kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 1991/21 E.N , 1992/57 K.N.


Özet
TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ VE ODALARIN DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA SONUCUNDA DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİNCE VERİLEN VE DAVANIN REDDİNE İLİŞKİN BULUNAN 5.11.1990 GÜNLÜ E: 1989/870, K: 1990/1253 SAYILI KARARI DAVACI TEMYİZ ETMEKTE VE KARARIN USUL VE HUKUKA AYKIRI OLDUĞU İDDİASIYLA BOZULMASINI İSTEMEKTEDİR.


İçtihat Metni

Savunmanın Özeti: Davacının temyiz istemine davalı cevap vermemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: S.T.

Danıştay Savcısı O.D.`nin Düşüncesi: Danıştay Sekizinci Dairesinin Esas No: 1989/870 sayılı esas dosyasında bulunan düşüncem uyarınca, davacının temyiz isteminin reddinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Türk Milleti Adına Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca, davacının, temyiz aşamasında duruşma yapılmasına ilişkin istemi yerinde görülmeyerek, gereği görüşüldü: Diş Hekimi olan davacıya, İstanbul Diş Hekimleri Odası Disiplin Kurulunun 18.4.1989 günlü 63 sayılı kararı ile verilen disiplin cezasının dayanağı olan Türk Diş Hekimleri Birliği ve Odaların Disiplin Yönetmeliğinin iptali istemiyle açılan dava sonucunda Danıştay Sekizinci Dairesince verilen ve davanın reddine ilişkin bulunan 5.11.1990 günlü E: 1989/870, K: 1990/1253 sayılı kararı davacı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

1982 Anayasasının Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili 135 inci maddenin birinci fıkrası "Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kanunla kurulan... kamu tüzel kişilikleridir." hükmünü taşımaktadır.

Diş Hekimleri Odaları ile Türk Diş Hekimleri Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu`nun 3 üncü maddesi Diş Hekimleri Odalarını 19 uncu maddesi de Türk Diş Hekimleri Birliğini tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olarak tanımlamaktadır.

1982 Anayasasının 124 üncü maddesinde, "Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunları ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.

Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilen hükmünü taşımaktadır.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu ve Anayasa gereği kamu tüzelkişisi olan Türk Diş Hekimleri Birliğinin 5.11.1988 günlü 2. Olağan Kongresinde kabul edilen Disiplin Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlanmadan yürürlüğe konulduğu ve bu yönetmeliğe göre davacıya disiplin cezası verilmesi üzerine de, yönetmeliğin iptali istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında 3011 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde "Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin;

a ) İşbirliğine, yetki ve görev alanlarına ait hükümleri düzenleyen,

b ) Kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan,

c ) Kamuyu ilgilendiren,

Yönetmelikler Resmi Gazetede yayımlanır." hükmü yer almaktadır.

Bu durumda Anayasa ve 3011 sayılı Kanuna göre, yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanması hususunda, yönetmeliği çıkaran kuruluş ile yönetmeliğin konusu ve niteliği yönünden bir ayrım getirildiği ve ancak Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kamu Tüzel kişilerince çıkarılan ve konusu ve niteliği 3011 sayılı Kanunda gösterilen yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanması gerektiği kuşkusuzdur.

3224 sayılı Kanunun 3 ve 19 uncu maddelerine göre, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan Diş Hekimleri Odaları ile Türk Diş Hekimleri Birliğinin Disiplin Yönetmeliğinin, konu ve nitelik olarak 3011 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ( a ) ve ( c ) bentleri kapsamında olduğu anlaşılmaktadır.

3224 sayılı Kanunun 3 ve 19 uncu maddelerinde öngörülen amaçları gerçekleştirmenin Oda ve Birlik görevleri arasında olması, aynı Kanunun 14 ve 29 uncu maddelerinde Oda ve Birlik Disiplin Kurullarının görevleri ile ilgili bulunması ve dava konusu yönetmeliğin 2 nci maddesi dikkate alındığında ayrıca bu yönetmeliğin odalara kayıtlı olsun veya olmasm yasaları gereğince diş hekimliği mesleğine mensup olanların tümünü kapsaması karşısında; anılan yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanması gereken nitelikte bir yönetmelik olduğu hususu açıklığa kavuşmaktadır.

Bu durumda, 3011 sayılı Kanun uyarınca Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulması gereken Disiplin Yönetmeliğinin, bu koşul yerine getirilmeden yürürlüğe konularak uygulandığı; bu haliyle de ağır biçim sakatlığı taşıması nedeniyle hukuka aykırı olduğu anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin KABULÜNE, Danıştay Sekizinci Dairesince verilen 5.11.1990 günlü E: 1989/870, K: 1990/1253 sayılı kararın 2577 sayılı Kanunun 49 uncu, maddesinin 1 inci bendi hükmü uyarınca BOZULMASINA, 6.3.1992 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA