden ilk incelemenin yapılacağı; anılan yasanın 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının ( d ) bendinde ise 14 üncü maddenin 3/g bendinde yazılı halde, otuz gün içinde 3 ve 5 inci maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek üzere dilekçelerin reddine karar verileceği hükme bağlanmıştır. Aynı Yasanın, 3622 sayılı Yasanın 6 ncı maddesi ile değişik 4 üncü fıkrasında ise, ilk inceleme üzerine Danıştay ve mahkemece verilen kararlara karşı, bu maddenin 1/c ve 1/d bentlerinde yazılı haller dışında temyiz yoluna başvurulabileceği hükmüne yer verilmiştir. Başka bir deyişle 15 inci maddenin 1/d bendi uyarınca verilen dilekçenin reddi kararlarına karşı, temyiz yoluna başvurulamayacağı ifade edilmiştir.

Anılan yasa hükmü uyarınca, Danıştay Beşinci Dairesince verilen 8.4.1992 günlü, E: 1991-965, K: 1992-813 sayılı dilekçe ret kararının temyizen incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin, incelenmeksizin REDDİNE, dosyanın Danıştay Beşinci Dairesi Başkanlığına gönderilmesine 18.9.1992 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA