kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 1991/11 E.N , 1992/22 K.N.


Özet
DANIŞTAY KANUNU`NUN İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAY`DA GÖRÜLECEK DAVALARI BELİRLEYEN 24. ÜNCÜ MADDESİNİN 1/E BENDİ "DANIŞTAY İDARİ DAİRELERİNCE VEYA İDARİ İŞLER KURULUNCA VERİLEN KARARLAR ÜZERİNE UYGULANAN EYLEM VE İŞLEMLERE" KARŞI AÇILACAK İPTAL VE TAM YARGI DAVALARININ İLK DERECE MAHKEMESİ OLARAK DANIŞTAY`DA ÇÖZÜMLENECEĞİNİ HÜKME BAĞLAMAKTADIR.

MADDE METNİNDEN AÇIKÇA ANLAŞILACAĞI ÜZERE, AÇILACAK İDARİ DAVANIN KONUSUNU, DANIŞTAY İDARİ DAİRESİNİN VEYA İDARİ İŞLER KURULUNUN KARARI DEĞİL, BU KARARLAR ÜZERİNE İDARECE TESİS EDİLEN İŞLEM YA DA UYGULANAN EYLEMLER OLUŞTURMAKTADIR. BU NEDENLE DE DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİNCE VERİLEN KARAR İPTALİ İSTEMİNİN İNCELENMESİNE YASAL OLANAK BULUNMAMAKTADIR.

AYRICA, 2577 SAYILI KANUNUN 2 NCİ MADDESİNDE HÜKME BAĞLANDIĞI ÜZERE, İDARİ YARGIDA ANCAK İDARİ İŞLEMLER HAKKINDA VE İPTALLERİ İÇİN, İPTAL DAVASI AÇILMASI ÖNGÖRÜLMÜŞ OLUP; İDARECE TESİS EDİLEN İŞLEMLERİN ONAYLANMASI İSTEMİYLE AÇILAN BİR DAVANIN DA İNCELENME OLANAĞI BULUNMAMAKTADIR.


İçtihat Metni

İstemin Özeti: Trabzon ... Köyünün, Trabzon Belediyesi mücavir alanında bulunan kısmının, belediye sınırı içine alınması işlemlerini uygun bulmayan Danıştay Birinci Dairesinin 5.10.1989 günlü, E:1989/143, K:1989/143 sayılı kararı ile Trabzon Valiliğinin 30.10.1989 günlü 1058 sayılı işleminin iptali ve ... Köyünün bazı kısımlarının Belediye sınırları içine alınmasına ilişkin olarak oluşturulan işlemlerin onaylanması istemiyle Trabzon Belediye Başkanlığınca açılan davanın, incelenmeksizin reddine ilişkin, Danıştay Sekizinci Dairesinin 4.12.1990 günlü, E:1989/1266, K:1990/1498 sayılı kararını davacı Belediye Başkanlığı temyiz etmekte ve Danıştay Birinci Dairesince verilen karar üzerine idarece yapacak herhangi bir işlem veya eylemin bulunmadığı, yalnızca Birinci Daire Kararının Trabzon Valiliğince kendilerine tebliğ edildiği, bu nedenle de Danıştay Birinci Daire Kararına ve Valilik işlemine karşı dava açmak durumunda kalındığı ve yapılan işlemlerin onaylanmasının istenildiği, davanın, 2575 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin 1/e fıkrası hükmü uyarınca görülmesi gerektiği iddialarıyla, bozulmasını istemektedir.

Davalı İçişleri Bakanlığının Savunmasının Özeti: Davacının, temyiz istemi, kararın düzeltilmesi istemi olarak algılanmakta ve idarelerince yapılan işlemin yalnızca Danıştay Birinci Dairesinin Kararının Belediyeye tebliğinden ibaret olduğunu bu yönüyle de iptal davasına konu olabilecek bir karar veya işlem niteliği taşımadığı, ancak Danıştay Birinci Dairesinin Kararını bağlayıcı ve sonuç doğurucu niteliği nedeniyle idari yargıda incelenmesinin gerektiği, bu nedenle de idarelerinin hasım mevkiinden çıkarılması ve karar düzeltilmesi isteminin kabul edilmesi savunulmaktadır.

Davalı Trabzon Valiliğinin Savunmasının Özeti: Savunma verilmemiştir.

Davalı ... Köyü Muhtarlığının Savunmasının Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: S.T.

Danıştay Savcısı B.K.`nın Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp Danıştay Sekizinci dairesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir:

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle daire kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA