kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 1990/768 E.N , 1991/1 K.N.


Özet
BELEDİYE BAŞKANININ, GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİ, KÖTÜYE KULLANDIĞINA İLİŞKİN CİDDİ BİR KANIT BULUNMAMASI DURUMUNDA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜŞÜRME KARARI KALDIRILMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

İtirazın Konusu: Danıştay Sekizinci Dairesince verilen, Nevşehir İli ... İlçesi Belediye Başkanının, belediye başkanlığından düşürülmesine ilişkin 15.11.1990 günlü E:1990/1576, K:1990/1314 sayılı karara, belediye başkanı itiraz etmekte ve kararın bozularak, düşürülme isteminin reddine karar verilmesini istemektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: S.T.

Danıştay Savcısı B.K`nın Düşüncesi: Nevşehir İli ... İlçesi Belediye Başkanının 1580 sayılı Yasanın 76 ncı maddesi uyarınca düşürülmesi istemine ilişkin dosyanın incelenmesinden, Belediye Başkanının, Meclisce, olumsuz olduğu ileri sürülen işlem ve eylemlerinin şahsi çıkarına ve belediyenin zararına yönelik olarak oluşmadığı, kaldi ki, Başkanın konulara ilişkin olarak verdiği yanıt ve savunmalarda bunların soyut birer iddiadan ibaret olup, somut biçimde ortaya konulmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ulusal iradeyle seçilen belediye Başkanının düşürülmesi için gerekli yasal koşullar oluşmadığından, 1580 sayılı Yasanın 76. maddesi uyarınca Belediye Başkanının düşürülmesine ilişkin Danıştay 8. Dairesince verilen kararın bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Türk Milleti Adına hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü: Nevşehir İli ..... İlçesi Belediye Başkanının yıllık çalışma raporunun Belediye Meclisince oy çokluğuyla yetersiz bulunması ve Belediye Meclisinin üç üyesi tarafından verilen gensoru önergesine, Belediye Başkanınca verilen cevabın, yine Belediye Meclisince oy çokluğuyla yetersiz kabul edilmesi üzerine, Nevşehir Valiliği, 1580 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca hazırlanan dosyayı Danıştay`a göndermiş ve Danıştay Sekizinci Dairesi konuyu inceleyerek, 15.11.1990 günlü, E:1990/1576, K:1990/1314 sayılı kararı ile, ... Belediye Başkanının belediye başkanlığından düşürülmesine karar vermiştir.

... Belediye Başkanının, Danıştay Sekizinci Dairesinin 15.11.1990 günlü, E:1990/1576, K:1990/1314 sayılı kararına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 3622 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle eklenen ek 2. maddesine göre itirazı üzerine, konu Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca incelenmiştir.

... Belediye Başkanının, itirazının duruşma yapılarak incelenmesi istemi kabul edilmemiştir.

1580 sayılı Belediye Kanunu`nun 76 ncı maddesinde, belediye başkanının belediye meclisine her toplantı dönemi başında meclis kararlarının uygulanmasına, belediyenin mali durumuna, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin ifa şekline dair yıllık bir çalışma raporu vereceği; meclis, rapordaki açıklamayı meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile yeter görmezse, yetersizlik kararı ile görüşmeleri kapsayan tutunakların başkanvekilince, mahallin en büyük mülkiye amirine gönderileceği, Valinin bu dosyayı il merkezi olmayan yerlerde kaymakın, il merkezi olan yerlerde kendisinin gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay`a sunacağı hükme bağlanmakta; aynı Kanunun 61 nci maddesi ise, "Belediye Meclisi üyelerinin her biri belediye işleriyle ilgili herhangi bir husus hakkında meclis başkanlığına önerge vererek gensoruda bulunabilir. Gensoru önergesi münderecatı meclis üye tam sayısının çoğunluğunca varit görüldüğü takdirde gündeme alınır ve üzerinden 3 tam gün geçtikten sonra belediye başkanları veya memur edecekleri kişiler gensoruya meclis önünde cevap verirler.

"Cevap meclis üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunca yeter görülmediği takdirde 76 ncı madde uyarınca işlem yapılır." hükmünü taşımaktadır.

Nevşehir Valiliğince Danıştay`a sunulan dosyanın ve Danıştay Sekizinci Dairesince istenilen, Belediye Başkanının savunması ile savunmaya ekli olan belgelerin incelenmesinden; ... Belediye Meclisinin 7.6.1990 günlü toplantısında, Belediye Başkanınca yıllık çalışma raporunun okunduğu, rapor hakkındaki görüşmelerin 11.6.1990 gününe bırakıldığı, anılan gün yapılan toplantıda önce 1989 mali yılı kesin hesabının oyçokluğuyla reddedildiği sonra yıllık çalışma raporunun oyçokluğuyla yetersiz kabul edildiği, aynı gün, Belediye Meclisinin üç üyesi tarafından gensoru önergesi verildiği, bu önergenin 1580 sayılı Kanunun 61 inci maddesi uyarınca 15.6.1990 günü görüşüldüğü ve yapılan oylama sonucunda, Belediye Başkanının cevabının yeterli bulunmadığı, meclis başkanvekilince belgelerin Kaymakamlığa gönderildiği, ... Kaymakamlığının 20.7.1990 günlü 01/157 sayılı görüşü de eklenerek dosyanın, Danıştay`a sunulduğu anlaşılmaktadır.

Belediye Başkanının yıllık çalışma raporu bu rapor üzerinde meclis üyelerince yapılan eleştiriler, bir, kısım meclis üyesince verilen gensoru önergesi ve belediye başkanının gensoru ve eleştirilere verdiği yazılı cevabın incelenmesinden ise; Belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri arasında kamu hizmetinin yerine getirilmesini engelleyecek boyutlara varan uyumsuzlukların ortaya çıktığı; belediye başkanının, meclis toplantılarının halka açık yapılması yolundaki önerisini reddeden meclisin, bu uyumsuzlukta kendi payının bilincinde olduğu; uyumsuzluğun zaman zaman belediye encümeni çalışmalarını da olumsuz yönde etkilediği; belediye başkanının, imkanları daha fazla olan belediyelerden araç-gereç sağlayarak kamu hizmetini yerine getirmeye çalıştığı ve bütçesinin tamamına yakın kısmı cari giderlere ayrılan bir belediyede yapılanların imkanların üzerinde olduğu; giderlerde belediyeyi zarara sokan veya usulüne aykırı bir tutum ve durumun bulunmadığı, eleştirisi yapılan giderlerin büyük bir bölümünün zamamında bakanlık denetçilerince incelenip onaylandığı; fazla ödendiği öne sürülen benzin parasının, sadece ödendiği ayla değil daha önceki ayları da kapsadığı; çabuk bozulan maddelerden olan kurban derilerinin; peşin para karşılığında satışına herzaman olanak bulunmadığından ve ilçede bunların saklayacak soğuk hava deposu olmadığından, bu konudaki belediye uygulamasının, kusurlandırılamıyacağı; belediye başkanının yıllık çalışma raporunda, belediye meclisi üyelerini yanıltıcı herhangi bir beyanın bulunmadığı, meclisin, başkanının çalışmalarını haklı ve tarafsız ölçülerle değerlendirmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ... Belediye Başkanının görevini gereği gibi yerine getirmediği, kötüye kullandığı veya kamu yararı gözetmediğine ilişkin hiçbir ciddi kanıt bulunmadığından; Belediye Başkanının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü, Kanununa 3622 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci maddeye göre yaptığı itirazın kabulüne ve Danıştay Sekizinci Dairesinin ... Belediye Başkanının, belediye başkanlığından düşürülmesine ilişkin 15.11.1990 günlü E:1990-1576, K:1990/1314 sayılı kararının kaldırılmasına 11.1.1990 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA