kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 1991/469 E.N , 1992/42 K.N.


Özet
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU ÜYESİNİN YILLIK İZİNLİ OLDUĞU DÖNEMDE ÖZRÜNÜN KURULCA GEÇERSİZ SAYILARAK GÖREVİNİN SONA ERDİRİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR. DİĞER YANDAN, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU`NUN 64 ÜNCÜ MADDESİNDE, ÖĞRETİM ELEMANLARININ YILLIK İZİNLERİNİ NORMAL OLARAK ÖĞRETİME ARA VERME ZAMANLARINDA KULLANACAKLARI BELİRLENDİĞİNE GÖRE, GÖREVİN NİTELİĞİ GEREĞİ ÖĞRENİME ARA VERME ZAMANINDA KULLANILAN BİR HAK VE GÖREVDEN AYRILMA BİÇİMİ OLAN YILLIK İZNİN, YASANIN 55 İNCİ, YÖNETMELİĞİN 8 İNCİ MADDESİNDE ÖZÜR HALLERİ İÇİNDE KABUL EDİLEN "GÖREV GEREĞİ" AYRILMALARIN İÇİNDE YER ALDIĞININ KABULÜ GEREKMEKTEDİR.

BU İTİBARLA, DAVACININ İZİN İSTEĞİNİN KURUMUNCA KABUL EDİLDİĞİ VE YILLIK İZNE AYRILACAĞININ KORUMA KURULU BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLDİĞİ VE İZİNLİ OLDUĞU DÖNEMDE ÇIKTIĞI YURT DIŞINDAN SÜRESİNDE DÖNDÜKTEN SONRA TOPLANTILARA KATILDIĞI AÇIK BULUNAN DAVACININ, KURUL TARAFINDAN ÖZRÜNÜN GEÇERSİZ SAYILARAK GÖREVİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMAMAKTADIR.


İçtihat Metni

İstemin Özeti: Davacının, İstanbul 3 No`lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliğinden alınması ve yerine başka bir öğretim üyesinin seçilmesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan Kültür Bakanlığı işleminin ve aynı Bakanlığın, davacının Koruma Kurulundaki görevinin sona erdiğini belirten işleminin iptali ile bu işlemler nedeniyle yoksun kaldığı huzur haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Danıştay Beşinci Dairesince verilen 5.06.1991 günlü E: 1990/463, K: 1991/1076 sayılı ret kararının hukuka uygun bulunmadığından bahisle dava konusu işlemlere yönelik kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Davalı Kültür Bakanlığının Savunmasının Özeti: Temyiz edilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu belirtilerek temyiz isteminin reddi savunulmaktadır.

Davalı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Savunmasının Özeti: Davacının, dayanağı bulunmayan temyiz isteminin reddi ile temyize konu Daire kararının onanması savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: M.C.

Danıştay Savcısı S.E.`nin Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle Daire kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Türk Milleti Adına Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü: Davacının, İstanbul 3 No`lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliğinden alınması ve yerine başka bir öğretim üyesinin seçilmesine ilişkin 15.12.1989 günlü 30057 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan 6.12.1989 günlü 690-66 sayılı Kültür Bakanlığı işleminin ve aynı Bakanlığın, davacının Koruma Kurulundaki görevinin sona erdiğini belirten 3.1.1990 günlü 61 sayılı işleminin iptali ve bu işlemler nedeniyle yoksun kaldığı huzur haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Danıştay Beşinci Dairesince verilen 5.6.1991 günlü E: 1990/463, K: 1991/1076 sayılı davanın reddine dair kararın, davaya konu işlemlere yönelik kısmı, davacı tarafından temyiz edilmekte ve bozulması istenilmektedir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu`nun 3386 sayılı Yasa ile değişik 55 inci maddesinde "... Koruma Kurullarının Yükseköğretim Kurumu tarafından seçilen üyelerinin, üyelikleri 5 yıl sürelidir. Bu üyeler iki dönemi aşmamak şartıyla yeniden seçilebilirler.

Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulları üyeleri Bakanın lüzum görmesi halinde kurumlarınca değiştirilir.

Üyelikleri sona eren, istifa eden, hastalık ve görev gereği hariç bir yıl içinde... Koruma Kurulunun dört toplantısına katılmayan veya bir yıldan fazla yurt dışına giden temsilci üyelerin yerine yeni üyeler seçilir" hükmü yer almıştır.

Danıştay Beşinci Dairesince 10.11.1987 tarihinde İstanbul III Numaralı Koruma Kurulu üyeliğine seçilen davacının, kurul başkanlığına verdiği 1.06.1989 günlü dilekçesi ile 20 Haziran - 20 Ağustos tarihleri arasında yıllık izne ayrılacağını, bu nedenle kurul toplantılarına katılamayacağını bildirdiği, ancak söz konusu dilekçesi hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı, davacının bağlı bulunduğu Bakanlığa verdiği ve "iki aylık iznini yurt dışında geçireceği" yolundaki dilekçesinin uygun görülmesi üzerine söz konusu tarihlerde yurt dışına çıkarak 22.6.1989, 6-20-27 Temmuz 1989 ve 3-4- 10-11 Ağustos 1989 tarihlerinde yapılan kurul toplantılarına katılmadığı, davacı ile birlikte bir diğer üyenin bulunmaması, bir başka üyenin ise mazeret bildirmesi nedeniyle 6-20 ve 27 Temmuz 1989 tarihlerinde yapılması gereken kurul toplantılarının yapılamadığının belirlenmesi üzerine kurul üyeliği görevinden alınarak yerine bir başkasının seçildiğinin dosyanın incelenmesinden anlaşıldığı, 2863 sayılı Yasanın 55 inci maddesi hükmü uyarınca, yıllık izin kurul toplantılarına katılmamak için geçerli bir neden olarak sayılmadığından 22 Haziran - 11 Ağustos 1989 tarihleri arasında yapılan kurul toplantılarından sekiz adedine katılmadığı sabit olan davacı hakkında tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

2863 sayilı Kanunun 3386 sayılı Kanunla değişik 51 ve 57 nci maddeleri uyarınca düzenlenen yönetmeliğin 8 inci maddesinde, Koruma Kurullarının Bakanlıkça seçilecek üç temsilcinin, Yüksek Öğretim Kurulunca seçilecek iki öğretim üyesinin ve görüşülecek konu ile ilgili olarak çeşitli kurumlarca belirlenecek teknik temsilcilerin katılması ile oluşacağı hükme bağlanmış olup; 10 uncu maddesinde de, toplantı gündemlerinin Koruma Kurulu Büro Müdürlüklerince hazırlanarak Koruma Kurulu Başkanınca onanacağı, toplantıların üçte iki çoğunlukla yapılacağı ve toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar verileceği belirtilmiş bulunmaktadır.

Toplantı yeter sayısını belirleyen bu düzenlemeden üyelerin belirli bir sıra içinde ve kurulun toplanmasına olanak sağlayacak biçimde, dinlenme haklarını kullanabilmelerinin mümkün bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Aksi halin kabulü, yönetmeliğin 8 inci maddesine göre beş yıl süre ile görev yapan Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen üyelerin 10 uncu maddeye göre her hafta bir defa olağan, gerektiğinde olağanüstü toplantılar da yapabilen kurul görevleri dolayısıyla beş yıllık süre ile yasada öngörülen biçimde yıllık izinlerini kullanamamaları sonucunu doğurur ki, böyle bir sonucun, Anayasanın 50 inci maddesinde yer alan "Dinlenmek çalışanın hakkıdır..." hükmü karşısında kabulü olanaksızdır.

Diğer yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu`nun 64 üncü maddesinde, öğretim elemanlarının yıllık izinlerini normal olarak öğretime ara verme zamanlarında kullanacakları belirlendiğine göre, görevin niteliği gereği öğrenime ara verme zamanında kullanılan bir hak ve görevden ayrılma biçimi olan yıllık iznin, yasanın 55 inci, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde özür halleri içinde kabul edilen "görev gereği" ayrılmaların içinde yer aldığının kabulü gerekmektedir.

Bu itibarla, davacının izin isteğinin kurumunca kabul edildiği ve yıllık izne ayrılacağının Koruma Kurulu Başkanlığına bildirildiği ve izinli olduğu dönemde çıktığı yurt dışından süresinde döndükten sonra toplantılara katıldığı açık bulunan davacının, kurul tarafından özrünün geçersiz sayılarak görevinin sona erdirilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile, Danıştay Beşinci Dairesinin 5.6.1991 günlü, E: 1990/463, K: 1991/1076 sayılı kararının, dava konusu işlemlere yönelik kısmının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasmın ( b ) bendi uyarınca BOZULMASINA, 14.2.1992 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Temyize konu Danıştay Beşinci Dairesi kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, temyiz ilekçesinde ileri sürülen hususların kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı, bu itibarla davacının temyiz isteminin reddi ile Danıştay Beşinci Dairesi kararının onanması gerektiği oyu ile aksine verilen karara katılmıyoruz.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA