kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 1992/68 E.N , 1992/87 K.N.


Özet
YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN, OKUL DIŞINDA DRİSİPLİN CEZASI GEREKTİREN DAVRANIŞLARDA BULUNMALARI DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNE ENGEL DEĞİLDİR. OLAYDA, ÖĞRENCİ YURDUNDA YAPILAN BİR ARAMAYI PROTESTO ETMEK AMACIYLA, ARALARINDA DAVACININ DA BULUNDUĞU BİR GRUP ÖĞRENCİNİN MANİSA VİLAYET BİNASI ÖNÜNDE TOPLANARAK, SLOGANLAR SÖYLEDİKLERİ NEDENİYLE, ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNİN 11 İNCİ MADDESİNDEN HAREKETLE 9/İ VE 9/J MADDESİ UYARINCA DAVACIYA "İKİ YARI YIL OKULDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLMİŞ BULUNMAKTDIR.İçtihat Metni

İstemin Özeti: ... Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi olan davacıya "iki yarı yıl okuldan uzaklaştırma" cezası verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, İzmir 3. İdare Mahkemesince verilen ve mahkemenin iptal kararında ısrarına ilişkin bulunan 9.10.1991 günlü, E: 1991/981, K: 1991/1089 sayılı kararın, usul ve hukuka uygun bulunınadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: M.C.

Danıştay Savcısı B.A.`nın Düşüncesi: 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor bölümü öğrencisi olan davacıya 28.4.1989 tarihinde Manisa Valilik binası önünde izinsiz gösteri yapmak ve slogan atmak suçlarını işlediği yapılan tahkikat sonucunda tesbit edilmesi sebebiyle Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı Disiplin Kurulunca verilen iki yarı yıl fakülteden uzaklaştırma cezası aleyhine açılan dava üzerine; işlenen suçun fakülte binası dışında işlendiği gerekçesiyle ceza kararını iptal eden Izmir 3. Idare Mahkemesi kararını bozan Danıştay Sekizinci Daire kararına uymayarak eski kararında ısrar eden Izmir 3. Idare Mahkemesi kararı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 54 üncü ve 65 inci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi j bendi amir hükmüne aykırı bulunduğundan temyiz talebinin kabulü ile İzmir 3. Idare Mahkemesinin ısrar kararının bozulması gerekeceği düşünülmüştür.

Türk Milleti Adına Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi olan davacıya, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 11, 9/i ve 9/j maddeleri uygulanarak "iki yarı yıl okuldan uzaklaştırma" cezası verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, İzmir 3. İdare Mahkemesince verilen 31.1.1991 günlü, E: 1989/688, K: 1991/49 sayılı iptal kararı, Danıştay Sekizinci Dairesinin 12.7.1991 günlü, E: 1991/1023, K: 1991/1273 sayılı kararı ile bozulmuş ise de; mahkeme bozmaya uymayarak iptal kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare, İzmir 3. İdare Mahkemesinin 9.10.1991 günlü, E: 1991/981, K: 1991/1089 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Danıştay Sekizinci Dairesince, 2547 sayılı Yasanın öğrencilerin disiplin işleri başlıklı 54 üncü maddesinin, Yükseköğretim Kurumları içinde veya dışında maddede yazılı eylemlere katılan veya davranışlarda bulunan öğrencilere uyarma, kınama, süreli kurumdan uzaklaştırma veya çıkarma cezası verileceği kuralını içerdiği, maddede bu suçların okul dışında işlenmesi durumunda ceza verilemeyeceğine ilişkin bir kuralın yer almadığı, dosya kapsamından Yükseköğretim öğrencisi olan davacının Manisa Valiliği önündeki eyleme katıldığı, bu suçtan adli yargıda yargılandığının anlaşıldığı, davacının katıldığı eylem nedeniyle öğrencilik onur ve erdemlerine aykırı davrandığının açık bulunduğu, yasa ve yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı bu davranışın cezasız kalmasının düşünülemeyeceği, bu nedenle, suçun okul dışında işlendiği, eylemin yönetmeliğin 11, 9/i ve 9/j maddelerine girmediği gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden mahkeme kararında yasa ve yönetmeliğe uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle İzmir 3. İdare Mahkemesinin 31.1.1991 günlü, E: 1989/688, K: 1991/49 sayılı kararı, davacı hakkında açılan ceza davası sonuçları da gözönünde tutularak sonuca göre yeniden bir karar verilmek üzere bozulmuştur.

İzmir 3. İdare Mahkemesi, hem eğitim öğretim hem de devam etmekte olduğu yükseköğretim kurumuyla hiçbir ilişkisi bulunmayan davacı eyleminin yargılanmasının adli yargı yerine ait olması gerekeceği, 2547 sayılı Yasanın 54 üncü maddesinin, yükseköğretim kurumlarının içinde ve dışında eğitim ve öğretimle doğrudan ilgili olarak işlenen suçlar için geçerli olacağı şeklinde yorumlamak gerektiği, bu durumda, aynı suç nedeniyle adli yargıda yargılanmakta olduğu açık olan ve 2547 sayılı Yasanın 54 üncü maddesi kapsamı içinde sayma olanağı bulunmayan dava konusu fiil nedeniyle verilen cezada hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, Danıştay Sekizinci Dairesinin bozma kararına uymayarak, dava konusu işlemin iptaline daire ilk kararında ısrar etmiştir.

Temyiz dosyasının incelenmesi sonucu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar dikkate alınarak, Danıştay Sekizinci Dairesinin bozma kararında yer alan gerekçe karşısında, davacı hakkında açılan ceza davası sonuçları da gözönünde tutularak sonucuna göre yeniden bir karar verilmesi gerekirken, dava konusu işlemin iptaline dair ilk kararında ısrara ilişkin bulunan İzmir 3. İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile, Danıştay Sekizinci Dairesinin bozma kararı doğrultusunda İzmir 3. İdare Mahkemesinin 9.10.1991 günlü, E: 1991/981, K: 1991/1089 sayılı kararının BOZULMASlNA, 20.3.1992 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu`nun "Öğrencilerin Disiplin İşleri" başlığını taşıyan 54 üncü maddesi, Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında hangi fiil ve davranışlarda bulunan Yükseköğretim öğrencilerine, hangi disiplin cezalarının verileceğinin çerçevesini çizen bir kapsam maddesi niteliği taşımakta olup; anılan Yasanın 65 inci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin amacını belirleyen 1 inci maddesinde de, kanun, tüzük ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu içinde ve dışında yerine getirmeyen, uyulması gereken hususlara uymayan, yasaklanan işleri yapan veya öğrencilik sıfat, şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hal ve harekette bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezalarının bu yönetmelikte düzenlendiği belirtilmiş bulunmaktadır.

Sözü edilen yasa ve yönetmelik hükümlerine göre, yükseköğretim öğrencilerinin, kendilerine yüklenen ödevleri yerine getirmemeleri, öğrencilik onur ve erdemine aykırı davranışlarda bulunmaları gibi hallerde, bu fiil ve davranışların yükseköğretim kurumu içinde veya dışında olması durumu gözetilmeksizin, yönetmelikte belirlendiği şekilde fiiline uygun bir disiplin cezası ile cezalandırılması gerekecektir. Böylelikle, yükseköğretim kurumu içinde olsun ya da olmasın, bir yükseköğretim öğrencisinin bu sıfata uygun hal ve hareketlerde bulunması amaçlanmış olmaktadır.

Bu itibarla, disiplin cezasına dayanak alınan fiilin, salt yükseköğretim kurumları dışında işlendiğinden bahisle, disiplin cezasına konu oluşturmayacağından sözetmek, anılan yasa ve yönetmelik hükümlerine uyarlık taşımamaktadır.

Ancak, böyle bir durumda, yani fiilin yükseköğretim kurumları dışında işlenmiş olması halinde dahi, öğrencinin isnat edilen fiile denk düşen bir disiplin cezası ile cezalandırılması gerekeceği de tabiidir.

Olayda, öğrenci yurdunda yapılan bir aramayı protesto etmek amacıyla, 28.4.1989 günü, aralarında davacının da bulunduğu bir grup öğrencinin Manisa Vilayet binası önünde toplanarak, sloganlar söyledikleri nedeniyle, Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 11 inci maddesinden hareketle 9/i ve 9/j maddesi uyarınca davacıya "iki yarı yıl okuldan uzaklaştırma cezası verilmiş bulunmaktdır.

Temyiz dosyasının incelenmesinden; davacının, yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ( i ) bendinde yer alan "Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikteki bir eyleme öğrencileri veya diğer kimseleri tahrik etmek" ve ( j ) bendinde hükme bağlanan "Yükseköğretim kurumu binalarında yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek veya bu tür toplantılara katılmak, öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını kazanarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak" fiillerini işlediği sonucuna varılmasına imkan bulunmamaktadır. Zira, anılan hükümlerde belirlenen fiillerin yükseköğretim kurumları içinde işlenmiş ve bu fiiller nedeniyle kurum çalışmalarının aksamasına sebebiyet verilmiş olması önem taşımaktadır. Dolayısıyla, davacı fiilinin yönetmeliğinin 9/i ve 9/j maddelerinde yer alan fiil ve hallere uygun düşmediği gibi, aynı yönetmeliğin 11 inci maddesine göre, ağırlık itibariyle bu fiillere benzer bir eylem olarak nitelendirmeye de olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda, yükseköğretim kurumu dışında, izinsiz olarak düzenlenen toplantıya katılmak ve slogan söylemek suretiyle öğrencilik sıfatının gerektirdiği vekara yakışmayan tutum ve davranışta bulunan davacıya, bu fiili nedeniyle verilen "iki yarı yıl okuldan uzaklaştırma" cezasının isnat edilen fiile denk düşmediği sonucuna varıldığından, disiplin cezası verilmesine ilişkin işlemin de bu yönden iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, davaya konu disiplin cezasının iptaline dair ilk kararında ısrar eden İzmir 3. İdare Mahkemesi kararının, yukarıda belirtilen gerekçe ile onanması gerektiği görüşüyle aksine verilen karara katılmıyoruz.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA