kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
İdari Dava D. Kur. 1984/71 E.N , 1984/67 K.N.


Özet
HER NE KADAR VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU VERGİ MAHKEMELERİNDEN, İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU DA İDARE MAHKEMELERİNDEN GELEN DAVALARA BAKMAKLA GÖREVLİ İSE DE, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN'UN UYGULANMASINA İLİŞKİN DAVALAR, ALACAĞIN TAHAKKUKUNA İLİŞKİN DAVALARA BAKMAKLA GÖREVLİ DAVA DAİRELERİ TARAFINDAN ÇÖZÜMLENİR. UYUŞMAZLIĞIN KONUSUNU 6785 SAYILI İMAR KANUNUN 20.MADDESİ UYARINCA VERİLEN PARA CEZASININ TAHSİLİ İÇİN 6183 SAYILI KANUNA GÖRE ÇIKARILAN ÖDEME EMRİ OLUŞTURDUĞUNDAN VE İLGİLİ DAİRE DE BİR İDARİ DAVA DAİRESİ OLAN DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ OLDUĞUNDAN; MAHKEMENİN BOZMA KARARINA UYMAYARAK KENDİ KARARINDA ISRAR ETMESİ HALİNDE İNCELENECEK YOLU ÖZEL OLARAK VE AYRINTILI BİR BİÇİMDE DÜZENLEYEN 2577 SAYILI KANUNUN 49.MADDESİNİN 4.FIKRASI UYARINCA VE İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU GÖREVLİDİR.

İDARİ BİR İŞLEM HAKKINDA YALNIZCA İDARİ YARGIDA DAVA AÇILARAK YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTENMESİ, BU HUSUSTA BİR KARAR VERİLMEDİĞİ MÜDDETÇE KARARIN UYGULANMASINI DURDURMAZ. UYUŞMAZLIKTA PARA CEZASI ALINMASI YOLUNDAKİ SAMSUN BELEDİYE ENCÜMENİNİN 26.12.1980 GÜNLÜ 3265 SAYILI KARARI 16.1.1981 GÜNÜ DAVACIYA TEBLİĞ EDİLMİŞ, BİR AYLIK ÖDEME SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMEDİĞİNDEN BAHİSLE DE 12.3.1981 GÜNÜ TEBLİĞ EDİLEN 26.2.1981 GÜNLÜ 5/181 SAYILI ÖDEME EMRİ DÜZENLENMİŞTİR. DAVACI, PARA CEZASINA İLİŞKİN ENCÜMEN KARARINA KARŞI DANIŞTAY'DA DAVA AÇMIŞ İSE DE, ÖDEME EMRİ DÜZENLENDİĞİ TARİHTE DANIŞTAYCA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI YA DA ESAS HAKKINDA HERHANGİ BİR KARAR VERİLMEDİĞİNDEN VE DAHA ÖNCE DE AÇIKLANDIĞI ÜZERE BU DURUM İDARİ KARARIN UYGULANMASINI DİĞER BİR DEYİMLE PARA CEZASININ TAHSİLİNİ ENGELLEMİYECEĞİNDEN, DAVACIYA ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİNDE YASALARA AYKIRILIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.


İçtihat Metni

İstemin Özeti : Ruhsatsız inşaattan dolayı 6785 sayılı İmar Kanununun 20.maddesi uyarınca maliyet bedeli kadar para cezası verilmesine ilişkin Samsun Belediye Encümeni kararına dayanılarak düzenlenip tebliğ edilen ödeme emrine karşı açılan davanın reddine dair Samsun Vergi Mahkemesince verilen 6.1.1983 günlü E:1982/2003,K:1983/3 sayılı Kararın, Danıştay Altıncı Dairesinin 27.9.1983 günlü E:1983/672,K:1983/2709 sayılı kararıyla temyizen bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonunda davanın reddinde ısrar edilmesi yolundaki Samsun Vergi Mahkemesinin 1.12.1983 günlü E:1983/1238,K:1983/1860 sayılı kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; dosya, anılan Mahkemece Danıştay Altıncı Dairesine, oradan da 14.5.1984 günlü E:1984/186,K:1984/2059 sayılı kararla Kurulumuza gönderilmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

2575 sayılı Danıştay Kanununun, İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının görevlerini belirleyen 38. maddesinde her ne kadar, İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun idare mahkemelerinden, Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun ise vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını inceleyeceği hükme bağlanmışsa da aynı Kanunun 35.maddesinde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaların, alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli Dava Daireleri tarafından çözümleneceği, konuyu sözü edilen yasa maddelerine göre daha özel biçimde düzenlemiş olan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 4.fıkrasında da "Mahkeme bozmaya uymayarak eski kararında ısrar edebilir. Israr kararının ilgili tarafından temyizi halinde, dava, konusuna göre Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca incelenir. Danıştay'ın ilgili dava dairesinin kararı uygun görülürse mahkemenin kararı bozulur, aksi halde onanır.

Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları Kararlarına uyulması zorunludur" hükmü yer almaktadır.

Uyuşmazlığın konusunu 6785 sayılı İmar Kanunun 20.maddesi uyarınca verilen para cezasının tahsili için 6183 sayılı Kanuna göre çıkarılan ödeme emri oluşturduğundan ve ilgili daire de bir İdari Dava Dairesi olan Danıştay Altıncı Dairesi olduğundan; Mahkemenin bozma kararına uymayarak kendi kararında ısrar etmesi halinde incelenecek yolu özel olarak ve ayrıntılı bir biçimde düzenleyen, 2577 sayılı Kanunun yukarıya metni alınan 49.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ve oyçokluğuyla Kurulumuz görevli görülerek uyuşmazlık incelendi: Ruhsatsız inşaattan dolayı verilen para cezasının zamanında ödenmemesi nedeniyle tebliğ edilen ödeme emrine karşı açılan dava, Samsun Vergi Mahkemesince 6785 sayılı kanunun 19 ve 20.maddeleri uyarınca verilen para cezası kararlarının kesin ve yürütülmesi gerekli olduğu, idari yargı yerince iptal ya da yürütmenin durdurulması kararı verilmedikçe cezanın tahsiline geçilebileceği ve ayrıca para cezası kararıyla ilgili olarak yürütmenin durdurulması isteminin de reddedildiği gerekçesiyle 6.1.1983 günlü E:1982/2003,K:1983/3 sayılı kararla reddedilmiş; davacının temyiz istemi üzerine bu karar Danıştay Altıncı Dairesinin 27.9.1983 günlü E:1983/672,K:1983/2907 sayılı kararıyla alacağın dayanağı olan belediye encümeni kararına karşı Danıştay'da dava açıldığı ve ödeme emrinin tebliğ tarihi olan 12.3.1981 gününden sonra 16.11.1982 tarihinde yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği gözönüne alındığında, ödeme emri düzenlendiği sırada alacağın kesinleşmemiş olduğu gerekçesiyle bozulmuştur. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 37.maddesi, amme alacaklarının hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda, hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş olanların, Maliye Bakanlığınca belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödeneceği ve ödeme müddetinin son gününün amme alacağının vadesi günü olduğu, 55.maddesinde amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları hususunun bir ödeme emri ile tebliğ olunacağı, 58.maddesinde de kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabileceği hükme bağlanmıştır. Uyuşmazlığın çıktığı tarihte yürürlükte olan 521 sayılı Danıştay Kanununun 94.maddesinde, Danıştay'da idari dava açılması ve kanun yollarına başvurulmasının itiraz olunan idari işlemlerin ve yargı kararının yürütülmesini durdurmayacağı hükme bağlanmış, aynı hüküm karar verildiği tarihte yürürlükte olan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27. maddesinin 1.fıkrasında, İdare Mahkemelerini de kapsayacak şekilde yer almıştır.

6785 Sayılı İmar Kanununun 20.maddesi ise "Durdurma emrinin tebliğinde mal sahibi her ne suretle olursa olsun inşaata devam edemez, inşaata devam edildiği takdirde mal sahibinden durdurma emrinden sonra yapılmış bulunan kısımların belediyece resen takdir edilecek maliyet bedeli kadar para cezası alınmasına encümence karar verilir" hükmünü taşımaktadır. Bu maddelerin birlikte incelenip değerlendirilmesinden anlaşılacağı üzere; Belediye Encümenlerince 6785 sayılı Kanunun 20.maddesine göre verilen para cezası kararları kesin ve yürütülmesi gerekli idari işlemler olup, bu işlemler hakkında menfaati ihlal edilenler tarafından iptal davası açılabilir. Cezanın tahsilinin durdurulması ise ancak idari kararın usulüne uygun olarak geri alınması veya idari işlem hakkında yargı yerince yürütmenin durdurulması ya da iptal kararı verilmesi ile mümkündür. Bir idari işlemin kesinleşmesi için yargı denetiminden geçmesi zorunlu olmadığı gibi, idari yargıda ancak kesin ve yürütülmesi gerekli idari işlemler dava konusu edilebilir.

İşlem hakkında yalnızca idari yargıda dava açılarak yürütmenin durdurulması istenmesi bu hususta bir karar verilmediği müddetçe kararın uygulanmasını durdurmaz.

Öte yandan 2577 İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesinin 8.fıkrasında yer alan "...ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur." kuralı ancak vergi resim, harç ve benzeri mali yükümle ilgili cezaları kapsamaktadır. Davada söz konusu olan para cezası ise bu madde kapsamında bulunmadığı gibi mali yüküm niteliği de taşımadığından anılan kuralın olayda uygulanması mümkün değildir.

Bu uyuşmazlıkta para cezası alınması yolundaki Samsun Belediye Encümeninin 26.12.1980 günlü 3265 sayılı kararı 16.1.1981 günü davacıya tebliğ edilmiş, bir aylık ödeme süresi içinde ödenmediğinden bahisle de 12.3.1981 günü tebliğ edilen 26.2.1981 günlü 5/181 sayılı ödeme emri düzenlenmiştir.

Davacı, para cezasına ilişkin encümen kararına karşı Danıştay'da dava açmış ise de, ödeme emri düzenlendiği tarihte Danıştayca yürütmenin durdurulması ya da esas hakkında herhangi bir karar verilmediğinden ve daha önce de açıklandığı üzere bu durum idari kararın uygulanmasını diğer bir deyimle para cezasının tahsilini engellemiyeceğinden, davacıya ödeme emri gönderilmesinde yasalara aykırılık söz konusu değildir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle yerinde görülen Samsun Vergi Mahkemesinin 1.12. 1983 günlü E:1983/1238,K:1983/1860 sayılı ısrar kararının onanmasına karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA