kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 1991/10 E.N , 1991/68 K.N.


Özet
DAVA KONUSU UYUŞMAZLIKTA; DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİNİN ESERLERİN İNCELENMESİ BAŞLIKLI 8 İNCİ MADDESİNİN 3 ÜNCÜ FIKRASI "... JÜRİ, ADAYIN SUNMUŞ OLDUĞU BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYINLARIN YÖNETMELİĞİN 1 İNCİ MADDESİNİN ( B ) BENDİNDE ÖNGÖRÜLEN "ORJİNAL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYINLAR, SANAT ESERLERİ, SANAT ÇALIŞMALARI" NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞINA OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİR VE BİR TUTANAK TUTULUR.

BU KARAR JÜRİ BAŞKANI TARAFINDAN JÜRİ ÖNÜNDE ADAYA SÖZLÜ OLARAK BİLDİRİLİR..." HÜKMÜNÜ TAŞIMAKTADIR. DİĞER TARAFTAN, BİR YÖNETMELİK HÜKMÜ İLE GETİRİLEN DÜZENLEMENİN ANAYASANIN VE KANUNUN KOYDUĞU BİR KURALI DEĞİŞTİRDİĞİNİN KABULÜ DE MÜMKÜN OLMADIĞINA GÖRE, YÖNETMELİKTE YER ALAN BU ÖZEL DUYURU BİÇİMİNİ, YALNIZCA YÖNETMELİK KAPSAMINDA VE ESERLERİN İNCELENMESİ AŞAMASINI TAKİP EDEN İŞLEMLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ OLARAK DEĞERLENDİRMEK ZORUNLUDUR.

AÇIKLANAN YASAL DURUM KARŞISINDA, JÜRİ BAŞKANININ SÖZLÜ BİLDİRİMİNİ, YAZILI BİLDİRİM YERİNE GEÇERLİ SAYMAK MÜMKÜN OLMADIĞINDAN, BU NOKTADAN HAREKETLE, DAVAYI SÜRE AŞIMI YÖNÜNDEN REDDETMEK HUKUKA UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR.


İçtihat Metni

İstemin Özeti: Davacının, 11.10.1989 günü girdiği doçentlik bilim sınavında eserlerinin incelenmesi aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin jüri kararının iptali istemiyle açmış olduğu davada, Danıştay Sekizinci Dairesince verilen ve davanın süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin bulunan 12.9.1990 günlü E: 1990/1160, K: 1990/893 sayılı kararı; davacı temyiz etmekte ve usul ve hukuka aykın olduğu iddiasıyla bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti: Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü uyarınca davacının, dava açma süresinin 11.10.1989 tarihinde başladığı, bu tarihi takip eden 60 gün içerisinde davanın açılmış olmasının gerektiği belirtilerek, Danıştay Sekizinci Dairesince verilen kararın onanması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: S.T.

Danıştay Savcısı Y.I.`nın Düşüncesi: Dava; 11.10.1989 gününde yapılan Doçentlik Bilim sınavında davacının başarısız sayılmasına ilişkin jüri kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Sekizinci Dairesince; doçentlik sınav yönetmeliğinin 8 inci maddesi uyarınca sınavda başarısız olduğu aynı tarihte davacıya bildirildiği halde, bu tarihte işlemeye başlayan 60 günlük süre içinde dava açmadığı, dava açma süresi geçtikten sonra verilen aynı nitelikte yanıtın yeni bir hak sağlamayacağı belirtilerek davanın süre aşımı yönünden reddine karar verilmiştir.

Davacı, Anayasa ve 2577 sayılı Yasanın ilgili hükümleri uyarınca yazılı bildirim yapılmadan dava açma süresinin başlamasına olanak bulunmadığını öne sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Doçentlik sınav yönetmeliğinde bilim sınavı sonucunun nasıl duyurulacağı özel olarak düzenlendiğine göre, dava süresinin yönetmelik hükmü uyarınca sınav günü yapılan duyuru ile başladığının kabulü gerekir. Davacı da sınav günü böyle bir duyuru yapılmadığını öne sürmemekte, daha sonra yaptığı başvurudan söz ederek aldığı yanıt üzerine davanın süresinde açıldığını belirtmektedir.

Diğer yandan sınav gününde yapılan duyuru üzerine, 60 günlük süre geçtikten sonra 12.1.1990 gününde verilen dilekçenin, sınav sonuçlarına itiraz ve yeniden değerlendirme istemini içerdiği düşünülse bile, dava süresi geçtikten sonra verilen bu dilekçe ile 2577 sayılı Yasanın 11 inci maddesinin uygulanması da söz konusu olamaz.

Açıklanan nedenlerle, davanın süre aşımı yönünden reddine ilişkin daire kararının bozulmasını gerektirecek herhangi bir durum bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Türk Milleti Adına Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü: ... Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde görev yapan ve Maden Yatakları Bilim Dalında doçentliğe yükselmek isteyen davacının, 11.10.1989 tarihinde katıldığı, doçentlik bilim sınavının eserlerinin incelenmesi aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin jüri kararının iptali istemiyle açmış olduğu dava, Danıştay Sekizinci Dairesinin 12.9.1990 günlü E: 1990/1160, K: 1990/893 sayılı kararıyla süre aşımı nedeniyle reddedilmiştir.

Davacı, Danıştay Sekizinci Dairesince verilen bu kararı temyiz etmekte ve kararın bozulmasını istemektedir.

Anayasanın 125 inci maddesinin 1 inci fıkrası "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır." hükmünü; 3 üncü fıkrası ise "İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre yazılı bildirim tarihinde başlar." hükmünü taşımaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 7 inci maddesinde ise "Dava açma süresi özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay`da ... altmış ... gündür... Bu süreler, idari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı ... tarihi izleyen günden başlar..." hükmü yeralmaktadır.

Bu hükümlerle çok açık bir biçimde düzenlendiği üzere, dava açma süresi, idari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlamaktadır.

Bu kuralın istisnaları yine 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 7 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında düzenlenmiş olup; bunlar da adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde ve özel Kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça son ilan tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlayan süre ile, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde, ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayan süredir.

Bu iki halde süre başlangıcı kanun hükmü ile, genel kuraldan farklı biçimde düzenlenmiştir ki; bu düzenleme de, düzenleyici işlemlerde, işlemin niteliğinden; diğerinde ise muhatabın adresinin bilinememesinden kaynaklanan özel hallerdir.

Dava konusu uyuşmazlığa gelince; Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin eserlerin incelenmesi başlıklı 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası "... jüri, adayın sunmuş olduğu bilimsel araştırma ve yayınların yönetmeliğin 1 inci maddesinin ( b ) bendinde öngörülen "Orjinal bilimsel araştırma ve yayınlar, sanat eserleri, sanat çalışmaları" niteliğinde olup olmadığına oyçokluğuyla karar verir ve bir tutanak tutulur.

Bu karar jüri başkanı tarafından jüri önünde adaya sözlü olarak bildirilir..." hükmünü taşımaktadır.

Danıştay Sekizinci Dairesi Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin bu hükmünü dikkate alarak, davacının 11.10.1989 günü doçentlik bilim sınavının yayınların incelenmesi aşamasına girdiği, sınavda başarısız olduğunun jüri başkanı tarafından kendisine bildirildiği, bu bildirimden itibaren 60 gün içinde davanın açılmamış olduğu, bu süre geçtikten sonra idareye yapılan başvuru üzerine verilen cevabın yeniden dava açma hakkı sağlamayacağı gerekçesiyle, davayı süre yönünden reddetmiş ise de; Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü ile getirilen düzenlemenin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 7 nci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında öngörülen istisnalara arasında bulunmadığı kuşkusuzdur.

Diğer taraftan, bir yönetmelik hükmü ile getirilen düzenlemenin Anayasanın ve kanunun koyduğu bir kuralı değiştirdiğinin kabulü de mümkün olmadığına göre, yönetmelikte yer alan bu özel duyuru biçimini, yalnızca yönetmelik kapsamında ve eserlerin incelenmesi aşamasını takip eden işlemlerin yapılması ile ilgili olarak değerlendirmek zorunludur.

Açıklanan yasal durum karşısında, jüri başkanının sözlü bildirimini, yazılı bildirim yerine geçerli saymak mümkün olmadığından, bu noktadan hareketle, davayı süre aşımı yönünden reddetmek hukuka uygun görülmemiştir.

Bu nedenle davacının temyiz isteminin kabulüne, Danıştay Sekizinci Dairesince verilen 12.9.1990 günlü E: 1990/1160, K: 1990/893 sayılı kararın BOZULMASINA, 20.3.1992 günü oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Danıştay Sekizinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen sebeplerin, bu kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından; davacının temyiz isteminin reddi ve Danıştay Sekizinci Dairesinin 12.9.1990 günlü E: 1990/1160, K: 1990/893 sayılı kararının onanması oyuyla karara karşıyız

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA