kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 1990/734 E.N , 1990/164 K.N.


Özet
BAKILAN UYUŞMAZLIKTA DA, ... HİDRO ELEKTRİK SANTRALİNİ DEVRALAN TEK`İN KULLANIMINDA BULUNAN SUYA İHTİYACI OLDUĞUNU İLERİ SÜREN ... BELEDİYESİNİN, ANCAK; 2942 SAYILI KANUNUN 30 UNCU MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN PROSEDÜRÜ İŞLETMEK YETKİSİ MEVCUT OLUP; DAVALI BELEDİYENİN, DAVACI KURUMUN YARARLANDIĞI SUYU, BELEDİYE ENCÜMENİ KARARIYLA KESMEK YA DA SANTRALA SU VERMEMEK GİBİ BİR YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR.

BU DURUMDA, ..... BELEDİYE ENCÜMENİNİN İŞLEMİNE KARŞI AÇILAN DAVADA, MAHKEMECE BU YASAL DURUM DİKKATE ALINARAK İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN; İŞİN ESASINA GİRMEK SURETİYLE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILARAK, SUYA İHTİYAÇ DURUMUNUN BELİRLENMESİ VE BUNUN SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ, MEVZUATA UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR.


İçtihat Metni

İstemin Özeti: TEK ... Dağıtım Müessesesi Müdürlüğü tarafından çalıştırılan ... Hidro Elektrik Santralinin su ihtiyacını karşılayan ... Mağarasından çıkan suyun santralin ihtiyacı olan kısmının kesilmesine ilişkin .... Belediye Encümeninin 22.12.1986 günlü 1061 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada, Konya İdare Mahkemesi, Danıştay Sekizinci Dairesinin bozma kararına uymayarak iptal kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare, Konya İdare Mahkemesinin 13.6.1990 günlü E:1990/421, K:1990/582 sayılı ısrar kararının, olayda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu`nun 30 uncu maddesinin uygulanmasının gerekli olduğu İdare Mahkemesinin ise bu durumu dikkate almadığı, itiraz ettikleri bilirkişi raporuna dayanarak iptal kararı verdiği, oysa suyun ezeldenberi şehrin içme suyu ihtiyacında kullanıldığı iddialarıyla bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti: ... Hidro Elektrik Santralinin kurulduğundan itibaren ... Mağarasından çıkan su ile çalıştığı, santralin 2705 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesinin ( b ) bendi hükmü uyarınca 14.11.1984 tarihinde TEK`e devredildiği, Davalı Belediye Başkanlığının devir işlemine karşı açmış olduğu davanın reddedilmesi üzerine bu kez, Santralin suyunun kesilmesine gidildiği, olayda 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin uygulanmasının söz konusu olmadığı, Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinin sonucunda gerçek durumun ortaya çıktığı ve gelecekte su sıkıntısı yaşanmaması için içme suyu borusunun santralin cebri borusuyla aynı kota indirilmesinin gerekli olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi: S.T.

Danıştay Savcısı B.K.`nın Düşüncesi: TEK ... Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğü tarafından çalıştırılan ... Hidro Elektrik santralinin su ihtiyacını karşılayan ... mağrasından çıkan suyun, santralin ihtiyacı olan kısmının kesilmesine ilişkin işlemi iptal eden Konya İdare Mahkemesinin 13.6.1990 gün ve E:1990/421, K:1990/582 sayılı ısrar kararının, 2577 sayılı Yasanın 49/4 maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenmektedir.

Santrali çalıştırmakta olan uyuşmazlığa konu suyun şehrin su gereksiniminin bulunduğu, santralin tam kapasite ile çalıştırılması nedeniyle şehrin su gereksiniminin karşılanamadığı, gerekçesiyle kesilmesine ilişkin Belediye Encümen-i kararı dava konusu edilmiş ve idare mahkemesince, yerinde yaptırılan, bilirkişi incelemesi sonucu işlem iptal edilmiştir.

Danıştay 8. Dairesince, 2942 sayılı Yasanın 30. maddesi kuralları belirtilerek, idarelerden birinin elinde bulunan bir taşınmazın ya da hakkın gereksinim duyan başka bir idare tarafından elde edilebilmesi ya da bu taşınmazın veya hakka el uzatmanın önlenebilmesi dava yolu ile çözüme kavuşturulabilecek bir uyuşmazlık niteliğinde bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme kararı bozulmuş ise de, mahkeme temyize konu kararıyla ilk kararında ısrar etmektedir.

Olayda, gerçekten suyun kesilmesine ilişkin, idarece, kamu gücüne dayalı, tek yönlü olarak aldığı bir karar dava konusu edilmiştir. Bu kararın 2942 sayılı Yasanın 30. maddesi uyarınca oluşturulmuş kamulaştırmaya ilişkin olmadığı açıktır.

Bu durumda, idare mahkemesinin, dava nedeniyle önüne gelen işlemin hukuka uygun olup olmadığını irdeleyerek karar verme zorunluluğu bulunduğundan, mahkemece bu yolda karar oluşturulmasında isabetsizlik bulunmamaktadır.

Açıklanan bu nedenle temyize konu mahkeme kararına karşı yapılan temyiz isteminin reddine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

Türk Milleti Adına hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü: TEK ... Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğü tarafından çalıştırılan ... Hidro Elektirik Santralinin su ihtiyacını karşılayan ... Mağrasından çıkan suyun, santrale gelen kısmının kesilmesine ilişkin ... Belediye Encümeninin 22.12.1986 günlü 1061 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada, Konya İdare Mahkemesi yerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen rapora dayanarak 3.2.1988 günlü, E:1987/75, K:1988/78 sayılı iptal kararını vermiştir.

Davalı idarenin temyiz istemi üzerine Danıştay Sekizinci Dairesi, 26.1.1990 günlü E:1988/525, K:1990/116 sayılı karar ile Konya İdare Mahkemesinin iptal kararını bozmuş ise de; Mahkeme, bozma kararına uymayarak 13.6.1990 günlü E:1990/421, K:1990/582 sayılı kararı ile iptal kararında ısrar etmiştir.

Davalı Belediye Başkanlığı bu kez, ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden, 1934 yılında kurulan ... Hidro Elektrik Santralinin su ihtiyacının ... Mağrasından çıkan sudan karşılandığı, Santralin uzun yıllar Ermenek Belediyesince işletildiği, 2705 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ( b ) bendi hükmü uyarınca 1984 yılında Türkiye Elektrik Kurumuna devredildiği ve 15.11.1984 tarihinden itibaren de TEK ... Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğünce bakım ve onarımının yapılarak işletildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık ise, hem santralin hem de ... İlçesinin su ihtiyacını karşılayan ... Mağrasından çıkan suyun, Santralin TEK`e devrinden sonra paylaşımı ile ilgili olup; santralin tam yüklü çalışması halinde kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmadığı gerekçesiyle ... Belediye Encümenince, ".... .... Mağrasından çıkan sudan santral için TEK`e su verilmemesine ve suyun belediyece kesilmesine ...." ilişkin 22.12.1986 günlü 1061 sayılı kararının verilmesiyle somutlaşmıştır.

2705 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ( b ) bendi "İl merkezleri dışındaki enterkonnekte sisteme bağlı olan belediye ve köylerle bunların birliklerinin ve elektrik hizmeti için kurulmuş diğer birliklerin mal varlıklarından elektrik hizmetleri ile ilgili bölümleri, bu hizmetlere ilişkin hak ve borçları ..... Türkiye Elektrik Kurumuna devredilir..." hükmünü taşımakta olup; santral bu hüküm uyarınca TEK`e devredilmiştir. Ancak devirden sonra yukarıda da açıklandığı üzere Belediyenin suya ihtiyaç duyması nedeniyle bir başka kamu idaresi olan TEK ile arasında uyuşmazlık doğmuştur.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu`nun 30 uncu maddesi, bir kamu tüzel kişisinin ya da kurumunun elinde bulundurduğu taşınmaz mal, kaynak ya da yararlanma hakkının bir başka kamu tüzel kişisi ya da kurumu tarafından ihtiyacı olduğu gerekçesiyle kamulaştırılamıyacağı; buna ihtiyaç duyan idarenin, mal, kaynak ya da yararlanma hakkını elinde bulunduran idareye yazılı olarak başvurarak devralmak içir istekte bulunacağı, her iki idare arasında anlaşma sağlanamaz ise, uyuşmazlığın, istekte bulunan idarenin başvurusu üzerine Danıştayın ilgili idari dairesinde incelenerek karara bağlanacağını, hüküm altına almaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta da, ... Hidro Elektrik Santralini devralan TEK`in kullanımında bulunan suya ihtiyacı olduğunu ileri süren ... Belediyesinin, ancak; 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen prosedürü işletmek yetkisi mevcut olup; Davalı belediyenin, davacı kurumun yararlandığı suyu, belediye encümeni kararıyla kesmek ya da santrala su vermemek gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Bu durumda, ..... Belediye Encümeninin 22.12.1986 günlü 1061 sayılı işlemine karşı açılan davada, mahkemece bu yasal durum dikkate alınarak işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken; işin esasına girmek suretiyle bilirkişi incelemesi yapılarak, suya ihtiyaç durumunun belirlenmesi ve bunun sonucuna göre karar verilmesi, mevzuata uygun görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne ve Konya İdare Mahkemesinin 13.6.1990 günlü E:1990/421, K:1990/582 sayılı kararının bozulmasına ve dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine 23.11.1990 günü oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Konya İdare Mahkemesi ........ Belediye Encümeninin 22.12.1986 günlü 1061 sayılı işleminin iptaline ilişkin kararında ısrar etmektedir.

2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi karşısında, Belediye Encümeninin bu yolda bir işlem tesis etme yetkisi bulunmamaktadır. Hal böyle olunca da, Belediye Encümeni kararının iptali gerektiği kuşkusuzdur.

Israr kararını temyizen inceleyen İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, mahkemenin iptal kararının gerekçesini uygun görmemiştir.

Bu durumda, sonuç itibariyle doğru olan mahkeme kararıda karşı, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ve kararın gerekçeli olarak onanması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ve mahkeme kararının bozulması yolunda verilen karara katılmıyoruz.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA