kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 1991/504 E.N , 1991/273 K.N.


Özet
DANIŞTAY`IN İLGİLİ DAİRESİNİN VERMİŞ OLDUĞU KARAR, BELEDİYE BAŞKANININ DÜŞÜRÜLMESİNE İLİŞKİN İSE BELEDİYE BAŞKANININ, DÜŞÜRÜLME İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İSE, İSTEMDE BULUNAN VALİNİN, BU KARARLARA KARŞI İTİRAZ ETME YETKİLERİNİN BULUNDUĞU, KUŞKUSUZDUR. ANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRÜLMESİ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARA KARŞI, BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİNİN İTİRAZ YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR.


İçtihat Metni

İtirazın Konusu: Danıştay Sekizinci Dairesince verilen ve ... Belediye Başkanının, 1580 sayılı Kanunun 76`ncı maddesi uyarınca, Belediye Başkanlığından düşürülmesi isteminin reddine ilişkin bulunan 25.12.1990 günlü E: 1990/1636 K: 1990/1847 sayılı karara, ... Belediye Meclisi üyesi olan ... itiraz etmekte ve kararın bozulmasını istemektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: S.T.

Danıştay Savcısı B.K.`nin Düşüncesi: İleri sürülen savlar, İçel İli, ... İlçesi Belediye Başkanının 1580 sayılı Yasanın 76 ncı maddesi uyarınca işlem yapılarak düşürülmesi yolunda, Meclisce yapılan başvurunun reddine ilişkin Danıştay Sekizinci Dairesinin 25.12.1990 günlü kararının, kaldırılmasını, sağlıyacak nitelikte bulunmadığından, itirazın reddine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü: İçel İli, ... İlçesi Belediye Meclisince, Belediye Başkanının, 1.6.1989- 1.06.1990 dönemi yıllık çalışma raporunun yetersiz görülmesi üzerine, yetersizlik kararının, 1580 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesi uyarınca incelenmesi istemiyle İçel Valiliğince gönderilen dosya, Danıştay Sekizinci Dairesince incelenmiş ve 25.12.1990 günlü E: 1990/1636, K: 1990/1847 sayılı kararla, Belediye Başkanının düşürülmesi istemi reddedilmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesince verilen bu karara ... Belediye Meclisi Üyesi ... itiraz etmekte ve kararın bozulmasını istemektedir.

1580 sayılı Belediye Kanunu`nun, 307 sayılı Kanun ile değişik 76 ncı maddesinde belediye başkanının, belediye meclisine, her toplantı dönemi başında meclis kararlarının uygulanmasına, belediyenin mali durumuna, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerinin ifa şekline ilişkin yıllık bir çalışma raporu vereceği, meclisin, rapordaki açıklamayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile yeter görmezse, yetersizlik kararı ile görüşmeleri kapsayan tutanağın yerel en büyük mülki amire gönderileceği, valinin bu dosyayı, ilçelerde kaymakamın, il merkezi olan yerlerde kendisinin gerekçeli görüşü ile birlikte bir ay içinde karar verilmek üzere Danıştay`a sunacağı, Danıştay`ca yetersizlik kararı verildiği takdirde belediye başkanının düşeceği öngörülmüştür.

Anılan madde uyarınca İçel Valiliğince Danıştay`a gönderilen dosya, Danıştay Sekizinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa 3622 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci maddede öngörülen usule göre, ... Belediye Başkanının savunması alınmak suretiyle incelenmiş ve dosya üzerinden verilen red kararı, İçel Valiliği ile ... Belediye Başkanlığına tebliğ edilmiştir.

2577 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesine göre, bu kararlara karşı, tebliğini izleyen günden itibaren onbeş gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna itiraz edilebilir.

Anılan madde uyarınca, Danıştay`ın ilgili Dairesinin vermiş olduğu karar, belediye başkanının düşürülmesine ilişkin ise belediye başkanının, düşürülme isteminin reddine ilişkin ise, istemde bulunan valinin, bu kararlara karşı itiraz etme yetkilerinin bulunduğu, kuşkusuzdur.

İtiraz yolunu düzenleyen Ek 2 nci maddenin 2 nci fıkrasında, itiraz edebilecek kişilerin açıkça belirtilmemiş olmasından hareketle, belediye meclisi üyesinin de itiraz edebileceğini kabul etmek mümkün görülmemiştir. Herşeyden önce, Anayasanın 127 nci maddesinin 4 üncü fıkrası, "Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını... kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur" hükmü ile, seçilmiş organa tanıdığı güvenceyi özel olarak belirlemiştir. Bu belirlemeye uygun olarak da; gerek 1580 sayılı Kanunda gerekse 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda, istemde bulunmak ve istemi yargısal yoldan incelemek konularında özel yargılama usulü kurallarına yer verilmiştir.

Bu bağlamda olmak üzere, belediye meclisi üyelerinin en az üçte ikisinin, oyuyla verilen yetersizlik kararı, belediye başkanının düşürülmesi konusunun yargı yolu ile incelenebilmesi için yeterli olmamakta; 1580 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinde öngörülen prosedürün tamamlanması ve dosyanın vali tarafından Danıştay`a intikal ettirilmesi gerekmekte ve bu husus 2577 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde. de "... yetkili mercilerden Danıştay`a gönderilen dosyalar..." biçiminde vurgulanmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Danıştay Sekizinci Dairesinin, İçel Valiliğinin istemi üzerine yapmış olduğu inceleme sonucunda vermiş olduğu, ... Belediye Başkanının, 1580 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca Belediye Başkanlığından düşürülmesi isteminin reddine ilişkin 25.12.1990 günlü E: 1990/1636, K: 1990/1847 sayılı kararına karşı, Belediye Meclisi üyesinin, itiraz yetkisi bulunmadığından, itirazın, ehliyet yönünden reddine 6.12.1991 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Uyuşmazlık, 1580 sayılı Belediye Kanunu`nun 76 ncı maddesi uyarınca belediye meclisinin belediye başkanının yıllık raporunun yetersiz bulunduğuna ilişkin kararı gereği dosyanın valilikçe Danıştay`a gönderilmesi üzerine Danıştay Sekizinci Dairesince verilen belediye başkanının düşürülmesi isteminin reddine ilişkin karara bir belediye meclisi üyesi tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 2 nci maddesi uyarınca yapılan itiraza ilişkindir.

Anayasa, seçilmiş organların organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusundaki denetiminin yargı yolu ile olacağını belirtmek suretiyle bu organlara siyasal güvence sağlamış 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun Ek 2 nci maddesinde de bu denetimin nasıl yapılacağına ilişkin özel yöntem düzenlenmiştir.

Sözü geçen maddede dosyanın belediyeden Danıştay`a hangi kuralları izleyerek geleceğine ilişkin hükümler yer almış ancak Danıştay ilgili Dairesince verilen karara kimlerin itiraz edebileceğine ilişkin hükümler yer almamıştır.

Bu durumda karara kimlerin itiraz edebileceğine ilişkin uyuşmazlığın İdare Hukukundaki -ilgi- genel ilkesi içinde çözümlenmesi gerekir. Yerel idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybetmesi uyuşmazlıklarındaki yargısal denetim 2577 sayılı İdari Yaıgılama Usulü Kanunu`nun 2 nci maddesinde sayılan idari davalar niteliğinde bulunmayıp kendine özgü özel bir yargı yolu niteliğinde bulunduğundan itiraz yetkisinin, davada menfaat ilişkisi ve olağan veya olağanüstü kanun yollarındaki taraf kavramlarına dayanılarak belirlenmesi olanağı yoktur.

Yargı yerinin belediye başkanının yıllık rapor nedeniyle düşürülmesi ( organlık sıfatını kaybetmesi ) konusundaki kararı somut uyuşmazlıkta olduğu gibi önce belediye meclisinin 2/3 çoğunlukta yetersizlik kararı vermesine bağlıdır. Bilindiği üzere belediye meclisi belediyenin önemli karar organı olup tüm üyeleri belediye ve özel deyimiyle kamu yararını gözetmekle yükümlüdürler. Belediye meclisinin belediye başkanının yıllık raporunun görüşülmesine katılmış ve yeterli bulunmaması yolunda oy kullanmış bir belediye meclisi üyesini bu konuda ilgisiz görmek işin doğası ile bağdaşmaz.

Bu nedenlerle Danıştay Sekizinci Dairesinin, belediye başkanının düşürülmesi isteminin reddine ilişkin kararına, ilgili sıfatıyla belediye meclisi üyesinin itiraz hak ve yetkisi bulunduğu ve işin esasının incelenmesi gerektiği görüşüyle itirazının ehliyet yönünden reddine ilişkin çoğunluk kararına karşıyz.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA